Rozporządzenia, a badania podmiotowych środków dowodowych

Na podstawie art 108 ust. 1 Ustawy Pzp zamawiający bada podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. Są to przesłanki obowiązkowe a zamawiający bada je i w małych i dużych postępowaniach. badania podmiotowych środków dowodowych

 • Różnica przejawiać się będzie w sposobie ich dokumentowania.
 • W postępowaniach powyżej kwot unijnych możemy przewidzieć procedurę odwróconą, która będzie miała wpływ na żądanie dokumentów.

Badania podmiotowych środków dowodowych - a ich ważność

Ważnymi dokumentami w kontekście badania podmiotowych środków dowodowych są:

 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub      oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. Poz. 2415)

Rozporządzenie mówi zamawiającemu ogólnie o podmiotowych środkach dowodowych. Jedynie par 15 tego rozporządzenia wskazuje że: Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy”. Rozporządzenie nie wskazuje natomiast sposobu składania tych dokumentów.

 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz. U. Poz. 2452)

Natomiast Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30.12.2020r nazywanym rozporządzeniem o elektronizacji odnosi się do spraw informatycznych takich jak: w jaki sposób złożyć dokument elektroniczny, jak go podpisać, kto ma to zrobić, jakie są wymogi dotyczące środków komunikacji służących do składania ofert i wniosków.

Podsumowując, podmiotowe środki dowodowe służą potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia, jak również spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz kryteriów selekcji za wyjątkiem oświadczenia o którym mowa w art 125 ust. 1 .   

KIEDY MUSIMY ŻĄDAĆ KIEDY MOŻEMY ŻĄDAĆ?

Jak wynika z przepisu art 124 ustawy Pzp w postępowaniach powyżej kwot unijnych zamawiający musi żądać podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia natomiast zgodnie z art 273 ustawy Pzp zamawiający może żądać podmiotowych środków dowodowych.

Jakich więc dokumentów zamawiający będzie żądać w trybach podstawowych w celu badania podstaw wykluczenia:

 • Art. 108.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo lub popełnienie tego przestępstwa.  Przepis wymienia za jakie przestępstwa wykonawca będzie rozliczny.

oraz druga przesłanka:

 • Art 108 ust. 1 pkt 2 jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1.

WAŻNE: Pierwszą i drugą przesłanką jest karalność, która dotyczy karalności osoby fizycznej , która prowadzi działalność gospodarczą, w kolejnym punkcie pojawiają się osoby, które są  w spółkach z o. o, akcyjnych, komplementariusze w spółkach komandytowych, spółkach partnerskich i jawnych. Dokumentem, który zawsze będzie składał również prokurent jest KRK.

Dokumenty które może żądać zamawiający to:

I sposób

 1. oświadczenia wstępnego z art 125 Ustawy pzp
 2. Do tego dokumentu wykonawca najwyżej oceniony będzie wzywany o złożenie KRK

               Pamiętajmy ! KRK ma być sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem, okres ważności KRK jest związany z datą złożenia a nie z terminem składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

II . Sposób

 1. zamawiający żąda jedynie oświadczenia wstępnego o którym mowa w art 125 ust. 1 Ustawy pzp.
 • art 108 pkt 3 wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

               Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia zamawiający nie żąda ZUS ani Urzędu Skarbowego. Nie ma też dokumentu który stwierdza że jest wydana prawomocna decyzja stąd też tylko i wyłącznie składane będzie oświadczenie wykonawcy .

Dokumenty które może żądać zamawiający to:

I sposób

 1. oświadczenia wstępnego z art 125 ust. 1 ustawy Pzp

II sposób

 1. Oświadczenia wstępnego z art 125 ust. 1 Ustawy Pzp oraz oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art 125 ust 1 Ustawy pzp.
 • art 108 pkt 4 wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne .

               W zależności od tego jakim podmiotem jest wykonawca, składane będą różne dokumenty np. Spółka z o.o składać będzie KRK natomiast osoba fizyczna będzie składała oświadczenie o aktualności informacji zawartej w oświadczeniu o którym mowa w art 125 ust. 1 Ustawy Pzp, gdyż dla osób fizycznych zakaz ubiegania się o zamówienie publiczne nie ma w KRK, jedynie dla osób prawnych.

               Tak więc  osoba fizyczna składa oświadczenie wstępne i oświadczenie o aktualności natomiast podmiot zbiorowy informację z KRK, która jest sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

Dokumenty które może żądać zamawiający to:

I sposób:

 1. oświadczenie z art 125 ust. 1 Ustawy pzp.

II sposób

 1. oświadczenia z art 125 ust. 1 Ustawy pzp oraz oświadczenia o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu o którym mowa w art 125 ust. 1 Ustawy Pzp w przypadku osoby fizycznej lub KRK w przypadku podmiotu zbiorowego.
 • art 108 pkt 5 jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;    

III sposób

- oświadczenie wstępne z art 125 ust. 1 Ustawy pzp, oświadczenie o aktualności informacji zawartych w art 125 ust. 1 Ustawy pzp oraz oświadczenie wykonawcy o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

 • art 108 pkt 6 jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

CO WAŻNE:

 • Zamawiający winien pamiętać, że wykonawca zaangażowany w przygotowanie postępowania podlega wykluczeniu z postępowania, wyłącznie w przypadku , gdy zachodzi zakłócenie konkurencji, które nie może zostać wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu.
 • W przepisie jest również odwołanie do art 85 ustawy Pzp. Jeśli postępowanie przygotowywane było przez wykonawcę tj: brał on udział we wstępnych konsultacjach rynkowych. W takiej sytuacji zamawiający powinien podjąć kroki zabezpieczające w taki sposób, żeby wykonawcy, którzy w tych konsultacjach uczestniczyli nie nabyli przewagi nad innymi wykonawcami.
 • Aby nie zakłócić konkurencji zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, udzielić wszelkich informacji, które udzielił wykonawcom zaangażowanym podczas wstępnych konsultacji rynkowych.

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu TRYBU PODSTAWOWEGO zapraszamy na nasze dedykowane szkolenie:

,,Tryb podstawowy bez tajemnic i wątpliwości - na każdym etapie postępowania z uwzględnieniem zmian w Pzp i nowych rozporządzeń wykonawczych,,

TERMIN: 22-23 marca 2022

TRENER: Grzegorz Czaban

MIEJSCE: Platforma szkoleń online

PEŁNY PROGRAM I ZAPIS  >>>>>>TUTAJ<<<<<<<

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH