Tryb podstawowy w nowej ustawie Pzp

Procedura uproszczona (tryb podstawowy w nowej ustawie PZP), gwarantując realizację celów systemu zamówień publicznych, zapewnia zarazem zamawiającym odpowiednią elastyczność umożliwiającą optymalną organizację procesu udzielania zamówienia publicznego. Zapraszamy do zapoznania się z wstępem do trybu podstawowego w nowej ustawie Pzp. Pełna treść artykułu dostępna jest jedynie dla zalogowanych użytkowników w EduStrefie.

Jakie tryby zastąpi podstawowy tryb udzielania zamówień publicznych?

Nowa ustawa PZP 2021 wprowadza szereg zmian dotyczących przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi UE. Jedną z bardziej doniosłych jest modyfikacja katalogu trybów udzielania zamówień. Ustawodawca zrezygnował z możliwości wyboru trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę oraz licytacji elektronicznej. Zamawiający, w szczególności dostrzegą brak przetargu nieograniczonego, który od lat jest ulubionym trybem udzielania zamówień klasycznych o mniejszej wartości (w 2018 r. tryb ten zastosowano w 87,12% przypadkach). Od 1 stycznia 2021 r. będziemy udzielać zamówień w trybie podstawowym. Pełny katalog możliwych do zastosowania trybów udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi UE jest następujący: tryb podstawowy nowe pzp 2021

Rodzaje trybu podstawowego

Tryb podstawowy to w praktyce 3 różne procedury udzielania zamówień publicznych. Występuje w postaciach trybu podstawowego:
  • bez negocjacji (art. 275 pkt 1 ustawy PZP);
  • z możliwością negocjacji (art. 275 pkt 2 ustawy PZP);
  • z negocjacjami (art. 275 pkt 3 ustawy PZP)
Tryb podstawowy bez negocjacji jest odpowiednikiem dotychczasowego przetargu nieograniczonego. Z kolei tryb podstawowy z negocjacjami zastąpił negocjacje z ogłoszeniem oraz dialog konkurencyjny, z tym, że nie składa się w tej procedurze wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Nowością jest tryb podstawowy z możliwością negocjacji, nie posiadający odpowiednika w starej ustawie PZP.

Tryb podstawowy w nowej ustawie PZP – jaki rodzaj wybrać?

Ustawa nie określa przesłanek wyboru poszczególnych wariantów trybu podstawowego, co oznacza, iż Zamawiający ma dużą swobodę w podejmowaniu decyzji, który sposób udzielenia zamówienia jest dla niego najbardziej odpowiedni. Należy jednakże dostrzec, iż w przypadku zastosowania trybu podstawowego bez negocjacji albo z możliwością negocjacji (na podstawie art. 275 pkt 1 albo 2 ustawy PZP), wymaga się od Zamawiającego (w momencie wszczęcia postępowania) posiadania specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), która zawiera opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty (art. 99 ust. 1 ustawy PZP). Więcej o nowej ustawie Pzp, w tym trybach w nowej ustawie porozmawiamy na szkoleniach ApexNet. tryby zamówień publicznych 2021 Należy zatem pamiętać, iż wybór trybu podstawowego w obu tych wariantach może nastąpić w sytuacji bardzo dobrej znajomości przez Zamawiającego przedmiotu zamówienia oraz warunków jego wykonania. Inaczej jest w przypadku trybu podstawowego z negocjacjami (art. 275 pkt 3 ustawy PZP). W momencie wszczęcia postępowania w tym wariancie nie jest wymagane posiadanie SWZ, a opisu potrzeb i wymagań (OPiW), który winien zawierać określenie (a nie opis) przedmiotu zamówienia. SWZ jest sporządzany dopiero po negocjacjach z Wykonawcami. Słowo „określenie” należy odróżnić od słowa „opis”. Zgodnie z definicją internetowego Słownika języka polskiego PWN „określenie” to słowo lub wyrażenie charakteryzujące lub nazywające kogoś lub coś. Z zasady wybór trybu podstawowego z negocjacjami powinien następować w przypadkach, w których Zamawiający ustali, iż nie jest w stanie bez negocjacji z Wykonawcami sprecyzować jednoznacznie i wyczerpująco wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Warto podkreślić, iż w trybie podstawowym nie została przewidziana procedura odwrócona (art. 139 ustawy PZP), która jest przewidziana tylko dla przetargów nieograniczonych.   Autor: Grzegorz Czaban   WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH