Zmiany bagatelne w umowie. Czy zamawiający musi je przewidzieć?

Jakie zmiany umowy przewiduje ustawa Prawo zamówień publicznych? Czy zmiany bagatelne w umowie są przewidziane przez ww. ustawę?

Jakie zmiany możesz wprowadzić w umowie?

Art. 455 ust. 2 ustawy Pzp wskazuje, że zamawiający może wprowadzić zmiany do umowy o zamówienie publiczne bez przeprowadzenia nowego postępowania. Może to zrobić, jeśli:

  • łączna wartość zmian jest mniejsza niż progi unijne oraz
  • zmiany są niższe niż 10% wartości pierwotnej umowy, w przypadku zamówień na usługi lub dostawy, albo 15%, w przypadku zamówień na roboty budowlane,
  • zmiany te nie modyfikują ogólnego charakteru umowy.

Jak wskazuje opinia UZP: „Oceniając możliwość zmiany umowy, o której mowa w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, należy mieć na względzie w szczególności treść motywu 107 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE, który stanowi, że modyfikacje umowy skutkujące nieznaczną zmianą wartości umowy do określonej wartości powinny być możliwe zawsze bez konieczności przeprowadzania nowego postępowania o udzielenie zamówienia".

Analiza tych przepisów pozwala nam na stwierdzenie, że możesz dokonać modyfikacji umowy w sprawie zamówienia publicznego dokonaną w oparciu o ww. podstawę prawną, jeśli pociąga za sobą nieznaczną zmianę wartości tej umowy.

zmiany bagatelne w umowie o zamówienie publiczne

Zmiany bagatelne w umowie - ile mogę ich dokonać?

Ponadto przepis ten pozwala na wielokrotne dokonywanie zmian umowy. Musisz jednak pamiętać o zastrzeżeniu, że ich łączna wartość nie może przekroczyć określonego w nim poziomu. Powyższe wskazuje, że w ramach wskazanych w przepisie wartości granicznych zmian umowy (tj. 10% i 15% wartości wynagrodzenia), należy uwzględniać zarówno zmiany umowy zwiększające, jak i zmniejszające zakres świadczenia.

Zarówno ustawa Pzp, jak i dyrektywa 2014/24/UE, odwołują się bowiem ogólnie do zmian wartości wynagrodzenia, a nie tylko takich, które towarzyszą zmianom polegającym na jego zwiększeniu (zmiana zmniejszająca wartość zamówienia także ma wymierną wartość).

Konieczne jest zatem łączne uwzględnianie skumulowanej wartości poszczególnych zmian. Należy również pamiętać, że ostatnią przesłanką wymienioną w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp jest zakaz zmiany ogólnego charakteru umowy.

szkolenia zamówienia publiczne

W komentarzu UZP czytamy również, że: „Wyjaśniając, jaka wartość umowy stanowi punkt odniesienia do zmian o wartości określanej procentowo w stosunku do wartości umowy, należy wskazać, że chodzi o zwaloryzowaną wartość pierwotnie zawartej umowy, jednak bez uwzględnienia ewentualnych późniejszych modyfikacji innych niż indeksacja (waloryzacja). Zgodnie bowiem z normą wyrażoną w art. 72 ust. 3 dyrektywy 2014/24/UE, do celów obliczenia ceny wskazanej w art. 455 ust. 2 ustawy Pzp, aktualizowana cena jest wartością referencyjną, w przypadku, gdy umowa zawiera klauzulę indeksacji. Przepis ten został przeniesiony na grunt prawa polskiego w art. 455 ust. 4 ustawy Pzp. Ponadto podkreślić należy, że łączna wartość zmian musi być mniejsza niż progi unijne.

Pamiętajmy jednak, że zmianę na podstawie art 455 ust. 2 ustawy pzp zamawiający nie ma obowiązku przewidywać w dokumentach zamówienia.

Zapraszamy na naszego YouTube - subskrybuj i dowiaduj się więcej o zamówieniach publicznych!

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH