Jakie są główne kryteria oceny ofert?

Kryteria oceny ofert, na podstawie których będą one oceniane, to najważniejszy aspekt postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jakie są podstawowe zasady oceny ofert? Sprawdź, co warto o nich wiedzieć.

Czym są kryteria oceny ofert?


Kryteria oceny ofert to pewne mechanizmy, które pozwalają wybrać w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego najkorzystniejszą ofertę i najlepszego wykonawcę. Art. 2 pkt 5 ustawy Pzp mówi jasno, że najkorzystniejszą ofertą jest ta, która przedstawia "najlepszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego". Kryteria oceny ofert powinny być ustalone w momencie wszczęcia postępowania i pozwalać wykonawcom na realną ocenę ich potencjałów i możliwości uzyskania zamówienia.
Zgodnie z art. 91 ust. 2d ustawy Pzp zamawiający określa kryteria oceny ofert w sposób jednoznaczny i zrozumiały, umożliwiający sprawdzenie informacji przedstawianych przez wykonawców. Jednocześnie wybiera on najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia według art. 36 ust. 1 ustawy Pzp.

Odpowiednia ocena ofertyJakiego rodzaju dane mogą być przedmiotem oceny? Jakich informacji powinien zażądać zamawiający, aby odpowiednio ocenić oferty? Odpowiedzi na te pytania są silnie związane z kryteriami, gdyż nie można stosować kryteriów, których nie dałoby się ocenić na podstawie możliwych do uzyskania danych. W Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia mówi:

"W celu potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zamawiający może żądać w szczególności: (…) próbek, opisów, fotografii, planów, projektów, rysunków, modeli, wzorów, programów komputerowych oraz innych podobnych materiałów."

Podstawą oceny ofert będą wobec tego oświadczenia wykonawcy, dane techniczne, przykładowe przedmioty oraz próbki lub tzw. próba wiedzy.

Podstawowe aspekty oceny ofert

Oświadczenia wykonawcy - fundamentalnym przedmiotem oceny jest już treść oferty określającej warunki, na jakich wykonawca oferuje wykonanie zamówienia. Treścią tą są wszystkie informacje dotyczące przedmiotu oferty, jej jakości i sposobu wykonania. Zamawiający powinien więc sprecyzować, jakiej treści informacje powinny znaleźć się w ofercie. Zadaniem wykonawcy jest przedstawienie zamawiającemu tyle informacji, aby spełnić jego wymagania oraz zmaksymalizować prawdopodobieństwo uzyskania zamówienia.

Dane techniczne - zamawiający powinien żądać zewnętrznych danych opisujących parametry techniczne i funkcjonalne przedmiotu oferty. Należą do nich m.in.: karty katalogowe, deklaracje zgodności, opisy techniczne sporządzone przez producenta, rysunki warsztatowe, instrukcje eksploatacji czy zdjęcia.

Przykładowe przedmioty oraz próbki - przedmiotem oceny ofert mogą być również produkty takiego rodzaju, jaki będzie przedmiotem dostawy, np. gotowe meble czy sprzęt elektroniczny. W takim przypadku zamawiający może żądać dostarczenia tych przykładowych przedmiotów wraz z ofertą. Zamawiający może również wymagać sporządzenia próbki rozumianej jako fragmenty lub elementy przyszłego przedmiotu zamówienia. Próbki te mogą być namacalne lub też mogą mieć postać np. programu komputerowego.

Próba wiedzy - podstawą oceny ofert może być próba wiedzy, która polega na wykonaniu określonych zadań przez ekspertów wymienionych w ofercie każdego z wykonawców. Próba odbywa się w obecności pracownika zamawiającego i polegać może na rozmowie kwalifikacyjnej, wypełnieniu testu czy prezentacji jakiegoś zagadnienia.

Uczciwość i obiektywizm

Istotną kwestią jest to, aby postępowanie ze strony zamawiającego przygotowywały i prowadziły osoby uczciwe i obiektywne, nieuprzedzone i nie faworyzujące żadnego z wykonawców. Ma to duże znaczenie przede wszystkim w przypadku kryteriów niewymiernych, gdy ocena nie sprowadza się do dokonania mniej lub bardziej skomplikowanych obliczeń, lecz wymaga wszechstronnego rozważenia informacji zawartych w ofertach.


Szkolenia na temat oceny ofert znajdziesz na apexnet.pl WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH