Komisja przetargowa i jej istotne odpowiedzialności

W jakich sytuacjach członkowie komisji przetargowych ponoszą odpowiedzialność karną? Co jest podstawą odpowiedzialności członków komisji przetargowej? Jaki zakres działań powinna mieć komisja przetargowa? Odpowiedzi znajdziesz w tym wpisie :)

Czym jest komisja przetargowa?

Komisja przetargowa jest zespołem pomocniczym kierownika zamawiającego, do której zadań należy przede wszystkim ocena spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne oraz badania i oceny ofert.

Komisja może mieć charakter stały lub być powoływana do przeprowadzenia określonych postępowań (art. 19 Pzp). Jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, to komisję powołuje kierownik zamawiającego. Natomiast w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych to zamawiający może powołać komisję przetargową.

Główny dowodzący

Kierownik zamawiającego odgrywa bardzo istotną rolę w procesie udzielania zamówień publicznych. Odpowiada bowiem za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia (art. 18 ust. 1 ustawy Pzp).

Często jednak zdarza się, że nie wykonuje on zastrzeżonych dla niego czynności, lecz powierza je pisemnie pracownikom zamawiającego. Wtedy kierownik zamawiającego podlega odpowiedzialności wobec prawa. komisja przetargowa pzp

Odpowiedzialność karna i dyscyplinarna

Zakres odpowiedzialności członków komisji przetargowej ustalany jest w akcie powołania komisji lub też regulaminie pracy komisji przetargowej. Odpowiedzialność członków komisji przetargowej może przybrać dwie formy:

1. Odpowiedzialności dyscyplinarnej - pod warunkiem że stosowne postanowienia znajdą się w regulaminie pracy komisji przetargowej i członkowie komisji są pracownikami zamawiającego,

2. Odpowiedzialności karnej - jeżeli przesłanki wskazane w przepisach karnych. Członkowie komisji przetargowej podlegają odpowiedzialności karnej, jeżeli popełnią czyn zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia.

Członkowie komisji przetargowej odpowiadają na podstawie przepisów prawa, w szczególności wskazanych w ustawie – Prawo zamówień publicznych, kodeksie karnym oraz zgodnie z postanowieniami stosownego regulaminu pracy posiedzeń komisji przetargowej.

Przestępstwa, fałsze, kłamstwa...

Nieistotne jest to, czy sprawca posługuje się środkami dopuszczalnymi przez prawo, czy stosuje środki będące w sprzeczności z obowiązującym porządkiem prawnym. Przestępcze zachowania urzędników polegają na udaremnieniu lub utrudnieniu przetargu publicznego. W praktyce chodzi tu m.in. o niezamieszczenie ogłoszenia o przetargu, niedopuszczenie oferentów do przetargu, rozpowszechnianie fałszywych informacji czy niepowołanie komisji przetargowej.

Warto wskazać, że członek komisji przetargowej, który naruszył dyscyplinę finansów publicznych, może nie ponosić odpowiedzialności z to naruszenie. Dzieje się tak w sytuacji, kiedy:

- przed wykonaniem polecenia zgłosił on pisemnie zastrzeżenie, a mimo to otrzymał pisemne potwierdzenie wykonania polecenia

- polecenie nie zostało odwołane albo zmienione


W takich sytuacjach odpowiedzialność ponosi kierownik zamawiającego, który podpisał się pod zleceniem wykonania polecenia.

O zasadach i odpowiedzialności za przebieg postępowania szkoli nasz ekspert, Grzegorz Czaban. Zapisz się na szkolenie i  sprawdź, jak ustrzec się przed karami! komisja przetargowa pzp WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH