SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Co powinien wiedzieć członek komisji przetargowej? Zasady i odpowiedzialności za przebieg postępowania

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

 

Jak wygląda przebieg sesji publicznego otwarcia ofert? Na jakich zasadach opiera się sporządzanie protokołu postępowania? Tego dowiesz się z naszego szkolenia!

Podczas spotkania trener nauczy Cię, jak otwierać oferty w elektronicznym przetargu oraz opowie o planowanych zmianach w systemie zamówień publicznych wynikających z nowej ustawy Pzp!

 

Program

1. KWESTIE ORGANIZACYJNE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ CZŁONKÓW KOMISJI PRZETARGOWEJ

a) Organizacja i skład komisji przetargowej
b) Tryb pracy i zakres obowiązków członków komisji przetargowej
c) Pisemne upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, o których mowa w art. 10 RODO
d) Odpowiedzialność członków komisji przetargowej - odpowiedzialność dyscyplinarna i karna.
e) Realizacja zasady bezstronności i obiektywizmu oraz składanie oświadczeń w tym zakresie (kto i w jakim momencie winien złożyć oświadczenie?)

2. PRAWIDŁOWY PRZEBIEG SESJI PUBLICZNEGO OTWARCIA OFERT

a) Otwarcie ofert w elektronicznym przetargu na przykładzie postępowania prowadzonego z wykorzystaniem miniPortalu UZP
b) Czy możliwe jest dokonanie otwarcia ofert w elektronicznym przetargu bez obecności wykonawców?
c) Informacje przedstawiane podczas otwarcia ofert
d) Konsekwencje nieotwarcia którejś z ofert w terminie określonym w SIWZ
e) Problemy podczas otwarcia ofert elektronicznych i właściwa reakcja w sytuacji ich wystąpienia (omówienie praktycznych przykładów)

3. OCENA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I BRAKU PODSTAW WYKLUCZENIA ORAZ BADANIE I OCENA OFERT

a) Podstawy wykluczenia obligatoryjne
b) Podstawy wykluczenia fakultatywne
c) Wyjaśnianie, poprawianie i uzupełnianie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia
d) Poprawianie omyłek w ofertach
e) Badanie ofert pod kątem ustalenia występowania przesłanek ich odrzucenia
f) Ocena ofert niepodlegających odrzuceniu
g) Ustalenie, czy zachodzą podstawy do unieważnienia prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

4. SPORZĄDZANIE PROTOKOŁU POSTĘPOWANIA ORAZ JEGO UDOSTĘPNIANIE

a) Cel sporządzania protokołu postępowania
b) Wymagana zawartość protokołu postępowania
c) Kolejność wypełniania i składania podpisów
d) Forma protokołu w elektronicznym przetargu
e) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert)
f) Przechowywanie protokołu postępowania oraz załączników w postaci elektronicznej

5. PLANOWANE ZMIANY W SYSTEMIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH WYNIKAJĄCE Z NOWEJ USTAWY PZP

a) Zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych poprzez:
• wprowadzenie obowiązku dokonania analizy przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia;
• nałożenie obowiązku na centralne organy administracji rządowej określenia strategii zarządzania dla poszczególnych kategorii zakupowych oraz wskazanie zamówień stanowiących realizację polityki państwa
b) Koncentracja ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze
c) Usunięcie przepisów kolidujących z elektronizacją zamówień publicznych:
• nowe zasady zwrotu wadium
• zasady postępowania po złożeniu oferty po terminie składania ofert
• bardziej przyjazne zasady sporządzania i przechowywania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu
d) Zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia
e) Wprowadzenie zasady efektywności oraz obowiązku ewaluacji realizacji umowy o zamówienie publiczne
e) Uproszczenie warunków udziału w postępowaniu oraz ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.
f) Ułatwienia proceduralne w postępowaniach poniżej progów unijnych:
• Tryb podstawowy, jako zamiennik dotychczasowego przetargu nieograniczonego, ograniczonego i negocjacji z ogłoszeniem,
g) Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO poprzez:
• obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
• wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO
• Wprowadzenie nowego rozwiązania mającego na celu pozasądowe rozwiązywanie sporów

Opinie

Szkolenie merytoryczne, dynamicznie prowadzone. Szkolący udzielał odpowiedzi na wszystkie zadawane pytania, rozwiewając wątpliwości uczestników.

Katarzyna Suchocka - Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Szkolenie przeprowadzone zgodnie z przedstawionym programem. Bardzo dobry wybór miejsca. Prowadzący wykazał się dużą wiedzą merytoryczną, prowadził szkolenie w swobodnej formie.

Krzysztof Połczyński - Nadleśnictwo Osusznica