Problemy zamawiających z wykonawcami

Problemy w komunikacji zamawiającego z wykonawcami PZP - tą kwestię słyszmy podczas naszych szkoleń wielokrotnie. Problemy dotyczą wielu kwestii – od pytań do SIWZ, przez złożone oferty (lub brak niektórych załączników), po problemy w kwestii wyłonienia wykonawców. Dzisiaj prezentujemy te pytania, które w ostatnim czasie zadawaliście naszym ekspertom wraz z ich odpowiedziami. Powinny być pomocne :) Sprawdź, jak rozwiązać problemy zamawiających z wykonawcami!

Problemy i komunikacja zamawiających z wykonawcami - przed otwarciem ofert

  • Pytanie 1. Wykonawca jako wyjaśnienie do SIWZ : "wnoszę o zmianę kryteriów oceny ofert w zakresie terminu realizacji na ...:" Czy zamawiający ma obowiązek odp. czy takie żądanie?
Odpowiedź Eksperta - Nie ma obowiązku, nie jest to wniosek o wyjaśnienie siwz a o zmianę SIWZ
  • Pytanie 2. W postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy sprzętu, Zamawiający wymagał złożenia wraz z ofertą formularza oceny jakościowej, mającego na celu potwierdzenie spełniania przez oferowany towar bezwzględnych wymagań Zamawiającego i w swojej treści zawierał również pozycje do uzupełnienia, za które Zamawiający miał przyznać punkty w kryterium ”jakość”. Wykonawca przedmiotowego dokumentu nie załączył.
Odpowiedź Eksperta - Wykonawca przedmiotowego dokumentu nie załączył." Oferta do odrzucenia
  • Pytanie 3. W JEDZ Wykonawca zaznaczył, że dopuścił się naruszenia swoich obowiązków dot. płatności składek na ubezpieczenie społeczne. Opisał, że strony zawarły umowę o rozłożenie na raty należności z tytułu składek i określił pozostałą kwotę do zapłaty. Czy powinnam wykluczyć Wykonawcę?
Odpowiedź Eksperta - Nie, nie powinna Pani
  • Pytanie 4. Dzień dobry. Przetarg nieograniczony powyżej progów. Wpłynęła oferta w której Wykonawca podpisał kwalifikowanym podpisem spakowaną ofertę a nie pojedyncze pliki. W takim przypadku czy oferta powinna zostać odrzucona z powodu braku podpisu na ofercie?
Odpowiedź Eksperta - Nie odrzucać. UZP w swojej opinii "zaleca" aby pisać że ma być w oryginale jako dokument elektroniczny Komunikacja zamawiającego z wykonawcami

Problemy w komunikacji między zamawiającym a wykonawcą - po wyłonieniu oferty

  • Pytanie 1. Nastąpiło unieważnienie wyboru oferty najkorzystniejszej, po unieważnieniu wyboru Wykonawca zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie przesłanych na wezwanie 26.1 dokumentów. Kiedy należy udostępnić mu dokumenty? Czy dopiero po kolejnym wyborze oferty najkorzystniejszej?
Odpowiedź Eksperta - Nic nie stoi na przeszkodzie aby udostępnić od razu, choć udostępnienie po następnym wyborze formalnie też nie naruszy przepisów
  • Pytanie 2. Co ma zrobić zamawiający jeżeli wysłał prośbę o przedłużenie terminu związania z ofertą, a wykonawca nie odpowiedział? Pewna pani z kontroli zarzuciła nam że odrzuciliśmy ofertę a powinniśmy przyjąć milcząca zgodę wykonawcy.
Odpowiedź Eksperta - Pani z kontroli się myli. Oferta do odrzucenia
  • Pytanie 3. Jak i czy przy realizacji umowy ramowej (2 Wykonawców) stosować przepisy ustawy Pzp w zakresie np. terminów na wyjaśnienia, wyjaśnień, itp. Dodatkowo Wykonawca zastrzegł jako tajemnicę przedsiębiorstwa formularz oferty zawierający tylko cenę zwróciłam się o wyjaśnienie ale jest już po wyborze, czy na każdym etapie mogę odtajnić ofertę?
Odpowiedź Eksperta -  Odtajnić ofertę na każdym etapie Problemy zamawiających z wykonawcami

Konflikt interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcami - gdzie szukać pomocy?

Podczas szkoleń eksperci uczą, jak radzić sobie w sytuacjach podobnych do opisanych. Sprawdź jak rozwiązać konflikt interesów zamawiających z wykonawcami.  W naszej ofercie znajdziesz też szkolenie z zamówień publicznych dla wykonawców. Warto pamiętać, że na podobne pytania odpowiadamy na bieżąco w EduStrefie – podczas czatów z ekspertami oraz w zakładce PORADY EKSPERTÓW. Obie opcje dostępne są jedyne dla zalogowanych użytkowników. Nie masz konta w EduStrefie?

Przyjdź na szkolenie

    WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH