Kwarantanna a praca zdalna

Kwarantanna a praca zdalna. Na początku trzeba sobie zadać pytanie, czy na podstawie przepisów jest możliwa na kwarantannie praca zdalna? Czy takie rozwiązanie jest korzystne dla pracodawcy? Na te pytania postaram się odpowiedzieć w tym artykule.

Kwarantanna

Według przepisów ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi kwarantanna definiowana jest jako odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie w celu przeciwdziałania szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych. W obecnej sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19 ta definicja ma całkowite zastosowanie. Wynika z tego w sposób jasny, że kwarantanna dotyczy osoby zdrowej i jej izolowanie w związku z kontaktem z osobą zakażoną. praca zdalna na kwarantannie

Praca zdalna

Pracę zdalną można określić jako typowe home office albo też jako telepracę. Ogólnie dotyczy ona wykonywanie obowiązków pracowniczych w domu z wykorzystaniem urządzeń teleinformatycznych i informatycznych. Niesie ona szereg korzyści zarówno dla pracodawcy jak i pracownika. Wśród nich można wymienić choćby możliwości zarobkowe, brak przestoju, ograniczenie kosztów, zapewnienie ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa, możliwość planowego wykonania zobowiązań.

Ustawa o COVID-19

Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w art. 3 wyraźnie dopuszcza możliwość pracy zdalnej podczas kwarantanny. Powołany przepis stwierdza, że przeciwdziałając COVID-19 pracodawca może polecić wykonywanie pracy w formie zdalnej tj. poza miejscem jej stałego wykonywania przez czas określony oraz wynikającej z zawartej między stronami umowy o pracę.

Praca zdalna na kwarantannie

Natomiast ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w art. 6 mówi, że zasiłek chorobowy przysługuje z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby. Na równi z tą niezdolnością traktuje kwarantannę jako przeszkodę w wykonywaniu pracy. Z tego można by wnioskować, że wobec pracownika przebywającego na kwarantannie w związku z podejrzeniem COVID-19 ma zastosowanie zwolnienie lekarskie i wypłata zasiłku chorobowego, w związku z czym nie może wykonywać żadnej w tym czasie działalności zarobkowej, a tym bardziej wykonywać pracy zdalnej. Takie też było do niedawna stanowisko ZUS. Obecnie zasiłek chorobowy nie jest wypłacany automatycznie i ZUS daje wybór dla pracownika, jak również pracodawcy. Jeśli osoba będąca na kwarantannie nie wystąpi o zasiłek chorobowy i po uzgodnieniu ze swoim pracodawcą może wykonywać pracę zdalną, wtedy będzie jej przysługiwało wynagrodzenie za wykonaną pracę.

Kwarantanna a praca zdalna

Zaległy urlop podczas kwarantanny?

Dość problematyczne stało się, czy pracownik może wykorzystać zaległy urlop w czasie kwarantanny czy skorzystać z zasiłku chorobowego. Wydawało by się, że jeśli pracodawca wyrazi zgodę na taką prośbę to mogłoby być realne. Problemem jest to, że przepisy w sprawie COVID-19 nie zawierają uregulowań w tej kwestii. Natomiast przepisy Kodeksu Pracy wyraźnie mówią, iż każde zwolnienie spowodowane chorobą zakaźną czy odizolowaniem powodują przerwanie urlopu. W związku z tym niemożliwe byłoby wykorzystanie zaległego urlopu w trakcie przebywania na kwarantannie. Jednak trzeba zaznaczyć, że zmiany w najnowszych przepisach dotyczące wystąpienia o zasiłek chorobowy podczas kwarantanny sugerowało by, że jeśli taki wniosek nie zostanie złożony to nic nie stoi na przeszkodzie, aby móc wykorzystać zaległy urlop w czasie przebywania na kwarantannie, jeśli pracownikowi nie może zostać zlecona praca zdalna z różnych powodów. Przychylałbym się ku poglądowi, iż jeśli jest taka wola stron stosunku pracy to, to rozwiązanie może być w pełni wykorzystane. W związku ze zmianami w przepisach czeka nas cały szereg zagadnień, które wymagają dostosowania do obecnej sytuacji związanej z pandemią. Jeśli chcesz być na bieżąco ze zmianami w Kadrach i Płacach to zapraszamy do sprawdzenia pełnej oferty szkoleń.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia:
  • 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 1974, Nr 24, poz. 141 z późn. zm.).
  • 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U 1999, Nr 60, poz. 636).
  • 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. 2008, Nr 234, poz. 1570).
  • 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020, poz. 374).
WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC