Pracodawca a koronawirus

Pracodawca a koronawirus, to częste zestawienie w dobie pandemii, podczas której  pracodawcy oraz pracownicy stoją przez niemałym wyzwaniem. Z jednej strony jest to chęć zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa dla siebie i swoich bliskich. Z drugiej strony podjąć próbę walki o siebie na rynku zawodowym i swoją firmę na rynku przedsiębiorstw. Zapraszamy na krótki wywiad z ekspertem kadr Piotrem Wojciechowskim. Więcej o ekspercie TUTAJ. pracodawca a koronawirus

Pracodawca a koronawirus - co w przypadku czasowego zawieszenia działalności?

Obecnie powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy nie przewidują instytucji zawieszenia działalności pracodawcy i skutków wynikających z takiego zawieszenia. Należy zatem w tym przypadku przyjąć, że zastosowanie znajdzie art. 81 k. p.. Artykuł ten mówi, że pracownikowi w przypadku nieświadczenia pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy (taka przyczyną niezawinioną jest również zagrożeni epidemiologiczne) należy wypłacić wynagrodzenie przestojowe. Co do zasady wynosi 100 % wynagrodzenia w przypadku wyodrębnienia stawką miesięczną lub godzinową. Natomiast 60 % gdy wynagrodzenie jest określone inaczej np. prowizyjnie. Widziałeś nasz poprzedni wpis o koronawirusie?

Pracodawca wysyła pracownika w podróż służbową za granicę kraju lub zobowiązuje pracownika do świadczenia pracy w warunkach narażenia na zakażenie. Czy pracownik może odmówić wykonywania poleceń przełożonych ?

Odpowiedź na to pytanie jest złożona. Pracownik co do zasady nie może odmówić wykonywania pracy, a odmowa taka może stać się podstawą do wyciągnięcia konsekwencji służbowych. Tym nie mniej w przypadku gdy warunki pracy nie odpowiadają standardom BHP pracownik może powołując się na art. 210 k. p. odmówić wykonywania poleceń i poinformować o tym niezwłocznie przełożonego. Należy przy tym podkreślić, że ocenę warunków pracy należy obiektywizować i jeżeli w ocenie pracodawcy są zachowane właściwe warunki pracy pracownik nie może odmówić jej wykonania. W razie sporu to na pracowniku będzie ciążył ciężar dowodowy przekonania organów rozjemczych np. sądu pracy, że warunki nie odpowiadały standardom bhp.

Jakie warunki bhp należy uznać za wystarczające w erze koronawirusa w naszym kraju ?

Szerokie pytanie. Warunki takie zależą od charakteru wykonywanej pracy. Do niezbędnych należy zaliczyć właściwe warunki wietrzenia pomieszczeń, dostępu do płynów dezynfekujących. Ważna jest także rotacja pracowników w czasie dniówek roboczych, niedopuszczenia do gromadzenia pracowników w jednym miejscu w tym samym czasie. Obowiązkowo musimy również zapewnić środki ochrony indywidulanej tj. przykładowo mydła lub rękawiczek. pracodawca a koronawirus

Pracodawca a koronawirus - w jaki sposób pracodawca może przetrwać trudny czas?

Są różne metody radzenia sobie z tą sytuacją. Jeżeli chodzi o czas pracy to proponuję rozważyć wprowadzenia dłuższego okresu rozliczeniowego czasu pracy nawet do 12 miesięcy i „upchnięcia” dniówek roboczych w okresie po przymusowych kwarantannach. Inną metodą jest wysłanie pracowników na „przymusowy” na urlop wypoczynkowy, taka możliwość dotyczy urlopów zaległych. Uprawnieni pracownicy mogą również korzystać z urlopów związanych z rodzicielstwem tj. urlopu rodzicielskiego, wychowawczego, dwóch dni opieki nad dzieckiem czy zasiłku opiekuńczego związanego z wirusem Covid 19. Tekst współautorstwa Piotra Wojciechowskiego. SPRAWDŹ SZKOLENIA EKSPERTA KADR i inne szkolenia z tej tematyki TUTAJ. WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH