Zasady przyjmowania pracowników z Ukrainy

Obywateli Ukrainy, można zatrudnić na 24 miesiące na podstawie uproszczonej procedury – oświadczenia pracodawcy o powierzeniu wykonywania pracy.

zasady zatrudniania pracowników z Ukrainy

Zatrudnienie pracowników z Ukrainy - plusy w procedurze oświadczeniowej

 • Jeżeli chcesz legalnie zatrudnić pracownika z Ukrainy, wystarczy złożyć w powiatowym urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
 • W tym wypadku pozwolenie na pracę nie będzie potrzebne. Ponadto powiatowy urząd pracy nie będzie przeprowadzać testu rynku pracy.

Kiedy i gdzie pracodawca może złożyć oświadczenie?

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi możesz złożyć,
jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

 • Cudzoziemiec, którego chcesz zatrudnić, jest obywatelem Ukrainy.
 • Okres wykonywania pracy określony w złożonym oświadczeniu jest nie dłuższy niż 24 miesiące.
 • Dzień rozpoczęcia pracy wskazany w złożonym oświadczeniu nastąpi nie później niż 6 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia.
 • Wysokość wynagrodzenia cudzoziemca nie będzie niższa od wynagrodzenia pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Kiedy starosta wpisze oświadczenie do ewidencji?

Wpisanie do ewidencji oświadczeń następuje po weryfikacji oświadczenia i załączników.

Jeśli sprawa nie wymaga postępowania wyjaśniającego, powiatowy urząd pracy:

 • Wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo
 • starosta odmawia w drodze decyzji wpisania oświadczenia do ewidencji oświadczeń,

nie później niż w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia.

Istotne obowiązki pracodawcy po złożeniu oświadczenia o zatrudnieniu pracownika z Ukrainy

Jako pracodawca zatrudniający pracownika z Ukrainy na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi musisz:

 • Sprawdzić ważność i skopiować dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu w Polsce. Nie możesz zabrać oryginałów dokumentów cudzoziemca.
 • Przekazać pracownikowi z Ukrainy oświadczenie zarejestrowane przez urząd. To oświadczenie pozwoli mu uzyskać w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizę w celu wykonywania pracy.
 • Zawrzeć umowę pisemną z cudzoziemcem, która uwzględnia warunki zawarte w oświadczeniu. Zanim podpiszesz umowę z cudzoziemcem przedstaw mu jej tłumaczenie w języku, który rozumie.
 • Poinformować właściwy powiatowy urząd pracy o podjęciu pracy przez pracownika z Ukrainy w ciągu 7 dni od rozpoczęcia tej pracy określonej w ewidencji oświadczeń.

Jak wygląda zatrudnienie cudzoziemca, który pracuje u innego pracodawcy?

 • Cudzoziemiec może pracować na podstawie kilku oświadczeń u więcej niż jednego pracodawcy.
 • Nie może jednak przekroczyć limitu 24-miesięcznego okresu zatrudnienia, niezależnie od długości okresu pracy u poszczególnych pracodawców.
 • Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa w urzędzie pracy konkretny pracodawca. To oświadczenie nie jest ważne w przypadku zatrudnienia w innym przedsiębiorstwie.

Jeśli przyszły pracownik z Ukrainy, którego chcesz zatrudnić, pracuje już na podstawie oświadczenia u innego pracodawcy, a okres który przepracował, pozwala na kontynuowanie pracy na tej podstawie w twoim przedsiębiorstwie, to musisz złożyć nowe oświadczenie o powierzeniu przez ciebie wykonywania pracy cudzoziemcowi.

 

Uwaga! Obecnie trwają prace nad ustawą zawierającą nowe rozwiązania dotyczące szczególnej procedury zatrudniania osób, które wyjechały z Ukrainy w związku z trwającą w tym państwie wojną. Te rozwiązania powinny być przyjęte w marcu 2022 roku.

 

WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC