Jak ustrzec się nieprawidłowości we wdrożeniu PPK?

Jak ustrzec się nieprawidłowości we wdrożeniu PPK? Pierwszego stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych (ustawa o PPK). Zgodnie z przepisami tej ustawy każdy podmiot zatrudniający co najmniej jedną osobę zatrudnioną jest zobowiązany do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK) w określonych przepisami terminach. ppk kogo dotyczy

Terminy wdrożenia PPK

Termin objęcia poszczególnych podmiotów obowiązkiem utworzenia PPK jest uzależniony od stanu zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. Termin ten ustalony jest w datach wskazanych w ustawie. Jako pierwsi do programu przystąpili pracodawcy, którzy 31 grudnia 2018 roku zatrudniali co najmniej 250 osób zatrudnionych. Nie dotyczy to podmiotów należących do sektora finansów publicznych. Dla tych ustawodawca - bez względu na liczbę osób zatrudnionych - przewidział odrębny termin utworzenia PPK.

Zawarcie umowy o PPK

Przez utworzenie PPK należy rozumieć dokonanie przez pracodawcę wyboru instytucji finansowej oferującej zarządzanie PPK. Po za tym zawarcie z tą instytucją umowy o zarządzanie PPK. Ponadto zawarcie - w imieniu i na rzecz osób zatrudnionych - umowy o prowadzenie PPK. Wyboru instytucji finansowej należy dokonać w porozumieniu z zakładową organizacją związkową. Jeśli taka nie działa w danym podmiocie - w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych. Do oferowania zarządzania PPK dopuszczone zostały tylko takie podmioty działające na rynku kapitałowym, które spełniają wymogi ustawy o PPK:
  • dotyczące wysokości kapitału,
  • doświadczenia w zakresie oferowania produktów inwestycyjnych,
  • utworzenia odpowiedniej liczby funduszy zdefiniowanej daty.
ppk wdrożenie Zawarcie umowy o zarządzanie PPK, a następnie umowy o prowadzenie PPK, wiąże się dla pracodawcy z obowiązkami informacyjnymi wobec pracowników i wobec instytucji finansowej oraz z obowiązkiem naliczania i dokonywania wpłat za uczestników PPK. Wdrożenie pracowniczych planów kapitałowych to proces, do którego należy dobrze się przygotować. Warto zatem z odpowiednim wyprzedzeniem opracować harmonogram działań. Tak, aby dopełnić wszelkich nałożonych przez ustawodawcę obowiązków i nie przekroczyć określonych ustawą terminów.

Kogo dotyczy i co obejmuje Ustawa o PPK?

Już w najbliższy poniedziałek tj. 24 sierpnia 2020 roku odbędzie się darmowy webinar ApexNet. Webinar prowadzi Iwona Nowak-Przybylska. Na szkoleniu dowiesz się:
  • co to są Pracownicze Plany Kapitałowe i w jakim celu zostały wprowadzone,
  • co obejmuje Ustawa o PPK, czyli zakres przedmiotowy Ustawy,
  • kogo dotyczy Ustawa o PPK, czyli zakres podmiotowy Ustawy.

Autor tekstu:

Iwona Nowak-Przybylska - Specjalistka z zakresu kadr i płac. Posiada dwudziestoośmioletnie doświadczenie w księgowości. Od 26 lat Główny Księgowy i Dyrektor Finansowy. Od ponad 20 lat prowadzi szkolenia z zakresu kadr i płac, funduszu świadczeń socjalnych i innych. WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC