Rewolucja w systemie emerytalnym – PPK w praktyce

Rewolucja w systemie emerytalnym - PPK w praktyce

Czym są PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to program wspierania pracowników w długoterminowym gromadzeniu oszczędności z przeznaczeniem na zaspokojenie potrzeb finansowych po osiągnięciu 60-tego roku życia. Środki gromadzone w ramach PPK to środki prywatne. pracownicze plany kapitałowe terminy Sprawdź również: Praca nadliczbowa a prawo pracy

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w instytucji

Każda instytucja zatrudniająca pracowników dokona wyboru instytucji finansowej z którą zawrze umowę o prowadzeniu PPK. W ramach PPK zarówno pracownik, jak i pracodawca będą mieć obowiązek dokonywania z własnych środków wpłat podstawowych. Ponadto będą mieli możliwość dokonywania wpłat dodatkowych. Pracownik będzie mógł zrezygnować z uczestnictwa w PPK.

Daty wprowadzania PPK

PPK jest wdrażane etapami. Termin, w którym dany pracodawca zobowiązany jest do wprowadzenia PPK, jest uzależniony od liczby osób zatrudnionych.

Etapy obejmują:

  1. Etap wprowadzenia PPK - podmioty zatrudniające od 250 pracowników.
  2. Etap wprowadzenia PPK - podmioty zatrudniające od 50 do 249 pracowników.
   • Wydłużenie terminu na zawarcie umów o zarządzanie i prowadzenie w związku ze znowelizowaną specustawą dotyczącą COVID-19. Nowe, maksymalne terminy, to:
    • 27 października 2020 roku - na zawarcie umowy o zarządzanie PPK,
    • 10 listopada 2020 roku - na zawarcie umowy o prowadzenie PPK.
  3. Etap wprowadzenia PPK - podmioty zatrudniające od 19 osób do 49 pracowników.
  4. Etap wprowadzenia PPK - pozostałe podmioty zatrudniające i jednostki sektora finansów publicznych.
terminy wprowadzenia ppk Czytaj także: Powrót do biura w czasie pandemii

Jak się przygotować na pracownicze plany kapitałowe??

Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów oraz obecnej sytuacji w sektorze publicznym przygotowaliśmy specjalistyczne szkolenie Wdrożenie i zastosowanie PPK w praktyce z ekspertem prawa pracy i płac - Renatą Majewską. Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w ramach III filara emerytalnego – pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania programu, przede wszystkim te finansowe. Z pewnością są to kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu.  W rezultacie ekspert szczegółowo omówi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia. Szkolenie przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi czy sugestie. WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC