Start > Szkolenia otwarte > Kadry i Płace > Rewolucja w systemie...

SZKOLENIA OTWARTE

TEMAT

Rewolucja w systemie emerytalnym. Jak wdrożyć i zastosować PPK w praktyce?

Kompleksowy kurs z nowej ustawy. ONLINE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w ramach III filara emerytalnego – pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

Wykładowca dokładnie omówi aspekty działania programu, zwłaszcza finansowe - kwestie obliczania składek, dokonywania ich potrąceń, stosowania ulg podatkowych i składkowych z tego tytułu.  Szczegółowo omówi i skonsultuje z uczestnikami obowiązkowe elementy umów tworzących system PPK, ich formę i terminy zawarcia. Szkolenie przybiera formę praktycznych warsztatów. Uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytać, zgłaszać uwagi czy sugestie.

Szkolenie odbywa się w bezpiecznej formie on-line. SPRAWDŹ, jak łatwo wziąć w nim udział! Każdy uczestnik szkolenia otrzymuje 30-dniowy dostęp do nagrania całego szkolenia oraz dostęp do dwóch godzinnych webinarów z umiejętności miękkich.


 

PROGRAM

Dzień I

Zasady działania PPK i jego obsługi przez pracodawców

1) Cel realizacji i ogólne założenia działania PPK

 • dodatkowa emerytura;
 • zasady tworzenia;
 • współfinansowanie składek przez strony stosunku pracy;
 • „opieka” i nadzór państwa;
 • porównanie z PPE i innymi programami z III filara;

2) Etapy i terminarz wdrażania PPK przez sądy i inne jednostki budżetowe

 • objęcie działaniem ustawy o PPK i jego skutki;
 • wybór instytucji finansowej;
 • zawarcie umowy o zarządzanie PPK;
 • zawarcie umowy o prowadzenie PPK;
 • naliczenie i odprowadzenie pierwszych i kolejnych wpłat do PPK;

3) Wybór instytucji finansowej

 • wybór w porozumieniu z zakładową organizacją związkową lub z reprezentantem osób zatrudnionych;
 • kryteria wyboru;
 • podstawy polityki inwestycyjnej w ramach PPK (część udziałowa i część dłużna, inwestycje w waluty zagraniczne);
 • ostateczny termin na zawarcie porozumienia o wyborze instytucji i skutki jego ustanowienia;

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • porozumienia w sprawie wyboru instytucji finansowej w porozumieniu z zakładową organizacją związkową / reprezentacją osób zatrudnionych;
 • ewentualnego regulaminu (instrukcji) wyboru reprezentacji osób zatrudnionych;

4) Zawarcie umowy o zarządzanie PPK

 • sposób zawarcia (generalnie elektroniczny);
 • moment zawarcia umowy elektronicznej;
 • czy trzeba zawrzeć umowę, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji;
 • obowiązkowe elementy umowy;
 • ostateczny termin zawarcia;
 • skutki niezawarcia umowy o zarządzanie PPK;

5) Nawiązanie umowy o prowadzenie PPK

 • postać zawarcia umowy i możliwość jej zmiany;
 • czy trzeba ją zawrzeć, jeśli wszyscy pracobiorcy złożą deklaracje rezygnacji;
 • obowiązkowe elementy umowy (załącznik – lista uczestników);
 • ostateczny termin zawarcia i wymóg zachowania przerwy 10 dni roboczych po umowie o zarządzanie PPK;
 • skutki niezawarcia umowy o prowadzenie PPK;

6) Uczestnictwo w PPK

 • charakterystyka systemu dobrowolno-automatycznego przystępowania do PPK (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK);
 • weryfikacja statusu osoby zatrudnionej – kandydata na uczestnika PPK (kryteria ubezpieczeniowy i wiekowy);
 • uczestnictwo „z automatu” i w trybie wnioskowym;
 • możliwość rezygnacji z programu w każdej chwili (deklaracja rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK);
 • terminarz zapisywania do PPK „z automatu” osób zatrudnionych do chwili zawarcia umowy o prowadzenie PPK i po jej zawarciu;
 • terminarz zapisywania do PPK „starszych” uczestników – w trybie wnioskowym;
 • przynależność do kilku programów PPK;
 • zmiana podmiotu zatrudniającego przez uczestnika PPK;
 • obowiązki informacyjne wobec osób wstępujących do PPK;
 • ustawowe wznawianie wpłat do PPK przez sąd co 4 lata;

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK;
 • informacji podmiotu zatrudniającego dla „starszych” osób zatrudnionych (powyżej 55 lat) o możliwości przystąpienia do PPK;
 • wniosku osoby zatrudnionej w wieku powyżej 55 lat do podmiotu zatrudniającego o przystąpieniu do PPK;
 • oświadczenia uczestnika PPK dla podmiotu zatrudniającego o posiadanych rachunkach PPK;
 • wniosku do podmiotu zatrudniającego o dokonywanie wpłat do PPK;

7) Wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

 • wpłaty podstawowe (obowiązkowe) i dodatkowe (dobrowolne) – ich wysokość oraz finansowane przez podmiot zatrudniający i uczestnika;
 • możliwość obniżenia wpłaty podstawowej przez „najuboższych” uczestników PPK – deklaracja w tej sprawie i jej skutki;
 • zasady różnicowania wpłat dodatkowych przez podmiot zatrudniający i uczestników PPK – deklaracja uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej i jej skutki;;
 • technika naliczania wpłat do PPK z wynagrodzenia uczestnika oraz odprowadzania na konto w PPK (podstawa wymiaru);
 • terminy dokonywania wpłat do PPK;
 • ulgi przysługujące z tego tytułu (rozliczenie na liście płac wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem i zleceniobiorcą);
 • moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat do PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający (interpretacja MF);
 • wykazywanie wpłat do PPK w dokumentach ZUS;
 • wpłaty do PPK w kosztach uzyskania przychodu podmiotu zatrudniającego;

STUDIUM PRZYPADKU – omówienie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowych wzorów:

 • informacji od podmiotu zatrudniającego dla osób zatrudnionych o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej i zadeklarowania wpłaty dodatkowej;
 • deklaracji uczestnika PPK o obniżeniu wpłaty podstawowej;
 • deklaracji uczestnika PPK o finansowaniu wpłaty dodatkowej;

STUDIUM PRZYPADKU – sporządzenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia przykładowej listy płac z rozliczeniem:

 • wynagrodzenia pracownika – uczestnika PPK;

8) Preferencje z budżetu państwa

 • wpłata powitalna;
 • dopłata roczna;

9) Podział środków PPK w razie rozwodu lub śmierci uczestnika PPK

 • małżonek mający rachunek PPK;
 • małżonek niemający rachunku PPK;
 • osoby uprawnione;

10) Wypłata transferowa i zwrot środków PPK

 • przypadki zastosowania;
 • skutki rozwiązań;
 • terminy i dokumentacja;

11) Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w ramach PPK przez uczestnika

 • przed osiągnięciem 60 lat – na cele mieszkaniowe i w razie poważnego zachorowania;
 • po osiągnięciu 60 lat – indywidualna lub w formie świadczenia małżeńskiego;
 • obsługa obu rozwiązań, terminy i dokumentacja;

 

Dzień II

PPK w praktyce pracodawców - lista płac i dokumentacja

1) Nadzór i kontrola nad funkcjonowaniem PPK

 • zasady inwestowania;
 • rygorystyczne przepisy funkcjonowania instytucji finansowych;
 • ewidencje PPK i portal PPK;
 • sankcje karne i podmioty kontrolne;
 • jak się przygotować do kontroli;

2) Podsumowanie obowiązków podmiotu zatrudniającego w procesie wdrażania PPK

 • obowiązki pracodawcy przy tworzeniu PPK (w wyborze instytucji finansowej, zawarcie umów itd.);
 • obowiązki informacyjne podmiotu zatrudniającego wobec uczestników i instytucji finansowej;
 • obowiązki finansowe (współfinansowanie wpłat do PPK, ich naliczanie i dokonywanie);
 • obowiązki dokumentacyjne;

3) Przyjmowanie, obieg i gromadzenie dokumentacji dotyczącej PPK

 • jakie dokumenty musi przekazywać podmiot zatrudniający uczestnikom;
 • druki dostarczane instytucji finansowej;
 • dokumenty przyjmowane od uczestników;
 • miejsce, okresy i zasady ich gromadzenia;

4) PPK na liście płac

 • naliczanie wpłat do PPK na liście płac;
 • moment powstania przychodu uczestnika z tytułu wpłat finansowanych przez pracodawcę;
 • analiza konkretnych przypadków ustalania podstawy wymiaru wpłat do PPK;

STUDIUM PRZYPADKU – rozliczenie na liście płac wspólnie z Uczestnikami szkolenia:

 • wynagrodzenia uczestnika PPK będącego zleceniobiorcą;
 • wynagrodzenia uczestnika PPK, korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT”;

5) Dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia i zasiłków uczestników PPK

 • ustalanie podstawy dokonywania potrąceń uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”;
 • obliczanie kwot wolnych od potrąceń z wynagrodzenia uczestników PPK będących pracownikami i zleceniobiorcami, w tym korzystającymi ze zwolnienia „zerowy PIT”;
 • dokonywanie potrąceń z ich wynagrodzenia;

STUDIUM PRZYPADKU – przykładowe obliczenie wspólnie z Uczestnikami szkolenia:

 • potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego pracownikiem;
 • potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK będącego zleceniobiorcą;
 • potrąceń z wynagrodzenia uczestnika PPK, korzystającego ze zwolnienia „zerowy PIT”;

6) Podsumowanie szkolenia, sesja pytań i odpowiedzi;

OPINIE

Szkolenia ApexNet rekomendują się same. Każdy, kto choć raz uczestniczył już zawsze będzie wracał do oferty tej firmy.Angelika Pucek - Urząd Gminy Kobierzyce

Angelika Pucek - Urząd Gminy Kobierzyce

Szkolenie na wysokim poziomie, bardzo profesjonalne. Oparte na wiedzy i doświadczeniu prowadzącego oraz zgodnie z oczekiwaniami. gorąco polecam firmę ApexNet.

Marta Pacocha - Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych "Strzelbud"

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • Dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Miejsce Termin Trener Cena