Zmiany w wynagrodzeniach wynikające z Polskiego Ładu oraz planowanych zmian od 1 lipca.

Jakie zmiany nas czekają w wynagrodzeniach od 1 lipca? W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się świadczenie obejmujące wszystkie składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z wykonywana pracą w formie pieniężnej, bądź w innej formie niż pieniężna. Jest to obowiązkowe świadczenie pracodawcy względem pracownika – pracodawca w żaden sposób nie może być zwolniony z tego obowiązku

Obligatoryjne i fakultatywne składniki wynagrodzenia

Podstawowym składnikiem pensji jest wynagrodzenie zasadnicze. Oprócz niego pracownik może też otrzymać różnego rodzaju dodatki, np. funkcyjny czy wysługę lat.

 • Od 1 stycznia 2020 r. dodatek za staż pracy został  wyłączony z kategorii minimalnego wynagrodzenia. Zmiana dotknęła  pracowników otrzymujących wynagrodzenie na najniższym poziomie.
Według kodeksu pracy składniki wynagrodzenia dzielą się na:

1. Obligatoryjne (obowiązkowe) – obowiązkowe wynagrodzenia za pracę określonego rodzaju lub na określonym stanowisku,

Do obowiązkowych elementów wynagrodzenia za pracę należą:

 • wynagrodzenie zasadnicze
 • dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych oraz w niedziele i święta
 • wynagrodzenie za pracę w nocy
 • wynagrodzenie za dyżury pełnione poza normalnymi godzinami pracy
 • dodatek wyrównawczy
 • wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy,

2. fakultatywne (nieobowiązkowe) – dodatkowe składniki, które zostały przyznane pracownikowi na mocy obowiązujących u danego pracodawcy przepisów.

Składniki fakultatywne to:

 1. premia – często występujący w praktyce składnik wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca ustalił obiektywne kryteria nabycia prawa do tego świadczenia, to bez względu na nazwę (premia czy nagroda) spełnienie skutkuje nabyciem przez pracownika prawa do premii,
 2. dodatki (dodatek z tytułu stażu pracy, funkcyjny, za szczególne umiejętności, za znajomość języków obcych, zmianowy), prowizja –  przydzielana najczęściej miesięcznie lub kwartalnie w formie procentowego udziału w przychodach pracodawcy.

PRZEKROCZENIE PROGU PODATKOWEGO

Skala podatkowa w  2021.

W świetle art..27 ust.1 ustawy, skala podatkowa  w  2021. otrzymuje brzmienie:Podstawa naliczenia podatku w złotych

 • do 85 528 zł - 17 % podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek,
 • ponad 85 528 zł - 14 539,76 zł + 32 % nadwyżki ponad         85 528 zł minus kwota zmniejszająca podatek.
Skala podatkowa w  2022.

W świetle art.27 ust.1 ustawy, skala podatkowa  w  2022. otrzymuje brzmienie: Podstawa naliczenia podatku w złotych

 • do 120 000 zł - 17 % podstawy obliczenia podatku minus kwota zmniejszająca podatek – 5100 zł
 • ponad 120 000 zł - 15 300 ł + 32 % nadwyżki ponad  120 000 zł

Zmiany w  wynagrodzeniach na listach płac .

Ustalenie zaliczki na podatek od należności ze stosunku  pracy stan po zmianach tj. od 01.01.2022.
 • Pracodawca, dokonując obliczenia miesięcznej zaliczki na podatek od dochodów pracownika, będzie obowiązany uwzględnić nowe reguły.
 • Nadal będzie ustalał dochód jako uzyskane w ciągu miesiąca przychody w rozumieniu art. 12 updof oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania w wysokości określonej w art. 22 ust. 2 pkt1 albo 3 lub w ust. 9 pkt1-3 updof oraz po odliczeniu potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b lub pkt 2a updof (art. 32 ust. 2 updof).
 • Poza tym obowiązany będzie uwzględnić wspomnianą na początku ulgę dla pracowników. Na czym ona ma polegać? Mianowicie, za miesiące, w których podatnik uzyska w tym zakładzie pracy przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy w wysokości wynoszącej od 5.701 zł do 11.141 zł,

  które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej, płatnik obowiązany będzie pomniejszyć dochód ustalony zgodnie z art. 32 ust. 2 updof, o kwotę ulgi dla pracowników w wysokości obliczonej według wzoru:

  1) (A x 6,68% - 380,50 zł) : 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 5.701 zł i nieprzekraczającego kwoty 8.549 zł,
  2) (A x (-7,35%) + 819,08 zł) : 0,17, dla A wyższego od 8.549 zł i nieprzekraczającego kwoty 11.141 zł - gdzie A oznacza uzyskane w ciągu miesiąca przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej.

 • Natomiast w skali całego roku, stosownie do nowego art. 26 ust. 1 pkt2aa, ust. 4a i 4b updof, wysokość uzyskanych przychodów uprawniająca do skorzystania z ulgi powinna zamknąć się w przedziale od 68.412 zł do 133.692 zł.
Ulga w rozliczeniu rocznym będzie obliczana według jednego ze wzorów:
 1. (A x 6,68% - 4.566 zł) : 0,17, dla A wynoszącego co najmniej 68.412 zł i nieprzekraczającego kwoty 102.588 zł,
 2. (A x (-7,35%) + 9.829 zł) : 0,17, dla A wyższego od 102.588 zł i nieprzekraczającego kwoty 133.692 zł

- gdzie A oznacza uzyskane przez podatnika w roku podatkowym przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej i spółdzielczego stosunku pracy, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej (zakładając, że nie uzyskał przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanych według skali podatkowej).

PLANOWANYCH ZMIAN W ZAKRESIE WYNAGRODZEŃ OD 01.07.2022

 • Wprowadzenie nowej skali podatkowej -  zmniejszenie stawki podatku z 17% na 12 %
 • Uchylenie ulgi dla klasy średnie - jak wpłynie na  rozliczenie roczne pracowników
  zmianę zasad stosowania kwoty wolnej od podatku (tj. 1/12 kwoty zmniejszającej  podatek)
 • Nowe obowiązki dla płatników                 .
  zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek,
 • Przywrócenie preferencji dla osób samotnie wychowujących dzieci – art. 6 ust. 4c-4g  ustawy PIT
 • Zmianę wysokości kryterium dochodowego pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do preferencji podatkowych,
  zmianę katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica,
 • Zmiany w zakresie zwolnień przedmiotowych,
 • Zmiany o charakterze porządkowym,
 • Możliwość rezygnacji podatnika ze stosowania podwyższonych miesięcznych zryczałtowanych pracowniczych kosztów uzyskania przychodów – nowe brzmienie art. 32 ust. 6 ustawy PIT
 • Przepisy dotyczące oświadczeń składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego – wprowadzany art. 31a ustawy PIT
 • uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie 2022 r.

Potrzebne poprawki do poprawek

 • Krajowa Izba Doradców Podatkowych, która opiniowała poprawki do Polskiego Ładu, zaapelowała do rządu, by ten nie wprowadzał ich w życie wcześniej, niż w IV kwartale tego roku, a nie jak to jest obecnie zaplanowane – w lipcu. Powód? Zdaniem Izby poprawki wymagają... dalszych poprawek. A pracodawcy mają za mało czasu na przystosowanie się do kolejnych zmian i wydatków.
 • Izba zwróciła również rządowi uwagę na kwestię związaną ze składaniem oświadczeń PIT-2 (na podstawie deklaracji PIT-2 pracodawca pomniejsza pracownikowi miesięczną zaliczkę na podatek o ulgę podatkową, która stanowi 1/12 kwoty zmniejszającej podatek).
 • Najprościej można to przedstawić tak: dochody roczne, które nie przekraczają kwoty 30 tys. zł, nie podlegają opodatkowaniu. Miesięcznie jest to dochód w wysokości 3,6 tys. zł (30 tys. zł/12 miesięcy).
 • Wybrani płatnicy (np. ZUS i zakłady pracy), którzy obliczają i pobierają zaliczki na podatek od wypłat, mogą zmniejszać obliczoną zaliczkę o 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, czyli o 300 zł (1/12 z 3,6 tys. zł).
 • Zmniejszenie to płatnicy stosują z mocy ustawy (np. organy rentowe) lub na wniosek podatnika (np. zakłady pracy). Przy czym zmniejszenie to może stosować tylko jeden płatnik albo bezpośrednio podatnik, który sam oblicza zaliczki na podatek.
 • I to ma się zmienić. Rząd wyciągnął lekcję z początku roku, kiedy to zarówno ZUS, jak i pracodawcy, opierając się na Polskim Ładzie, odprowadzili za podatników wyższe zaliczki na podatek dochodowy, przez co wypłaty były niższe.

 

Powyższa treść której autorem jest ekspert Iwona Nowak-Przybylska, jest tylko wprowadzaniem do tematu.

Zapraszamy na szkolenie: ,,Płace w praktyce zasady ustalania wynagrodzeń z uwzględnieniem Polskiego Ładu i zmian planowanych na lipiec 2022 r., które odbędzie się 22 - 23 czerwca.

Sprawdź szkolenia z Kadr i Płac i bądź na bieżące ze zmianami, które weszły w życie w 2022r. oraz dowiedź się co czeka na Ciebie w drugiej połowie roku.

 

WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC