Na czym polega staranne działanie wykonawcy?

Zarówno zamawiający jak i wykonawcy w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego zobowiązani są do działania z należyta starannością.
Należyta staranność profesjonalisty zobowiązuje wykonawcę składającego ofertę do przeanalizowania, czy proponowany w składanych dokumentach stan rzeczy odpowiada rzeczywistości.

należyta staranność wykonawcy

Złożenie oferty przez wykonawcę  wymaga starannego działania wykonawcy

Wykonawca, który decyduje się na złożenie oferty, powinien wcześniej upewnić się czy będzie w stanie uczynić to we właściwym miejscu i czasie.

  • Obecnie w dobie elektronizacji zamówień publicznych, wykonawca winien znać przepisy odnoszące się do złożenia ofert za pomocą platform elektronicznych.
  • W postępowaniu o udzielenie zamówienia składanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, wymiana informacji między zamawiającym a wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

Ponadto wykonawca powinien wiedzieć w jaki sposób należy podpisać dokument za pomocą podpisu elektronicznego.

  •  Bez  tej wiedzy nie będzie mógł skutecznie złożyć oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne. W wyroku z dnia KIO 1 grudnia 2017 KIO 2418/17 wskazano:
  • Nie można zapominać, że złożenie oferty w ramach prowadzonych postępowań na podstawie ustawy Pzp należy do obrotu profesjonalnego.
  • Dlatego też od podmiotów biorących udział w takim postępowaniu wymaga się dochowania zasad podwyższonej staranności. Z tych względów należytą staranność wykonawcy zgodnie z art 355 par. 1 kc. określa się przy uwzględnieniu zawodowego charakteru tej działalności”.

Wyjaśnienie treści oferty przez wykonawcę 

W interesie wykonawcy jest również fachowe, zrozumiałe i jednoznaczne wykazanie zamawiającemu, że to właśnie jego oferta jest najkorzystniejszą.

  • Dlatego też, wszelkie wyjaśnienia składane przez wykonawcę zamawiającemu w odpowiedzi na wezwania muszą być precyzyjne i czytelne.
  • Nie jest dopuszczalne, aby wykonawca traktował wyjaśnienie treści oferty schematycznie. 
  • Jednym z przykładów wyjaśnienia treści oferty jest weryfikacja jej ceny pod kątem ustalenia czy jest rażąco niska. Kluczowym elementem ceny jest wynagrodzenie pracowników wykonawcy lub osób, przy pomocy których wykonawca będzie świadczył usługę. Dlatego tez wyjaśnienia w zakresie rażąco niskiej ceny powinny zawierać informacje o liczbie pracowników skierowanych do realizacji zadania oraz ich godzinowym udziale w danym przedsięwzięciu. Tak więc wykonawca winien rzetelnie udokumentować realność zaoferowanej ceny. Świadczy o tym wyrok KIO z 10 stycznia 2020r KIO 2635/19.

Podsumowując...

Poruszone w niniejszym artykule aspekty, na które winien zwrócić uwagę wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne nie są jedynymi. Natomiast warto podkreślić, że wykonawca powinien rzetelnie przygotować ofertę, umieszczając w niej niezbędne informacje, które potwierdzą, że spełnia on określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

Potrzebujesz profesjonalnego warsztatu z zamówień publicznych po wejściu w życie nowej ustawy PZP?
Mamy dla Ciebie 3 propozycje szkoleń - sprawdź kompleksowy kurs dla wykonawców!
WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH