Blog

Nowe Prawo zamówień publicznych – 10 proponowanych zmian

Skomplikowane procedury udzielania zamówienia publicznego, zbyt mała liczba ofert składanych w postępowaniach, niewystarczające instrumenty wspierające innowacyjne produkty i usługi, nieprzejrzyste przepisy, niejednolite orzecznictwo... To tylko wierzchołek góry problemów, jakie zidentyfikował Urząd Zamówień Publicznych. Jak informuje UZP - dzięki zidentyfikowaniu tych problemów, a także potrzeb i celu, jaki mają realizować zamówienia publiczne, wkrótce zostanie wprowadzone nowe Prawo zamówień publicznych.

Prawo zamówień publicznych 2019

"Pracujemy nad nowym Prawem zamówień publicznych. Przygotowujemy nową ustawę, a nie nowelizację, ponieważ przepisy, które obowiązują dzisiaj, były wielokrotnie nowelizowane - wraz z kolejnymi dyrektywami unijnymi - i w efekcie brakuje nam spójnego systemu zamówień publicznych" - stwierdziła Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii.  Według niej projekt ustawy miałby być już gotowy jesienią, a nowe prawo weszłoby w życie w III-IV kwartale 2019 roku.
Natomiast zdaniem Urzędu Zamówień Publicznych należy "ułatwić zamawiającym proces zakupowy i umożliwić im korzystanie z dostępnych narzędzi" oraz ułatwić wykonawcom udział w postępowaniach o zamówienia publiczne. W nowej ustawie o zamówieniach publicznych priorytetem stanie się obowiązek dokonania analizy poprzedzającej wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (w przypadku zamówień o wartości przekraczającej 20 mln euro dla robót budowlanych oraz 10 mln euro dla dostaw i usług).

10 proponowanych zmian

Oto niektóre propozycje zmian, jakie już wkrótce mają wejść w życie:
  1. Wyodrębnienie i uproszczenie procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych poprzez odejście od stosowania trybów właściwych dla zamówień powyżej progów unijnych
  2. Zwiększenie autonomii zamawiającego w kształtowaniu procedury wyłonienia wykonawcy
  3. Wprowadzenie zasady koncentracji ogłoszeń
  4. Uelastycznienie trybów negocjacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa innowacyjnego, w ramach którego przewidziano nowe rozwiązania zachęcające potencjalnych wykonawców do angażowania się w proces tworzenia innowacyjnego produktu, usługi lub roboty budowlanej
  5. Wprowadzenie obowiązku kształtowania umów zgodnie z zasadą proporcjonalności,
  6. Uwzględnianie aspektów społecznych i środowiskowych w procesie udzielania zamówienia publicznego, w szczególności zamówienia zastrzeżone, przesłanki wykluczenia, społeczne warunki realizacji zamówienia, w ramach których nadal będzie wymagane zatrudnienie na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, mające charakter świadczenia pracy
  7. Uregulowanie kwestii dopuszczalności składania odwołań w postępowaniach o wartości poniżej progów UE, analogicznie do postępowań o wartości równej lub wyższej od progów stosowania dyrektyw
  8. Wprowadzenie mechanizmów służących ujednoliceniu orzecznictwa dotyczącego zamówień publicznych
  9. Wprowadzenie ogólnych przepisów dotyczących systemu i zasad kontroli udzielania zamówień publicznych. Regulacje te będą zawierały zasady współpracy i współdziałania organów, których celem jest spójny, czytelny dla rynku system kontroli zamówień publicznych
  10. Automatyzacja, cyfryzacja, uproszczenie i większa transparentność - cyfryzacja i umiejscowienie informacji o zamówieniach na jednej platformie zredukuje nadużycia, gdyż będą one od razu widoczne

Nowości w Ustawie o zamówieniach publicznych

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Urząd Zamówień Publicznych rozważają zobowiązanie zamawiającego do zorganizowania spotkania ze wszystkimi firmami, które złożyły ofertę, ale nie uzyskały zamówienia. Chodzi poniekąd o to, aby mogły one dowiedzieć się, co było powodem odrzucenia i co następnym razem należy  poprawić. Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych 2019 zakłada również wprowadzenie zestandaryzowanej certyfikacji wykonawców. Ma to umożliwić wykonawcom weryfikację ich potencjału przez publiczną instytucję certyfikującą, która bezpłatnie przyznawałaby odpowiednie certyfikaty. Dzięki temu wykonawca będzie mógł zastąpić szereg dokumentów i tym samym potwierdzić, że dysponuje odpowiednim potencjałem i nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Czy nowe Prawo zamówień publicznych wpłynie na orzecznictwo?

Przyczyną małego zainteresowania firm udziałem w postępowaniach o zamówienie publiczne jest także niejednolite orzecznictwo i niejasne procedury odwoławcze. Warto zaznaczyć, że rocznie do Krajowej Izby Odwoławczej wpływa średnio ok. 2,7 tys. odwołań. Dlatego proponuje się wprowadzenie do nowego Prawa zamówień publicznych przepisów przyznających możliwość podejmowania uchwał przez Zgromadzenie Ogólne członków KIO co do kierunków orzeczniczych. Wiązałyby one członków KIO wydających orzeczenia. Ponadto w koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych proponuje się ustanowienie jednego sądu do rozpoznawania skarg na orzeczenia KIO. Aktualne rozwiązanie, zgodnie z którym skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby zamawiającego powoduje, że właściwymi do rozpoznawania skarg na orzeczenia KIO jest kilkadziesiąt sądów okręgowych. Jeden sąd zamówień publicznych miałby funkcjonować na podobnych zasadach jak sąd ochrony konkurencji. nowe prawo zamówień publicznych Wszystkie szkolenia dotyczące Prawa zamówień publicznych znajdziesz na naszej stronie -> kliknij TUTAJ
WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH