Tajemnica Przedsiębiorstwa w zamówieniach publicznych z uwzględnieniem obowiązującego stanu prawnego.

Jednym z przypadków zastrzeżenia jest tajemnica przedsiębiorstwa o której mowa w art 18 ust. 3 ustawy Pzp.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA - W JAKICH SYTUACJACH MAMY PRAWO SKORZYSTAĆ?

  •  Tajemnica przedsiębiorstwa o której mowa w art 18 ust. 3 ustawy Pzp: „ Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 i 1649),
  • jeżeli wykonawca, wraz z przekazaniem takich informacji, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 222 ust. 5”.

Wskazany powyżej przepis wskazuje, że wykonawca nie może zastrzec informacji  o których mowa w art 222 ust 5 ustawy Pzp, a więc: nazwy firmy, imiona i nazwiska oraz siedzibę lub miejsce prowadzonej działalności gospodarczej albo miejsce zamieszkania jak również cenę lub koszty zawarte w ofertach.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA -  DEFINICJA

Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się:

  • informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, które jako całość lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów nie są powszechnie znane osobom zwykle zajmującym się tym rodzajem informacji
  • albo nie są łatwo dostępne dla takich osób, o ile uprawniony do korzystania z informacji lub rozporządzania nimi podjął, przy zachowaniu należytej staranności, działania w celu utrzymania ich w poufności

Czym jest zatem informacja techniczna, technologiczna, organizacyjna przedsiębiorstwa?

W wyroku Sygn akt KIO 81/13, wyrok z dnia 31 stycznia 2013 wskazuje się, iż Informacja ma charakter technologiczny , techniczny jeśli dotyczy sposobów wytwarzania , formuł chemicznych, wzorów i metod działania.

  • Za informację organizacyjną przyjmuje się całokształt doświadczeń i wiadomości przydatnych do prowadzenia przedsiębiorstwa, niezwiązanych bezpośrednio z cyklem produkcyjnym.
  • Informacja stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa nie może być ujawniona do wiadomości publicznej co oznacza że nie może być informacją znaną ogółowi lub osobom , które ze względu na prowadzoną działalność są zainteresowane jej posiadaniem.

Więcej wiedzy i ciekawostek z życia nowego prawa zamówień publicznych znajdziesz na naszych szkoleniach :)

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą -  szkolenia zamówienia publiczne.

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH