Udzielanie zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. in-house

Instytucja in-house pierwotnie ukształtowała się na bazie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
 • Istotą in-house było zaś uznanie, iż dyrektywy regulujące materię Pzp nie znajdują zastosowania do zamówień udzielanych przez instytucje zamawiające podmiotom, nad którymi sprawują one kontrolę zbliżoną do kontroli nad własnymi jednostkami, gdy podmiot ten wykonuje istotną część swej działalności na rzecz instytucji zamawiającej, z uwzględnieniem konieczności, co do zasady, braku udziału kapitału prywatnego w strukturze właścicielskiej tego podmiotu.
Warto podkreślić, że podstawowe regulacje dotyczące instytucji in-house zawarte zostały w art. 214 ust. 1 pkt 11-13 Pzp.

In-house, a jaki rodzaj?

W ramach podziału doktrynalnego wyróżnia się najczęściej:
 • in-house wertykalny –art. 214 ust. 1 pkt 11 Pzp,
 • in-house odwrócony i siostrzany –art. 214 ust. 1 pkt 12 Pzp,
 • in-house wspólny –art. 214 ust. 1 pkt 13 Pzp
We wszystkich powyższych przypadkach zamawiającymi, którzy mogą udzielić zamówienia in-house są zamawiający publiczni, o których mowa w art. 4 Pzp oraz zamawiający publiczni w zakresie, w jakim wykonują jeden z rodzajów działalności sektorowej, o której mowa w art. 5 ust. 4 Pzp –tj. zamawiający wskazani w art. 5 ust. 1 pkt 1 Pzp.

In-house wertykalny

In-house wertykalny, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 11 Pzp, cechuje się możliwością udzielenia zamówienia przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1 Pzp osobie prawnej jeżeli:
 • zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
 • ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną;
 • w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatne.

In-house odwrócony i siostrzany

In-house odwrócony i siostrzany, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 12 Pzp cechuje się możliwością udzielenia zamówienia przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1 Pzp jeżeli zamówienie jest udzielane:
 • innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, który sprawuje kontrolę nad zamawiającym udzielającym zamówienia (in-house odwrócony) lub
 • innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego samego zamawiającego (in-house siostrzany)
  • jeżeli spełnione są następujące warunki:a)zamawiający, któremu udzielane jest zamówienie, sprawuje nad zamawiającym udzielającym zamówienia kontrolę odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami kontrolowanego zamawiającego; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego, któremu udzielane jest zamówienie,
  • ponad 90% działalności kontrolowanego zamawiającego dotyczy wykonywania zadań powierzonych mu przez zamawiającego sprawującego kontrolę, o której mowa w lit. a, lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,
  • w kontrolowanym zamawiającym i w zamawiającym sprawującym kontrolę nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego

In-house wspólny

In-house wspólny, o którym mowa w art. 214 ust. 1 pkt 13 Pzp charakteryzuje się możliwością udzielenia zamówienia przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1 Pzp, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
 • zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 4 i art. 5 ust. 1 pkt 1, sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
  • w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentować więcej niż jednego zamawiającego,
  • uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierać dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje kontrolowanej osoby prawnej,
  • kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących nad nią kontrolę,
 • ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających;
 • w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego.

Inne regulacje wspólne dla wszystkich rodzajów zamówień in-house w trybie z wolnej ręki.

W stosunku do treści przepisów ustawy Pzp2004, w nowej ustawie odmiennie uregulowano także zasady dopuszczalności podwykonawstwa w ramach in-house.
 • Porównując bowiem treść art. 36a ust. 2a Pzp2004 oraz art. 214 ust. 9 Pzp zauważyć można, iż ustawodawca rozszerzył zakres zastosowania tej regulacji.
 • O ile bowiem na podstawie ustawy Pzp2004 wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 12-14, którego przedmiotem jest świadczenie usług użyteczności publicznej lub roboty budowlane, był obowiązany osobiście wykonać kluczowe części tych usług lub robót, o tyle zgodnie z brzmieniem art. 214 ust. 9 Pzp, wykonawca, któremu udzielono zamówienia na podstawie ust. 1 pkt 11-13, nie może powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcy, która dotyczy głównego przedmiotu zamówienia.
Pełny artykuł o udzielaniu zamówień w trybie zamówienia z wolnej ręki w ramach instytucji tzw. in-house. ZNAJDZIESZ NA STRONIE UZP TUTAJ   WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH