Wykluczenie wykonawcy – za jakie błędy?

Wykluczenie wykonawcy – jak wiemy wykaz wielu przesłanek zmieniał się na przełomie ostatnich lat. W obecnej chwili przepisy ustawy Pzp na hasło wykluczenie wykonawcy przewidują długą listę obowiązkowych wykluczeń z postępowania. W sytuacji ich wystąpienia, zamawiający musi niezwłocznie wykluczyć wykonawcę z dalszego udziału w postępowaniu.

Wykluczenie wykonawcy – fundamentalne przesłanki

Wykluczenie wykonawcy - w ustawie Pzp są przedstawione podstawowe kryteria, które obrazują całą sytuację. Obowiązkowo wyklucza się:
 • wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;
 • wykonawcę będącego osobą fizyczną, którą prawomocnie skazano za enumeratywnie wymienione przestępstwa;
 • wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej
 • wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
 • wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji;
 • wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienie na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
wykluczenie wykonawcy - za jakie błędy? Więcej materiałów mówiących o całościowej sytuacji wykonawcy można znaleźć na naszej platformie EduStrefie.

Wykluczenie wykonawcy - kiedy można wykluczyć wykonawcę?

Wykluczenie wykonawcy - są przypadki kiedy to, zamawiający ma prawo dobrowolnie wykluczyć wykonawcę z dalszego udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, gdy:
 • Wykonawca w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie publiczne;
 • który nie wykonał albo nienależycie wykonał w stopniu rażącym wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, co doprowadziło do rozwiązania umowy;
 • wykonawcę, jeżeli wykonawca lub osoby, o których mowa w pkt 14, uprawnione do reprezentowania wykonawcy pozostają w określonych relacjach z zamawiającym, członkami KP, osobami przygotowującymi postępowanie;
 • Prawomocne skazanie – prawa pracownika, wykroczenia przeciwko środowisku
 • Ostateczna decyzja administracyjna – prawo pracy, zabezpieczenie społeczne, wykroczenia przeciwko środowisku;
 • który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
 • Następuje upadłość, bądź likwidacja.

wykluczenie wykonawcy - za jakie błędy?

Wykluczenie wykonawcy – podsumowanie

Wykluczenie wykonawcy wiąże się z tym, że zamawiający powinien wykazać, czego konkretnie on nie zrobił lub jakiego obowiązku wynikającego z wcześniejszej umowy nie wykonał. Wpis powstał na podstawie materiałów szkoleniowych Damiana Michalaka, eksperta ApexNet. Jeśli chcesz wiedzieć więcej o kolejnych zmianach w prawie po stronie wykonawcy w świetle nowej ustawy Pzp, to zapraszamy na nasze najnowsze szkolenia. Szkolimy w całej Polsce, tak by każdy uczestnik rynku zamówień publicznych mógł przeszkolić się pod kątem nowego Prawa Pzp! WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH