Wykonawca w nowym Prawie zamówień publicznych

Wykonawca w nowym Prawie zamówień publicznych, to obecnie dość gorący temat na rynku przetargów. Od nowej ustawy dzieli już nas tylko rok, ale pewną wiedzę trzeba już przyswoić teraz i znaleźć odpowiedź na pytanie: czy w rzeczywistości utworzenie nowego prawa, spełni cel jakim jest konieczność usprawnienia procedur zarówno dla zamawiających ogłaszających postępowania, jak i dla wykonawców?

Wykonawca, a obecne PZP – jak jest?

Wykonawca w nowym Prawie zamówień publicznych, ma przede wszystkim raz na zawsze pozbyć się problemów, z którym borykają się na co dzień:
 • wybieranie przez zamawiających najtańszych ofert, a nie najbardziej efektywnych, co jest rezultatem nieuzyskania najlepszego jakościowo produktu lub usługi;
 • nieproporcjonalność potencjału udziału przedsiębiorców z sektora MŚP;
 • nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym,
 • niejednolite orzecznictwo sądów powszechnych i Krajowej Izby Odwoławczej i sposób rozwiązywania sporów itd.
Wynikiem tego jest malejące zainteresowanie rynkiem zp, gdyż dochodzi do częstego unieważnienia przetargów, bo zamawiający mają problem ze znalezieniem odpowiedniego wykonawcy, przez niską liczbę oferujących. Tymczasem zamówienia publiczne to newralgiczna forma udziału sektora publicznego w gospodarce, a wartość udzielonych zamówień według ustawy Pzp w roku 2017 to ok. 163,2 mld zł, czyli 8,23% PKB i 234,6 mld zł  w zamówieniach bez konieczności stosowania formalnych postępowań.

Wykonawca w nowym Prawie zamówień publicznych– jak będzie?

Nowa ustawa Pzp to aż 623 artykuły, czyli 3-krotnie więcej niż dotychczasowe prawo. Zagadnieniu przetargów poniżej progów UE w nowej ustawie Pzp został poświęcony dział III. Jedną z interesujących zmian w tym zakresie jest ograniczenie ilości trybów udzielania zamówienia z dziewięciu do jedynie czterech. Wykonawca w nowym Pzp Te tryby ma zastąpić całkowicie nowy – tryb podstawowy, który w dużej mierze będzie regulowany przez zamawiającego w dokumentach zamówienia. Jest to interesujące rozwiązanie dla wykonawców, którzy będą mieli okazję (przy zachowaniu pewnych procedur) negocjować z zamawiającym treść oferty w celu jej ulepszenia (wyłącznie w zakresie elementów, które podlegały wcześniejszej ocenie w ramach kryteriów oceny ofert). Więcej informacji o bieżących zmianach Pzp znajdziesz w naszej platformie edukacyjnej – EduStrefa

Wykonawca w nowym PZP – a co z elektronizacją?

Elektronizacja zamówień publicznych w pełnej wersji ma być stosowana, tak jak nowa ustawa Pzp. Wykonawca będzie zobligowany do składania ofert w systemie wybranym przez zamawiającego, który ma do dyspozycji rozwiązanie bezpłatne (miniPortal), albo platformy komercyjne stwarzające wiele dodatkowych możliwości.
 • Warto różnie dodać, że wykonawca w nowym Prawie zamówień publicznych, nie będzie musiał posiadać kwalifikowanego podpisu elektronicznego, co było dotychczas obowiązkiem. Zobowiązanie jakim było złożenie oferty, czy wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu będzie można opatrywać jedynie podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.
 • Ważną zmianą pojawiająca się w nowych regulacjach prawnych jest wysokość ewentualnego wadium, który wyniesie maksymalnie 1,5% wartości zamówienia, a więc połowę mniej jak dotąd.
 • Istotną zmianą będzie jeszcze metoda przekazania wadium, która nie będzie mogła zostać złożona przez wykonawcę  w postaci poręczenia bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, a jedynie jako oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.

Wykonawca w nowym Prawie zamówień publicznych

Podsumowanie

Rok 2020 i 2021 będzie sporym wyzwaniem dla wykonawców, którzy chcą być gotowi do stosowania w praktyce nowych regulacji i dodatkowo bez problemu radzić sobie w postępowaniach elektronicznych.  Wykonawca w nowym Prawie zamówień publicznych z pewnością dostrzeże zadowalające zmiany, czyli np.
 • wstępne konsultacje rynkowe,
 • analiza potrzeb, które pozwolą wykonawcom wpłynąć na decyzję zamawiających co do warunków i kształtu przyszłego zamówienia,
 • istotną zmianą będzie również wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych (zakazanych) w zawieranych umowach między zamawiającymi i wykonawcami,
 • rezygnacja w ustawie z wielu obowiązkowych przesłanek wykluczenia wykonawców np. za składanie nieprawdziwych informacji i przeniesienia ich do katalogu przesłanek fakultatywnych, których zamawiający nie będą zobowiązani wymagać.
Szukasz jeszcze więcej odpowiedzi jak odnajdzie się wykonawca w nowym Prawie zamówień publicznych? Sprawdź naszą ofertę na nowy rok 2020! WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH