Odrzucenie oferty a jej zgodność z treścią SIWZ


Odrzucenie oferty Wykonawcy przez Zamawiającego następuje w momencie, gdy jej treść jest niezgodna  z treścią specyfikacji  istotnych warunków zamówienia na podstawie art.89ust.1pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Czym jest SIWZ?

Treść Siwz to zawarty w opisie przedmiotu zamówienia opis potrzeb i wymagań zamawiającego, które mają być zaspokojone w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia przez zawarcie i zrealizowanie z należytą starannością umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Natomiast treść oferty to jednostronne zobowiązanie wykonawcy do wykonania oznaczonego świadczenia, które zostanie zrealizowane na rzecz zamawiającego, jeśli oferta złożona przez wykonawcę zostanie uznania za najkorzystniejszą w postępowaniu i zostanie z nim zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego.

O niezgodności treści oferty z treścią siwz można mówić w sytuacji, gdy oferta nie odpowiada w pełni przedmiotowi zamówienia, jeśli że nie zapewnia zrealizowania go w całości.

Czym się różni treść SIWZ od treści oferty?

Treść siwz i treść oferty stanowią merytoryczne postanowienia oświadczeń woli zamawiającego, który przez opis przedmiotu zamówienia oświadcza, jakiego świadczenia oczekuje po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego, oraz wykonawcy, który zobowiązuje się do wykonania tego świadczenia w razie wyboru złożonej przez siebie oferty jako najkorzystniejszej.

Nie budzi wątpliwości fakt, iż z uwagi na odpłatny charakter zamówień publicznych, nieodzownym elementem  treści oferty jest określenie ceny, za jaką wykonawca wykona świadczenie zamówione przez zamawiającego.

Odrzucenie oferty i jej przyczyny


Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej w tym zakresie jest dość jednolite.  Inaczej jednak sprawa wygląda z zastosowaniem art.89ust.1pkt.1 pzp, gdzie zapisy SIWZ okazują się często nieprecyzyjne i wieloznaczne. Odrzucenie oferty może być wynikiem tylko niezgodności treści oferty z treścią SIWZ o charakterze merytorycznym  i istotnym.

Nie każda niezgodność jednak skutkuje odrzuceniem oferty. Przed zastosowaniem tej sankcji zamawiający ma obowiązek zorientowania się, czy poprawienie pomyłki polegającej na niezgodności z siwz spowodowałoby istotną zmianę treści oferty.

Więcej na ten temat mówi nasz ekspert podczas szkolenia dotyczącego oceny i sporządzania ofert.

Niezgodność oferty z SIWZ


Odmienność oferty od siwz może przejawiać się w zakresie proponowanego przedmiotu zamówienia, jak też w sposobie jego realizacji. Niezgodność taka ma miejsce w sytuacji, gdy zaoferowany przedmiot dostawy bądź też usługi nie odpowiada opisanemu w specyfikacji przedmiotowi zamówienia co do np.: zakresu, ilości, jakości czy warunków realizacji.

Jednocześnie, zgodnie z jednolitym orzecznictwem Izby, to na zamawiającym ciąży obowiązek prawidłowego sporządzenia siwz, a wszelkie wynikające z niego wątpliwości nie mogą obciążać wykonawców i być interpretowane na ich niekorzyść.

Zobowiązania Wykonawcy


Za istotną treść oferty należy przyjąć te zobowiązana wykonawcy przyjęte w ofercie, które są określone w sposób skonkretyzowany i niezmienny. Jeżeli zamawiający zamierzał nadać charakter wiążący terminom wykonania wyznaczonych etapów robót winien to przewidzieć wprost w formularzu oferty oraz we wzorze  umowy.

Podsumowanie


Odrzucenie oferty jest możliwe na podstawie art. 89ust.1 pkt.2 pzp jedynie w sytuacji ustalenia w sposób nie budzący wątpliwości, że oferta wykonawcy nie zapewnia realizacji zamierzonego i opisanego w siwz celu.

Odrzucenie oferty winno poprzedzić wezwanie do złożenia wyjaśnień, Zamawiający natomiast jest zobligowany do prowadzenie postępowania z należytą starannością i dlatego nie może pozostawić żadnych elementów treści oferty do końca niewyjaśnionych.

Wobec tego zamawiający u którego zrodziły się jakiekolwiek wątpliwości co do treści oferty jest wprost zobowiązany, a nie tylko uprawniony, do żądania wyjaśnień.Szkolenia dotyczące sporządzania i oceny ofert znajdziesz w naszym kalendarzu szkoleń.  
WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH