Już działa! Polski serwis umożliwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie JEDZ

Już działa! Polski serwis umożliwiający wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD

KE zamyka swój serwis eJEDZ. Urząd Zamówień Publicznych poinformował o udostępnieniu serwisu elektronicznego umożliwiającego wypełnienie i ponowne wykorzystanie ESPD/JEDZ. Serwis jest dedykowany polskim wykonawcom i zamawiającym.

Czym jest JEDZ?

Standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia został wprowadzony przez rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r.

Jednolity europejski dokument zamówienia (ESPD) jest oświadczeniem na temat kondycji finansowej, zdolności i kompetencji przedsiębiorstwa na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jest on dostępny we wszystkich językach UE i stosowany jako wstępny dowód spełnienia warunków wymaganych w procedurach udzielania zamówień publicznych w całej UE.

Dzięki ESPD wykonawcy nie muszą już przedstawiać pełnej dokumentacji dowodowej i różnych formularzy stosowanych dotychczas w postępowaniach powyżej progów unijnych, co oznacza znaczne uproszczenie dostępu do potencjalnych zamówień transgranicznych.


 Komisja Europejska postanowiła zamknąć swój elektroniczny serwis ESPD/JEDZ

Przeczytaj nasze ostatnie publikacje o ESPD na EduStrefie. Znajdziesz je pod linkiem https://edustrefa.apexnet.com.pl/baza-wiedzy-e-booki/ Pamiętaj, aby wcześniej zalogować się do EduStrefy!

• Pełnomocnictwo do złożenia JEDZ- pisemnie czy elektronicznie
• Elektroniczny JEDZ- krótka instrukcja
• Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, a postępowanie podzielone na zadania – jeden JEDZ czy odrębnie dla każdego z zadań?

Koniec serwisu KE

Komisja Europejska postanowiła zamknąć swój elektroniczny serwis ESPD/JEDZ. Wygaszanie serwisu ma się rozpocząć już w kwietniu. W związku z tym UZP postanowiło wprowadzić własne narzędzie, za pomocą którego wykonawcy i zamawiający będą mogli nieodpłatnie tworzyć ustandaryzowane formularze.

Zamykany serwis unijny miał tylko pomóc państwom członkowskim na wdrożenie serwisów krajowych. Oba serwisy - europejski i polski - są ze sobą sprzężone. Dlatego pliki JEDZ sporządzone w serwisie unijnym można edytować i przeglądać z pomocą narzędzia UZP.

UZP o plaformie:

Narzędzie zbudowane jest z komponentów oferowanych przez Komisję Europejską i tym samym posiada podobne funkcjonalności. Zamawiający i Wykonawcy mogą utworzyć nowy formularz JEDZ, ponownie wykorzystać formularz wygenerowany w udostępnianym narzędziu lub serwisie Komisji Europejskiej oraz przeglądać elektroniczną wersję JEDZ przekazaną wraz z ofertą albo wnioskiem.

Platformę znajdziesz pod linkiem http://espd.uzp.gov.pl
Masz uwagi do serwisu? UZP umożliwia przesyłanie komentarzy mailowo na adres JEDZ@uzp.gov.pl

Czy są przypadki, kiedy należy złożyć więcej niż jeden dokument JEDZ?

W przypadku, gdy zamówienia dzielą się na części oraz kryteria kwalifikacji dla poszczególnych części są różne należy wypełnić jednolity europejski dokument zamówienia dla każdej części.

Konieczność wyspecyfikowania informacji odrębnie dla każdej z części mogłaby wystąpić również w procedurze ograniczonej, w której odrębnie byłoby prowadzone badanie do tzw. krótkiej listy wykonawców zapraszanych do drugiego etapu.

A co w sytuacji, jeżeli wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku zadaniach, natomiast przedkłada jeden JEDZ? Tego dowiesz się z naszych publikacji na EduStrefie. Przeczytaj też nasz wpis na blogu o pełnomocnictwie do złożenia JEDZ

Poinformowałeś już wykonawców o nowym narzędziu? Nie masz takiego obowiązku, ale warto uprzedzić wykonawców o zmianach w narzędziach do konstruowania ESPD/JEDZ. WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH