Podstawowe zasady oceny ofert

Na podstawie kryteriów oceny ofert Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą dla siebie. Kryteriami oceny ofert może być cena lub inne kryteria odnoszące się do przedmiotu zamówienia publicznego. Wyróżniamy dwie podstawowe zasady oceny ofert: porównywanie ofert ze sobą oraz porównywanie ofert z wzorcem.

Zasady oceny ofert: porównywanie ofert

Porównywanie ofert dotyczy tych dokumentów, które zostały złożone w jednym i tym samym postępowaniu. Możemy wyodrębnić kilka sposobów ich zestawienia: 1. Porównanie z tą, która jest najkorzystniejsza z punktu widzenia danego kryterium - tej właśnie ofercie przyznaje się wtedy maksymalną liczbę punktów z możliwych do uzyskania. Pozostałym ofertom przyznawanych jest odpowiednio mniej punktów. 2. Porównanie z tą, która jest najgorsza. Takiej ofercie przyznaje się minimalną liczbę punktów, a pozostałym odpowiednio więcej. 3. Porównanie jednocześnie z najlepszą i najgorszą ofertą - najlepsza otrzymuje maksymalną liczbę punktów, a najgorsza minimalną; pozostałe zaś oferty znajdują się odpowiednio na skali pomiędzy tymi dwiema. 4. Rozdzielenie punktów. W tej sytuacji należy rozdzielić określoną pulę punktów pomiędzy wszystkie oferty, aby odzwierciedlały one rzeczywiste różnice między nimi.

Zasady oceny ofert: porównywanie ofert z wzorcem

W tym przypadku Zamawiający musi przygotować wzorzec oceny ofert, który powinien obejmować wszystkie możliwe do wystąpienia stany faktyczne, od oferty najsłabszej do oferty najmocniejszej. Wzorzec ten powinien być częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszenia do składania ofert. Nie powinno się natomiast poddawać pod ocenę ofert w ramach jednego kryterium w oparciu o zasadę porównania ze sobą, a w drugim porównywać oferty ze wzorcem. Należy  konsekwentnie stosować jedną zasadę oceny dla wszystkich kryteriów. Zaleca się stosowanie zasady rozdzielania punktów między oferty w ramach każdego kryterium. Jeśli jednak z pewnych względów zamawiający chciałby stosować wzór popularny, powinien tę samą metodę zastosować do punktacji ofert w pozostałych kryteriach. Po przyznaniu wszystkim ofertom odpowiedniej liczby tych punktów należy zastosować zasadę porównania z najlepszą, czyli przeliczyć małe punkty na ostateczną punktację. Zasady oceny ofert można więc stosować wedle indywidualnego uznania. Szkolenia z oceny ofert znajdziesz na apexnet.pl WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH