Tajemnice przedsiębiorstwa mogą zostać upublicznione?

Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 19 października 2014 roku wprowadziła dodatkowy wymóg do art. 8 ust. 3. Chodzi o część poświęconą zastrzeganiu tajemnicy przedsiębiorstwa. Ustawodawca wprowadził dodatkowe wymogi polegające na tym, że wykonawca ma obowiązek nie tylko zastrzeżenia określonych informacji jako tajemnicy, ale również, wykazania, że istotne informacje objęte zastrzeżeniem mają charakter informacji poufnych, zasługujących na objęcie ich tajemnicą.

Konieczność zmian spowodowało nadmierne korzystanie przez wykonawców z instytucji tajemnicy przedsiębiorstwa, oraz akceptację takiego stanu rzeczy przez zmawiających. Ustawodawca umożliwił więc kolejne narzędzie powodujące przywrócenie jawności postępowań o zamówienie publiczne. Ta decyzja powoduje ustanowienie blokady dla nadużywania tajemnicy przedsiębiorstwa, której skutkiem jest ograniczenie dla konkurencji możliwości zapoznania się z ofertą konkurencyjnego wykonawcy. Okazuje się jednak, że nie wszyscy uczestnicy rynku stosują znowelizowane przepisy. Część z nich nadal przekazuje zamawiającym ofertę z zastrzeżonymi informacjami i brakiem próby wykazania ich uzasadnienia.

Sytuacja ta była kłopotliwa dla zamawiających, którzy dostrzegali naruszenia ze strony wykonawców, ale ze względu na to, że przepisy są stosunkowo „młode” i brakuje interpretacji judykatury, obawiają się konsekwencji naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa, które mogą być poważne w skutkach. Zamawiający podejmują więc próby rozwiązań alternatywnych.

Z pomocą przychodzi tu orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 28.08.2015 r. o sygn. KIO 1483/1. W powyższym postępowaniu zamawiający poinformował wykonawcę, że część informacji zastrzeżonych przez niego w ofercie zostanie upubliczniona, ze względu na brak podstaw do uznania ich za tajemnice przedsiębiorstwa. W efekcie przez wykonawcę zostało wniesione odwołanie do KIO, który poczynił zastrzeżenie tajemnicy. Skutkiem postępowania był wyrok oddalający i przyznanie słuszności zamawiającemu.

Wyrok uznać można za gotowe rozwiązanie, pozwalające uniknąć ewentualnej odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, gdy powstają uzasadnione wątpliwości odnośnie tego, czy wykonawca ma podstawy do zastrzeżenia danych informacji i wykazał słuszność tego zastrzeżenia. Jeśli natomiast wykonawca w ogóle zrezygnował z powyższego wykazania i tym samym nie zastosował się do ustawy, zamawiający ma prawo do ujawnienia informacji zgodnie z zasadą jawności.