Czy pracownik młodociany, zachowa prawo do wynagrodzenia nie uczęszczając na praktyki w czasie COVID-19?

W świetle obecnie obowiązujących przepisów k.p. pracownik młodociany to osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 lat i jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pracownik młodociany a COVID - 19?

Zgodnie z art. 15f ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 ze zm.) – dalej u.s.r.z.p. w okresie czasowego ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wprowadzonego na podstawie przepisów wydanych na podstawie art. 30b ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148, ze zm.). Pracodawca ma obowiązek zwolnienia  osoby młodocianej, która odbywa w danej firmie przygotowanie zawodowe z obowiązku świadczenia pracy.

  • Ponieważ pracownik młodociany w czasie zawieszenia funkcjonowania szkół jest także zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. Natomiast pracodawca, który nie wypłaci młodocianemu pracownikowi wynagrodzenia, nie zachowa prawa do jego refundacji.

Wynagrodzenie dla pracownika - kiedy dochodzi do wypłacenia?

  • Pracodawca, zawierając umowę o refundację, o której mowa w art. 12 ust. 6 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku (Dz.U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.),  zachowa prawo do niej, tylko wówczas gdy wypłaci młodocianemu pracownikowi wynagrodzenie za okres zwolnienia go z obowiązku świadczenia pracy niezależnie od tego, czy obejmie ono cały okres praktyk czy ich części.
  • Natomiast młodociany pracownik w trakcie, gdy zawieszone jest funkcjonowanie szkół jest zwolniony z obowiązku świadczenia pracy. 

A co jeśli 🤔❓

Jeśli uczeń, który odbywa praktykę u danego pracodawcy wystąpi z wnioskiem o udzielenie urlopu bezpłatnego, bo nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego? 

  • Zgodnie z tym co możemy przeczytać w art. 205 § 4 k.p. pracodawca jest obowiązany na wniosek młodocianego, ucznia szkoły dla pracujących, udzielić mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze, który nie będzie przekraczał łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.
  • Należy zaznaczyć, że okres urlopu bezpłatnego wliczany jest uczniowi do okresu pracy, od którego zależą jego późniejsze uprawnienia pracownicze. 

Wniosek o dzielenie urlopu bezpłatnego a ferie szkolne?

Wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego w okresie ferii szkolnych jest wiążący dla pracodawcy, ponieważ nie może on odmówić udzielenia takiego urlopu uczniowi.

  • Oczywiście Pracodawca może także udzielić młodocianemu pracownikowi poza okresem ferii szkolnych urlopu bezpłatnego na zasadach ogólnych, tj. w trybie art. 174 § 1 k.p.
  • Decyzję w tej sprawie podejmie pracodawca, natomiast okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się wtedy do okresu pracy, od którego zależą jego przyszłe uprawnienia pracownicze.

Na koniec tego artykułu chce życzyć wszystkim pracodawcom wielu pilnych praktykantów, a uczniom wielu skutecznych nauczycieli - miejmy nadzieję, że w ich przyszłym i wymarzonym zawodzie. 

WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC