Wypadek na urlopie – co ze świadczeniem chorobowym?

Wypadek na urlopie - co ze świadczeniem chorobowym? Każdy z nas lubi ten moment, gdy  pracodawca podpisuje nam wniosek urlopowy. Czas urlopu często kojarzy się z relaksem i wypoczynkiem. Wtedy ładujemy tzw. baterię, odzyskując siły i energię do dalszej pracy. Niestety czasem zdarza się tak, że w tym wolny czasie w drodze na wypoczynek bądź w drodze powrotnej do domu ubezpieczony ulega wypadkowi, w wyniku którego staje się niezdolny do pracy.

Wówczas osobie poszkodowanej przysługuje świadczenie chorobowe na zasadach ogólnych jakie dotyczą pracownika, a urlop zostaje przerwany. Jego niewykorzystana część przysługuje pracownikowi w innym terminie i pracodawca jest zobowiązany do jego udzielenia zgodnie z art. 166 pkt 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320).

Wypadek na urlopie - co ze świadczeniem chorobowym?

Jeśli mowa o okresie niezdolności do pracy, ostatecznie przerwanego urlopu wypoczynkowego, pracownikowi przysługuje świadczenie chorobowe na ogólnych zasadach obowiązujących ubezpieczonych. Jednak jak można się domyślić zawsze występują wyjątki, np. w przypadku, gdy niezdolność do pracy powstanie w trakcie urlopu bezpłatnego, czyli takiego, który jest jednoznaczny z przerwą w ubezpieczeniu chorobowym. Wtedy świadczenie chorobowe nie przysługuje za cały okres nieprzerwanej niezdolności do pracy w czasie tej przerwy. Jeśli jednak nieprzerwany okres niezdolności do pracy przypada po zakończeniu urlopu bezpłatnego, prawo do świadczenia chorobowego przysługuje za okres po tej przerwie.

Wynagrodzenie, a zasiłek na ogólnych zasadach

Za pierwsze dni niezdolności do pracy m.in. z powodu choroby, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, o którym mowa w art. 92 Kodeksu pracy. Liczba dni wynagrodzenia chorobowego, która jest finansowana przez pracodawcę jest uzależniona od wieku pracownika:

  • 14 dni - jeśli pracownik ukończył 50 lat 
  • 33 dni - w przypadku młodszych pracowników.

Dopiero za czas niezdolności do pracy wykraczającej poza ten wymiar, czyli taki który trwa łącznie dłużej niż 14 lub 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1133), zwanej ustawą zasiłkową.

Korzystniejsze zasady

W tym momencie warto wspomnieć, że świadczenie przyznawane na tzw. korzystniejszych zasadach, z ubezpieczenia wypadkowego lub chorobowego przewidziane są wyłącznie dla ubezpieczonych, których niezdolność do pracy powstał w wyniku wypadku:

  • przy pracy lub choroby zawodowej, 
  • w drodze do lub z pracy.

Z tego samego powodu nie otrzyma również jednorazowego odszkodowania z ubezpieczenia wypadkowego.

Wypadek na urlopie - co ze świadczeniem chorobowym?

Co jeśli wypadek zdarzy się za granicą? 

Podstawą przy ustalaniu prawa do wynagrodzenia lub zasiłku chorobowego oraz wysokości tych świadczeń w państwie polskim ważne jest:

  • zaświadczenie lekarskie wystawione w formie elektronicznej, tzw. e-ZLA, udostępnione pracodawcy na jego profilu informacyjnym PUE, bądź też 
  • wydruk wystawionego zaświadczenia lekarskiego z systemu teleinformatycznego (tzw. wydruk e-ZLA). 

Natomiast za granicą niezbędnym dokumentem do przyznania i wypłaty zasiłku chorobowego za okres niezdolności do pracy jest z założenia przetłumaczone na język polski, zaświadczenie lekarskie - wystawione w zagranicznym zakładzie leczniczym lub przez zagranicznego lekarza, które musi zawierać:

  • nazwę zagranicznego zakładu leczniczego lub imię i nazwisko zagranicznego lekarza,
  • datę wystawienia i podpis,
  • określenie dokładnej daty początkowej i końcowej niezdolności.

Wypadek na urlopie - co ze świadczeniem chorobowym? Obowiązek tłumaczenia na język polski

"Obowiązku tłumaczenia na język polski nie stosuje się do zaświadczeń lekarskich wystawionych na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw stron umów międzynarodowych w zakresie zabezpieczenia społecznego, których stroną jest RP, w językach urzędowych tych państw"

Uregulowane jest to §5 i §6 rozporządzeniu MRiPS w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków... (Dz. U. z 2017 r. poz. 87).

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kadr i płac zapraszamy na nasze szkolenia kadry i płace. Sprawdź także nasze szkolenia z zamówień publicznych.

WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC