Rodzaje kryteriów oceny ofert

Wedle ustawy Prawo zamówień publicznych możemy wyróżnić dwa podstawowe rodzaje kryteriów oceny ofert: kryteria kosztowe i kryteria jakościowe. Jakie są ich cechy? Czym się od siebie różnią?

Rodzaje kryteriów oceny ofert

Kryteria kosztowe mówią o wielkości wydatków związanych z finansowaniem zamówienia. Zamawiający przewidując wynagrodzenie kosztorysowe musi wyliczyć oferowaną cenę w oparciu o zestawienie prac przez niego sporządzonych.  Prawo mówi, że wykonawca może żądać podwyższenia wynagrodzenia „jeżeli w toku wykonywania dzieła zajdzie konieczność przeprowadzenia prac, które nie były przewidziane w zestawieniu prac planowanych będących podstawą obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego”.

W takim przypadku porównuje się  wstępne wynagrodzenie wykonawcy, które obejmuje wykonanie wskazanego przez zamawiającego rodzaju i ilości prac. Przy tego typu rodzaju wynagrodzenia obliczona cena różni się od rzeczywistego, finalnego wynagrodzenia, które wykonawca otrzyma za wykonanie całości zamówienia.

Kryteria kosztowe możemy rozdzielić na ceny jednostkowe i marże lub upusty. Uwzględnienie całkowitych kosztów posiadania wymaga często dobrej znajomości przedmiotu zamówienia. Wyspecyfikowanie wszystkich elementów składających się na koszty posiadania nie jest konieczne, jednak należy uwzględnić co najmniej koszty główne.

Kryteria jakościowe odnoszą się do jakości przedmiotu zamówienia. Jakość przedmiotu zamówienia jest określana głównie za pomocą zawartych w opisie przedmiotu zamówienia warunków, których spełnienie stanowi bezwzględny wymóg zamawiającego.  Kryteria jakościowe są o tyle konieczne, o ile nie udaje się sporządzić szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia za pomocą warunków rozumianych jako minimalne parametry (techniczne, użytkowe lub funkcjonalne). Im mniej standardowe zamówienie, im wyższe wymagania, im szybszy postęp techniczny - tym większa niepewność w zakresie opisu przedmiotu za pomocą warunków.

Jakość to pojęcie, które zamawiający może rozumieć wielorako. Stąd należy szczegółowo określić kryterium jakościowe, najlepiej w formie opisu wszystkich elementów podlegających ocenie oraz przypisaniu im określonego znaczenia. Wtedy bowiem zamawiający może oczekiwać dostosowania ofert do własnych preferencji. Wtedy też wykonawca będzie mógł dokonać rzeczywistego wyboru spośród przedmiotów, jakie mógłby zaoferować, tego właściwego przedmiotu i uczynić z niego przedmiot oferty.

Dodatkowe kryteria

Oprócz wyżej wymienionych może wyróżnić dodatkowo takie kryteria, jak kryteria odpowiedzialnego rozwoju, traktujące o osiąganiu szerszych celów czy na przykład realizowaniu polityki zakupowej (w ich skład mogą wchodzić kryteria społeczne oraz środowiskowe.), a także kryteria kontraktowe, które mówią o sposobie realizacji zamówienia.Szkolenia dotyczące kryteriów i oceny ofert znajdziesz na apexnet.pl WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH