Równoważność w nowej ustawie Pzp

Czym jest  równoważność w obecnym Pzp ?

 Równoważność oznacza możliwość zaoferowania przez wykonawcę produktów  o innych znakach towarowych, patentach lub pochodzeniu, natomiast o takich samych właściwościach wymaganych przez zamawiającego.

  •  Czy wiesz, że...obecnie Ustawa Pzp nie wskazuje wprost jak zamawiający ma opisywać sposób potwierdzenia równoważności oferowanych rozwiązań. Jednak zgodnie z ugruntowanym orzecznictwem Krajowej izby odwoławczej wskazuje się , że aby móc ocenić wymóg równoważności, zamawiający winien je odnieść do minimalnych wymogów opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
  • Jako przykład można wskazać wyrok KIO z 4 lipca 2019 r. (sygn. akt KIO 1137/19) w którym stwierdzono, że zamawiający dopuszczając równoważność produktu winien sprecyzować zakres minimalnych parametrów na podstawie których oceni czy produkt spełni wymagania SIWZ

Pojęcie równoważności w nowej ustawie Pzp

 W nowej ustawie Pzp zasady dotyczące opisu przedmiotu zamówienia nie ulegają zmianie tj: przedmiot zamówienia ma być jednoznaczny i wyczerpujący, ma być zrozumiały dla wykonawców z danej branży.
  • Zgodnie z art 99 ust. 4 ustawy Pzp przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję,w szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia.
  • Natomiast w przypadku wskazania przez zamawiającego np: znaków towarowych, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę wówczas zobowiązany jest do użycia wyrazu „ lub równoważny”.

Czy wiesz, że...zgodnie z art 99 ust. 6 ustawy Pzp zamawiający wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

Równoważność - podsumowanie

Nowa ustawa Pzp nakłada na zamawiającego opis kryteriów równoważności np.: zakres temperatur, długość, grubość, szerokość, waga, kolor, konsystencja.

  WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH