Split payment – jakie zmiany czekają po 1.11.2019 r.?

Split payment, czyli mechanizm podzielonej płatności, funkcjonuje w przepisach o VAT od lipca 2018 r. Powodem wdrożenia takiego rozwiązania, jest powiększająca się luka podatkowa w VAT. Należy jednak podkreślić, że do tej pory to podatnicy decydowali sami o tym, czy płatności będą dokonywać w mechanizmie podzielonej płatności, czy też nie.

Split payment – istota

Istota split payment jest wynikiem zastosowania systemu płatności, w którym kwota podatku VAT, wydzielona z należnej sprzedawcy kwoty brutto wynagrodzenia, trafia na wyodrębniony rachunek bankowy o ograniczonej dostępności dla sprzedawcy. Split payment – jakie zmiany czekają po 1.11.2019 r.?

Split payment – dla kogo obowiązkowy?

Metoda split payment od 1 listopada 2019 r. została wprowadzona jako obowiązkowa dla niektórych podatników w tym zamawiających i wykonawców dokonujący transakcji, których przedmiotem będą towary i usługi z załącznika nr 15 do ustawy o VAT. Podsumowując, kiedy dokładnie powstaje obowiązek stosowania Split payment? Obowiązkowe zastosowanie split payment wystąpi, gdy łącznie spełnione zostaną warunki:
  • obowiązek podatkowy, dostawa towarów lub świadczenie usług oraz data wystawienia faktury przypada po 31 października 2019 roku,
  • wartość brutto transakcji wynosi powyżej 15 tys. zł lub równowartość tej kwoty,
  • co najmniej jedna pozycja z faktury zawarta została w załączniku 15 znowelizowanej ustawy o VAT,
  • sprzedawca oraz odbiorca są podatnikami (transakcja B2B, niezależnie czy nabywcą jest podatnik VAT czynny czy zwolniony).
Split payment – jakie zmiany czekają po 1.11.2019 r.?   Co w takiej sytuacji ma zrobić nabywca? Na pewno będzie musiał zapłacić metodą split payment za towary i usługi „wrażliwe”.  A co z resztą zakupów? W odniesieniu do nich split payment będzie nieobowiązkowy. Charakteryzuje się to tym, że będzie można zapłacić za nie metodą podzielonej płatności, lecz nie będzie z góry narzuconego obowiązku. Więcej informacji na temat split payment przeczytasz w EduStrefie, w najnowszym e-booku naszej ekspertki Wioletty Bajdy.

Split payment- jakie konsekwencje dla obu stron ?

Jeżeli sprzedawca wystawi fakturę bez adnotacji „mechanizm podzielonej płatności”, a nabywca nie dokona płatności za pomocą split payment, to naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celno-skarbowego ustala dodatkowe sankcje podatkowe w wysokości 30% kwoty podatku wykazanej na tej fakturze. Jednakże sankcja będzie naliczana wyłącznie od wartości podatku VAT przypadającej na dostawę towarów lub świadczenie usług wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy o VAT. Podsumowując, metoda split payment ( mechanizm podzielonej płatności), wdraża nowe możliwości jakimi są:
  • dokonywanie jednym komunikatem przelewu zapłaty za więcej niż jedną fakturę, tzw. zbiorczej płatności;
  • stosowanie mechanizmu podzielonej płatności do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury;
  • przeznaczenie środków zgromadzonych na rachunku VAT dodatkowo na zapłatę zobowiązania z tytułu:podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku akcyzowego, należności celnych, składek ZUS;
  • powyższe dotyczy również zapłaty odsetek za zwłokę oraz wszystkich dodatkowych zobowiązań ustalonych w podatku VAT.
Wpis powstał na podstawie materiałów przygotowanych przez Wiolettę Bajdę, eksperta ApexNet tym samym radcę prawnego z wieloletnim doświadczeniem w kompleksowej obsłudze prawnej zamawiających i wykonawców. Jeśli chcesz usystematyzować posiadaną już wiedzę w przedmiocie stosowania Pzp w zakresie zamówień dotyczących dostaw i usług informatycznych przyjdź na nasze szkolenie i bądź na najwyższym poziomie w zamówieniach publicznych. WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH