Zmiany Umów w nowym Pzp a klauzule waloryzacyjne

Klauzule waloryzacyjne to takie ustanowienie umowne, które przewiduje, że wartość świadczenia wynikającego z umowy będzie określona poprzez odniesienie się do innego miernika wartości, niż pieniądz. klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienie publiczne Sprawdź także: Unieważnienie postępowania o zamówienia publiczne

Klauzule waloryzacyjne w umowach o zamówienie publiczne

Kluczowymi  a zarazem obowiązkowymi elementami umowy, które powinny pojawić się  w umowie w sprawie zamówienia publicznego są:
  • Warunki zapłaty wynagrodzenia, czyli oprócz wskazania wysokości wynagrodzenia, kwoty należnej wykonawcy, w zakres ten wchodzić będą również warunki dotyczące fakturowania, terminy płatności faktur, kwestie dotyczące zaliczkowania czy też regulacje dotyczące płatności częściowych.
  • Łączna maksymalną wysokość kar umownych, których mogą dochodzić  strony. Na specjalną uwagę zasługują umowy zawierane na okres dłuższy niż 12 miesięcy odnoszące się robót budowlanych i usług.
   • Umowy takie będą mieć obowiązek zawierać maksymalną wysokość kar umownych naliczonych wykonawcy z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy. Kary umowne nakładane z tytułu zmiany wysokości  wynagrodzenia wskazane są w klauzuli waloryzacyjnej uregulowanej w art. 439 ust 5 Ustawy Pzp i dotyczą sytuacji kiedy waloryzacja następuje z powodu zmiany wysokości ceny materiałów lub kosztów realizacji zamówienia
Następnymi postanowieniami, które powinna zawierać umowa to te, które zawarte są w obecnej ustawie tj:
 • zapisy dotyczące zmiany stawki VAT od towarów i usług lub podatku akcyzowego,
 • zapisy dotyczące zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, które uregulowane zostały w Ustawie o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
 • uregulowania dotyczące zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • zapisy dotyczące możliwości waloryzacji wynagrodzenia ze względu na zmianę zasad gromadzenia i wysokości wkładów na pracownicze plany kapitałowe.

Klauzula waloryzacyjna dotycząca zmiany wysokości ceny materiałów lub kosztów

Elementarne rozwiązania w kwestii finansowania ustawodawca przewiduje w zakresie umów zawieranych z podwykonawcami. Umowy takie nie będą mogły zawierać klauzul mniej korzystnych niż umowa, która jest zawierana pomiędzy zamawiającym a wykonawcą. Są to przede wszystkim klauzule dotyczące zasad zapłaty wynagrodzenia oraz kar umownych. Zamawiający może posłużyć się dwoma sposobami regulującymi kwestie płatności. klauzule waloryzacyjne w umowie Czytaj także: Zamówienia publiczne z wolnej ręki
 • Po pierwsze poprzez odesłanie do wskaźnika zmiany cen materiałów lub kosztów, w szczególności do wskaźnika ogłoszonego w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 • Po drugie zamawiający może odnieść się do innej podstawy w szczególności do wykazu rodzaju materiałów lub kosztów.
Co ważne, umowa w tym zakresie powinna zawierać klauzule dotyczące sposobu określenia wpływu zmiany cen materiałów lub kosztów na całkowity koszt wykonania zamówienia oraz określać okresy w których może następować ta zmiana

Klauzula waloryzacyjna a zmiany wysokości ceny materiałów lub kosztów wykonania zamówienia

Klauzula waloryzacyjna dotycząca zmiany wysokości ceny materiałów lub kosztów wykonania zamówienia będzie obligatoryjna w przypadków umów zawieranych na okres powyżej 12 miesięcy ( roboty budowlane, usługi) oraz gdy będziemy mieli do czynienia z sytuacją gdy zmiana wynagrodzenia jest niezbędna z uwagi na to, że zmiany cen materiałów lub kosztów wykonania zamówienia są spowodowane okolicznościami niezależnymi od wykonawcy. W przypadku zastosowania w/ w klauzuli waloryzacyjnej umowa winna określać: Podsumowując, celem wprowadzenia przez ustawodawcę klauzuli waloryzacyjnej było zwiększenie ochrony i bezpieczeństwa podmiotów sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz  uatrakcyjnienie rynku zamówień publicznych.

Autor tekstu:

Edyta Pietras - specjalistka z zakresu zamówień publicznych, obecnie pracuje zarówno po stronie zamawiającego jak również po stronie wykonawcy. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.   Edyta Pietras WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH