Archiwa tagu: klauzule społeczne

Obowiązek stosowania apsektów społecznych! Zobacz czy Ciebie dotyczy

Urząd Zamówień Publicznych przypomina, że pod koniec marca 2017 Rada Ministrów przyjęła „Zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych”.

Dokument ten zobowiązuje wszystkich kierowników administracji rządowej do uwzględniania aspektów społecznych, w tym szczególnie klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Aby owy obowiązek wykonać, kierownicy jednostek administracyjnych są zobowiązani do dokonania, przy sporządzaniu planu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na każdy rok budżetowy, wstępnej analizy możliwości uwzględnienia aspektów społecznych w planowanych do udzielenia zamówieniach oraz pogłębionej analizy w tym zakresie na etapie przygotowania konkretnego postępowania o udzielenie zamówienia, a także do uwzględniania tych aspektów we wszystkich zamówieniach, w których pogłębiona analiza na taką możliwość wskazała. Ponadto, kierownikom jednostek administracji rządowej zaleca się dokonywanie oceny możliwości uwzględnienia aspektów społecznych także przy udzielaniu zamówień publicznych nieobjętych procedurami określonymi ustawą Pzp oraz uwzględnianie tych aspektów we wszystkich zamówieniach, w których jest to możliwe.

Tym samym tracą moc „Zalecenia Rady Ministrów w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych” z dnia 28 lipca 2015 r.

Jeśli chcecie zobaczyć jakie zalecenia w sprawie uwzględniania przez administrację rządową aspektów społecznych w zamówieniach publicznych wystosował Urząd Zamówień Publicznych zapraszamy do EduStrefy, gdzie wszystkie ważne dokumenty i rozporządzenia czekają na Was w zakładce „Baza Wiedzy”.

sówka

 

Klauzule społeczne obowiązkowe

Rada Ministrów dnia 28.07.2015 przyjęła zalecenia dla instytucji administracji rządowej polegające na obowiązku stosowania klauzul społecznych w zamówieniach publicznych. Inicjatywa ta, jest już kolejną podejmowaną przez rząd, której głównym zadaniem jest realizacja szerszych celów polityki społecznej za pośrednictwem zamówień publicznych. Choć obowiązek został nałożony głównie na instytucje administracji rządowej, zaleca się ich stosowanie także w pozostałych instytucjach administracji publicznej.

Klauzule społeczne to przede wszystkim dodatkowe warunki realizacji zamówienia, które według ustawy Pzp zamawiający może postawić wykonawcy. Odnoszą się między innymi do zatrudniania na potrzeby danego zamówienia określonych grup osób. Chodzi tu np. o osoby bezrobotne, młodociane w celu przygotowania zawodowego, a także osoby niepełnosprawne czy znajdujące się w niekorzystnej sytuacji. Przykładowo mogą to być bezdomni, którzy realizują indywidualne programy wychodzenia z bezdomności czy osoby uzależnione od alkoholu, po odbyciu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Powyższe zalecenia dotyczą szczególnie konieczności analizy planowanych zamówień. Instytucje powinny sprawdzić możliwość uwzględnienia w nich klauzuli społecznych. Chodzi tu nie tylko o zamówienia publiczne podlegające procedurom zawartym w ustawie Pzp, ale także te, których ustawa nie obejmuje. Analiza powinna dostarczyć informacji do których zamówień realizowanych przez instytucje możliwe jest zastosowanie klauzuli społecznych, a także jakie konkretnie cele instytucja chce realizować, a co za tym idzie, którą klauzulę wybrać.