Badania profilaktyczne

Badania profilaktyczne - podstawowy obowiązek pracodawcy. Każdy pracownik, który przystępuje do nowej pracy podlega wstępnym, a następnie okresowym profilaktycznym badaniom lekarskim.

Badania profilaktyczne - podstawowy obowiązek pracodawcy

Badania wstępne pracownik powinien odbyć przed rozpoczęciem pracy. Jest to podstawowym obowiązkiem każdego pracodawcy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, aby skierować na takie badania przyszłego pracownika. Wiąże się to także z przeprowadzeniem szkolenia BHP.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnych badań lekarskich i szkolenia BHP. Badania przeprowadza się na koszt pracodawcy. Kodeks Pracy wskazuje jakie badania należy przeprowadzić, ale przewiduje również kilka wyjątków od obowiązujących reguł. 

Badania profilaktyczne - podstawowy obowiązek pracodawcy

Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

Przyjmowane ponownie do pracy:

  • u tego samego pracodawcy,
  • na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy,
  • w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy z tym samym pracodawcą.

Przyjmowane do pracy:

  • u innego pracodawcy, ale na to samo stanowisko,
  • w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy. 

Jeżeli pracownik posiada aktualne orzeczenie lekarskie, które stwierdza brak przeciwwskazań do pracy w warunkach, jakie opisano w skierowaniu na badania lekarskie. Pracodawca może wówczas stwierdzić, że warunki te odpowiadają tym samym warunkom, które będą występować na danym stanowisku, jakie zajmie pracownik w obecnej firmie. Oczywiście z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych. Przepisy te stosuje się także w przypadku, gdy przyjmowany pracownik pozostaje w stosunku pracy z innym pracodawcą. 

badania profilaktyczne pracowników

Kolejnym etapem badań są profilaktyczne badania okresowe i kontrolne

Badania okresowe wykonuje się zgodnie z Kodeksem Pracy. W miarę możliwości należy je przeprowadzać w godzinach pracy, a za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami - pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia. Jeśli mowa o przejazdach na badania do innej miejscowości przysługują mu należność na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

Badania kontrolne

Jeśli mowa o badaniach kontrolnych to wykonuje się je w szczególnych okolicznościach. Krótko mówiąc w razie wystąpienia chorobowej niezdolności pracownika do pracy, która trwa dłużej niż 30 dni. Te badania służą do ustalenia, czy pracownik może powrócić do pracy na to samo stanowisko - w kontekście przebytej choroby.

Badania profilaktyczne w czasie pandemii

Jednak w okresie obowiązywania stanu epidemii wprowadzonego w związku z COVID-19 przepisy dotyczące kierowania pracowników na badania profilaktyczne zostały poważnie zmodyfikowane. Podstawowym aktem prawnym zawierającym szereg regulacji związanych z wystąpieniem epidemii COVID-19 jest ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19... (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.), zwana specustawą w sprawie COVID-19. Jednak ten dość obszerny temat omówimy w następnym artykule. 

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kadr i płac zapraszamy na nasze szkolenia kadry i płace. Sprawdź także nasze szkolenia z zamówień publicznych.

WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC