Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych? Dokształcanie? Czy lubisz się uczyć? Może ujmując inaczej - dokształcać? To zależy od indywidualnego podejścia każdego z nas, często od wieku i już nabytego doświadczenia. O dziwo! Najbardziej umiejętni i wyszkoleni pracownicy są najlepszym materiałem do wytypowania ich na szkolenie. Dlaczego zapytacie?

Ponieważ umiejętny pracownik zadaje praktyczne pytania, pochodzące z doświadczenia i niezaspokojonych potrzeb. Wielu pracodawców chętnie wysyła swoich pracowników na szkolenie w kontekście podwyższenia kwalifikacji i wydajności firmy

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Prawo pracy nie zostawia w tym temacie żadnych wątpliwości

Pracodawca ma obowiązek ułatwienia pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych w art. Art. 1031 do 1035 K. P. Pracownik zdobywa i uzupełnia już zdobytą wiedzę o nowe umiejętności. 

Warunkiem jest wyjście z inicjatywą pracodawcy lub wyrażenie przez niego zgody na doszkolenie pracownika. Tylko wówczas jest to wiążące z określonym wsparciem od pracodawcy zgodnie z Kodeksem Pracy. 

Pracodawca może wyrazić taką zgodę na kilka sposobów: pisemnie, ustnie, a nawet w sposób dorozumiany. Udziela pracownikowi płatnego urlopu na czas szkolenia, lub gwarantuje świadczenie fakultatywne w umowie szkoleniowej. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych, czyli jakie są uprawnienia ustawowe i dodatkowe:

  • pracownik otrzyma urlop szkoleniowy oraz zostanie zwolniony na niezbędny okres z czasu pracy - po złożeniu odpowiedniego wniosku do pracodawcy;
  • pracownik zachowa prawo do wynagrodzenia za okres szkolenia. 

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

  • 6 dniowym dla pracowników, którzy przystępują do egzaminów maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe;
  • 21 dniowym w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej i przygotowanie się do egzaminu. 

Co istotne Pracodawca udziela urlopu szkoleniowego zgodnie z obowiązującym czasem pracy pracownika. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych

Korzyści z podniesienia kwalifikacji pracownika są obopólne. Dlaczego tak twierdzę? 

Ponieważ pracodawca podpisując umowę szkoleniową często zobowiązuje się do poniesienia kosztów za szkolenie, podręczniki, transport, zakwaterowanie.

Pracownik zostaje wyszkolony nie ponosząc kosztów, co za tym idzie pracodawca też na tym zyskuje, ponieważ może on zobowiązać pracownika do pozostania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji, jednak nie może tego określić na dłużej niż 3 lata. 

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych - kiedy pracodawca może żądać zwrotu pieniędzy za szkolenie od pracownikami? 

Jeśli:

  1. Pracownik nie podejmie podniesienia swoich kwalifikacji lub przerwie naukę bez uzasadnionych przyczyn;
  2. Stosunek pracy zostanie rozwiązany przez pracodawcę z winy pracownika - w trakcie szkolenia lub w terminie do 3 lat zobowiązania pracownika w zatrudnieniu;
  3. Stosunek pracy zostanie rozwiązany przez pracownika w terminie do 3 lat zobowiązanego pracownika pozostania w zatrudnieniu, z wyjątkiem uzasadnionego zarzutu mobbingu.

Zwrot kosztów jest należny w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu szkolenia podnoszącego kwalifikacje pracownika. 

Osobiście uważam, że zawsze warto podnosić swoje kwalifikacje i zdobywać wiedzę, a tę zamieniać w MĄDROŚĆ ?

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kadr i płac zapraszamy na nasze szkolenia kadry i płace. Sprawdź także nasze szkolenia z zamówień publicznych.

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320)
WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC