Wynagrodzenie za pracę a zajęcie komornicze

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika. Odpowiedzmy na kilka pytań: jak i ile może wyegzekwować komornik? Komornik prowadzący egzekucję nie może pozostawić pracownika bez środków do życia. Musi pozostawić kwotę wolną od potrąceń, która w roku 2021 wynosi 2800 zł zgodnie z Art. 87 Kodeksu Pracy. Należy zaznaczyć, że dotyczy to pracowników etatowych oraz zleceń stanowiących jedyne, powtarzalne źródło dochodu. Jednak prawo nie reguluje w szczegółowy sposób ani nie chroni osób zatrudnionych na umowę zlecenie, dzieło czy też niepełny etat przed egzekucją komorniczą. Komornik działa na podstawie wydanego przez sąd nakazu zapłaty.

Wynagrodzenie za pracę a zajęcie komornicze

Maksymalny próg zajęcia komorniczego

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, oprócz kwoty, której nie wolno windykować jest także maksymalny próg zajęcia komorniczego z pensji wyższej niż tzw. minimalna krajowa tj.:
- 60% jeśli dotyczy to długów alimentacyjnych;
- 50% w przypadku pozostałych długów.
Jeśli mowa o innych umowach cywilnoprawnych, niż opisane powyżej, zajęcie wierzytelności umożliwia potrącenie pełnej kwoty 100% wynagrodzenia. Komornik ma możliwość wyznaczyć, jaką kwotę czy też jaką część wynagrodzenia należy potrącić.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę przez komornika - premie uznaniowe

Wszelkiego rodzaju premie uznaniowe traktowane są jak kwoty powiększające wynagrodzenie. Dlatego są dodawane do łącznej kwoty wynagrodzenia i z nich także jest egzekwowane potrącenie komornicze. Warto zaznaczyć, że za obliczenie kwoty do potrącenia komorniczego odpowiedzialny jest pracodawca. Jeśli pracownik ma jakieś zastrzeżenia w związku z potrąceniem, powinien zgłosić się właśnie do niego.

zajęcie wynagrodzenia za pracę

Co z osobami pracującymi na część etatu?

Kwotę wolną od potrąceń oblicza się wówczas proporcjonalnie do wymiary czasu pracy.

Co w sytuacji gdy z pracownikiem został rozwiązany stosunek pracy np. w połowie miesiąca, ale jego wynagrodzenie jest wyższe niż minimalne?

Fakt ustania zatrudnienia w trakcie miesiąca nie wpływa na obniżenie kwoty wolnej od potrąceń. Trzeba przyznać, że w okresie pandemii niestety coraz więcej osób bierze kredyty, które później ciężko spłacić. Mamy jednak nadzieję, że ten problem nigdy nie spotka naszych czytelników.

Podstawa prawna

Dziennik Ustaw poz. 2215, z 2019 r. poz. 1074 i 1572 oraz z 2020 r. poz. 568.

Jeśli chcesz poszerzyć swoją wiedzę z zakresu kadr i płac zapraszamy na nasze szkolenia kadry i płace. Sprawdź także nasze szkolenie z zamówień publicznych.

WYBIERZ SZKOLENIE Z KADR I PŁAC