Nowe prawo zamówień publicznych a nowelizacja

Nowe prawo zamówień publicznych a nowelizacja to nie to samo! Zauważyliśmy, że uczestnicy rynku zamówień publicznych często uważają to za identyczne pojęcie. Można się zgodzić, że dość często były wprowadzane do ustawy nowelizacje, w tym jedna z ważniejszych, która weszła w życie w 2016 roku. Jednak warto zwrócić uwagę, że pomnażane nowele, nadal stanowiły starą ustawę Pzp. W rezultacie nie przyniosły one oczekiwanych efektów. Dlatego od wielu lat mówiono o konieczności wprowadzenia całkowicie nowego prawa zamówień publicznych. Chcemy i mamy! Nowe prawo zamówień publicznych zostało uchwalone w dniu 11 września 2019 przez Sejm RP. Projekt ustawy zakłada ponad 600 artykułów. Warto wspomnieć, że dotychczasowe prawo miało ich 3 krotnie mniej. To największe zmiany w historii Prawa zamówień publicznych.Nowe prawo zamówień publicznych a nowelizacja

Nowe prawo zamówień publicznych a nowelizacja  - największe problemy w starym Pzp?

Do najczęstszych problemów w obecnej ustawie zalicza się:
 • brak powiązania wydatków z polityką państwa oraz jego celami strategicznymi;
 • wybieranie rozwiązań najtańszych zamiast najbardziej efektywnych;
 • nieproporcjonalny do potencjału udział przedsiębiorców z sektora MŚP w rynku zamówień publicznych;
 • nieefektywne zarządzanie procesem zakupowym;
 • zmniejszające się zainteresowanie wykonawców rynkiem zamówień publicznych;
 • ograniczoną dostępność do środków odwoławczych do Krajowej Izby Odwoławczej (zwanej dalej „KIO”) oraz skarg na wyroki KIO do sądów powszechnych;
 • niejednolitość orzecznictwa KIO i sądów powszechnych w przedmiocie zamówień publicznych;
 • brak wyodrębnionej i uproszczonej procedury udzielania zamówień poniżej progów unijnych;
 • rozproszony i nieefektywny system kontroli;
 • rozwiązywanie sporów między wykonawcami a zamawiającymi (m.in. długotrwałość postępowań i związane z tym koszty, a także zagrożenie realizacji inwestycji publicznych, problemy z utrzymaniem dofinansowania ze środków unijnych, problemy z płynnością podwykonawców pochodzących z sektora MŚP).

Nowe prawo zamówień publicznych a nowelizacja – propozycje eliminacji największych problemów

Nowe prawo zamówień publicznych  w celu wyeliminowania bądź ograniczenia wyżej wymienionych problemów proponuje:
 • wprowadzenie podstawy prawnej do stworzenia polityki zakupowej państwa, która będzie narzędziem do realizacji polityki gospodarczej państwa;
 • zwiększenie roli planowania w zamówieniach publicznych;
 • wprowadzenie obowiązku zapewnienia aktualności rocznych planów postępowań;
 • koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (o wartości poniżej progów unijnych) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (o wartości równej i powyżej progów unijnych);
 • zwiększenie znaczenia dialogu z wykonawcą;
 • wprowadzenie do ustawy zasady efektywności;
 • uproszczenie zasad podmiotowej kwalifikacji wykonawców poprzez uproszczenie warunków udziału w postępowaniu oraz ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia;
 • uproszczenie procedury w postępowaniach powyżej i poniżej progów unijnych (wprowadzenie podstawowej procedury uproszczonej);
 • wprowadzenie obowiązku ewaluacji realizacji umowy;
 • zniesienie odpowiedzialności solidarnej wykonawców w trybie partnerstwa innowacyjnego;
 • wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy;
 • usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO poprzez obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO i wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO;
 • usprawnienie systemu kontroli poprzez wspólne przepisy ogólne dotyczące kontroli zamówień publicznych, przeprowadzanie kontroli na podstawie analizy ryzyka naruszenia prawa, wprowadzenie obowiązku publikacji wytycznych dotyczących prowadzenia kontroli przez organy kontroli;
 • zadania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w przygotowywaniu i propagowaniu dobrych praktyk i wzorców dokumentów, które będą stanowiły wsparcie dla zamawiających;
 • eliminację ograniczeń dla wykonawców do składania odwołań na niektóre czynności zamawiającego w przypadku zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne;
 • nadanie Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców uprawnień analogicznych do tych, które przysługują podmiotom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej;
 • wprowadzenie dodatkowych instrumentów prawnych w zakresie prowadzenia postępowania mediacyjnego lub innego polubownego rozwiązania sporu, którego następstwem może być zawarcie ugody przez zamawiającego i wykonawcę, w przypadku sporu wynikającego z realizacji umowy zawartej w wyniku udzielonego zamówienia publicznego i powierzenie postepowań w zakresie pozasądowego
Jeszcze więcej propozycji i rozwiązań problemów zamawiających i wykonawców jest na naszej platformie EduStrefa, gdzie dzielimy się z wami najświeższymi informacjami o nowej ustawie Pzp.

Nowe prawo zamówień publicznych – lepszy start dla wszystkich

Podsumowując, nowe prawo zamówień publicznych powinno być najlepszym lekarstwem do uproszczenia procedur, szczególnie jeśli chodzi o zamówienia poniżej progów unijnych. Dodatkowo nowe prawo zamówień publicznych ma skutkować zwiększeniem konkurencyjności oraz powiększeniem dostępu do rynku zamówień publicznych. Chcesz pierwszy wiedzieć o zmianach w Pzp? Sprawdź nasze terminy szkoleń TUTAJ. Jesteśmy we wszystkich największych miastach w Polsce! WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH