SZKOLENIA OTWARTE

Temat

NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Analiza porównawcza obecnych i nowych przepisów

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Jesteś gotowy na rewolucję w zamówieniach publicznych?

Podczas szkolenia ekspert porówna dotychczasowe zasady prowadzenia postępowania z zaznaczaniem, jak postępować według nowych przepisów, które wejdą w życie 1 stycznia 2021 roku. Ekspert wskaże najważniejsze zmiany, które po wejściu w życie ustawy będą obowiązkowe dla wszystkich zamawiających i wykonawców.

NOWA USTAWA to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo!

Nowa ustawa nie jest kolejną nowelizacją, a zbiorem całkowicie nowych przepisów! To największe zmiany w historii zamówień publicznych.

Trener

Program

I. NOWA USTAWA Prawo zamówień publicznych – dlaczego potrzebne są zmiany? Cele i konkluzje na temat nowego prawa wchodzącego w życie 1 stycznia 2021r.

II. Przygotowanie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP

1. Zamówienia o wartości pomiędzy 50.000, a 130.000 zł.

 • obowiązek publikacji ogłoszeń o zamówieniach bagatelnych ( wymagana zawartość, zasady publikacji)
 • procedura udzielenia zamówienia bagatelnego

2. Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa” w prowadzonych postępowaniach po wejściu w życie ustawy Pzp - nowy obowiązek Zamawiającego

3. Obowiązki związane z planowaniem postępowań o udzielenie zamówień polegające na wprowadzeniu:

 • wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia
 • obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań
 • koncentracji ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
 • zwiększenia znaczenia wstępnych konsultacji rynkowych na etapie przygotowania postępowania
 • zasady efektywności.

4. Nowe zasady ustalania wartości zamówienia

 • Podstawy szacowania wartości zamówień
 • Udzielanie zamówień mieszanych w częściach
 • Sumowanie wartości zamówień, w tym brak konieczności agregowania podobnych usług i robót budowlanych

5. Dokumenty w postępowaniu wg. nowego Prawa zamówień publicznych:

 • SWZ,opis potrzeb i wymagań Zamawiającego

6. Ocena podmiotowa wykonawców:

 • nowe warunki udziału w postępowaniu;
 • zmienione obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia
 • składanie wykonawców listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej przy sprawdzaniu podstawy wykluczenia dotyczącej zaangażowania w przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia
 • zasady polegania na zasobach podmiotu trzeciego
 • nowe zasady wykazywania spełnienia kryteriów selekcji w procedurach wieloetapowych

7. Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej progów unijnych według nowej ustawy Pzp

 • powyżej progu:
  • ważne zmiany w trybach udzielania zamówień
  • uporządkowanie procedury odwróconej i dalsze odformalizowanie procedur
  • nowe zasady wnoszenia i zwrotu wadium
  • nowe terminy związania z ofertą
 • Poniżej progu:
  • zastąpienie trybów przetargowych i negocjacji z ogłoszeniem trybem podstawowym
  • nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących treści SWZ i OPiW
  • możliowść negocjowania treści ofert w celu ich ulepszania
  • uproszczenia w zakresie publikacji ogłoszenia ( nowe zasady wszczynania postępowań poniżej progów UE)

III. Przeprowadzenie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP

1. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert I inne ograniczenia zasady jawności:

 • brak obecności wykonawcy podczas otwarcia ofert
 • ograniczenie informacji publikowanych na stronie internetowej zamawiającego
 • nowe zasady postępowania w przypadku awarii system teleinformatycznego
 • otwarcie ofert po zmianach
 • nowa procedura wykazywania braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

2. Badanie i ocena ofert z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych dokumentów:

 • przedmiotowe środki dowodowe;
 • podmiotowe środki dowodowe;
 • nowe przesłanki odrzucenia oferty;
 • zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.

3. Wybór oferty po terminie związania ofertą – kontrowersje i wątpliwości

IV. ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne

1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:

 • określenie nowej zasady kształtowania umów
 • wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych
 • określenie obowiązkowych postanowień umownych;
 • wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.
 • wymagane postanowienia umowy w przypadku korzystania z prawa opcji.

2. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

3. Obowiązek sporządzenia raportu

V. Środki ochrony prawnej

1. Zmiany w katalogu podmiotów uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej

2. Możliwość złożenia odwołania do Prezesa KIO:

 • przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
 • na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych;

3. Ważne zmiany w zakresie ustanowienia pełnomocnika w postepowaniu odwoławczym

4. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:

 • wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych;
 • obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
 • wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.

5. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego (mediacja koncyliacja)

 

 

Opinie

Wysoki poziom merytoryczny wykładowcy. Przydatność uzyskanej wiedzy, organizacja i miejsce szkolenia również bardzo dobre.

Łukasz Sadowski - DPS Leśna Oaza Słupsk

Jestem zadowolona. Wykładowca bardzo kompetentny, ciekawie i zrozumiale przekazywał wiedzę. Bardzo dobry kontakt z opiekunem grupy. Miejsce szkolenia - bardzo ciekawe.

Halina Gniado - Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa Sp. z o o

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
KRAKÓW, CHOPIN VIENNA HOUSE 22-23 października 2019 Grzegorz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

GDAŃSK, HOTEL SCANDIC 24-25 października 2019 Łukasz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

KATOWICE, NOVOTEL CENTRUM 28-29 października 2019 Iwona Holka 990.00 zł netto

+ 23% VAT

SZCZECIN, HOTEL NOVOTEL 29-30 października 2019 Damian Michalak 990.00 zł netto

+ 23% VAT

ŁÓDŹ, HOTEL INESS 5-6 listopada 2019 Grzegorz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

WROCŁAW, HOTEL SCANDIC 7-8 listopada 2019 Grzegorz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

POZNAŃ, HOTEL MERCURE 7-8 listopada 2019 Łukasz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

RZESZÓW, HOTEL RZESZÓW 14-15 listopada 2019 Grzegorz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

BYDGOSZCZ, HOTEL MERCURE 26-27 listopada 2019 Grzegorz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

WARSZAWA, ATLAS TOWER 26-27 listopada 2019 Łukasz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

ZIELONA GÓRA, GRAPE TOWN HOTEL 28-29 listopada 2019 Łukasz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

BIAŁYSTOK, IBIS STYLES 28-29 listopada 2019 Damian Michalak 990.00 zł netto

+ 23% VAT

LUBLIN, HOTEL MERCURE 16-17 grudnia 2019 Damian Michalak 990.00 zł netto

+ 23% VAT

OLSZTYN, HOTEL WILEŃSKI 17-18 grudnia 2019 Grzegorz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

 • Dostęp do EduStrefy

 • Lunch i poczęstunki w przerwach

 • Punkty w Programie Premiowym

 • Certyfikat ukończenia szkolenia