RODO a zamówienia publiczne

W jaki sposób należy pogodzić ochronę danych z obowiązkiem przestrzegania zasady jawności, która wynika z PZP ? Zasada ta pozwala ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia tylko i wyłącznie w przypadkach określonych w PZP, a wśród nich nie ma odstępstwa od obowiązku publicznego udostępniania danych wykonawcy, nawet jeśli jest nim osoba fizyczna. Może to w konsekwencji prowadzić do wielu wątpliwości interpretacyjnych i niepotrzebnych sporów między stronami postępowania, a w skrajnych sytuacjach do jego opóźniania (...) Samo RODO nie zwalnia Zamawiającego z obowiązku wykonania takich czynności, jak choćby publiczne otwarcie ofert i zamieszczenie odczytanych na nim informacji na stronie internetowej (art. 86 PZP), poinformowanie innych wykonawców o wyborze oferty najkorzystniejszej, (art. 92 PZP) czy też udostępnienie każdemu zainteresowanemu protokołu wraz z załącznikami (art. 96 PZP). Nakłada natomiast na niego nowe obciążenia, o których należy pamiętać zarówno na etapie przygotowania postępowania jak i w trakcie realizacji umowy (...) Łukasz Czaban, ekspert ds zamówień publicznych w ApexNet Zapraszamy na szkolenia, podczas których nasz ekspert opowie o RODO w zamówieniach publicznych, więcej informacji znajdziesz TUTAJ