Tryby podstawowe w nowym prawie zamówień publicznych

TRYBY PODSTAWOWE W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - INFORMACJE OGÓLNE 

Tryb podstawowy w nowym Pzp będzie miał zastosowanie do zamówień podprogowych. Należy podkreślić, że zmiany w procedurach o wartości poniżej progów unijnych są znacznie większe niż w odniesieniu do procedur, które prowadzone są w stosunku do zamówień o wartości równej lub większej niż te progi. Tryb podstawowy jest trybem w którym, w odpowiedzi na ogłoszenie, wszyscy zainteresowani będą mogli składać oferty. Wszczęcie postępowania będzie odbywać się poprzez zamieszczenie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych. Po zamieszczeniu ogłoszenia zamawiający będzie uprawniony jak dotychczas o poinformowaniu o wszczęciu postępowania znanych sobie wykonawców prowadzących działalność w danej branży. Zamawiający będzie również miał możliwość udostępnienia ogłoszenia w inny sposób, w szczególności jak wynika z Ustawy – na swojej stronie internetowej.

DEFINICJA WSZCZĘCIA POSTĘPOWANIA

W tym miejscu należy przytoczyć nową definicje wszczęcia postępowania, która wskazuje, że wszczęciem postępowania jest zamieszczenie ogłoszenia w BZP a nie jak dotychczas zamieszczenie również na stronie internetowej zamawiającego. (art. 276 ust. 1 Ustawy Pzp). Uważam, że strona internetowa powinna zostać utrzymana gdyż dokumenty zamówienia będą musiały być na niej zamieszczone. Myślę również, że pomimo zmiany w ustawie Pzp, każdy zamawiający będzie tak jak dotychczas stosował to rozwiązanie w przyszłości. Nie mniej jednak patrząc na nowe przepisy Pzp nie jest to obowiązek zamawiającego. Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności swojego postępowania będą mogli, tak jak dotychczas przekazać ogłoszenie o zamówieniu do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

PRAWO DO ZMIAN OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Zachowano również prawo do zmian ogłoszenia o zamówieniu a co za tym idzie możliwość przedłużenia terminu składania ofert, jeżeli zmiana będzie istotna. Dla usystematyzowania wiadomości dział II Ustawy Pzp poświęcony jest zamówieniom o wartości równej lub przekraczającej progi unijne. Dział III poświęcony jest zamówieniom o wartości mniejszej niż progi unijne. Tryb podstawowy w nowym Pzp będzie składał się z trzech wariantów. Pierwszy wariant polega na wyborze najkorzystniejszej oferty bez przeprowadzenia negocjacji. Wariant drugi przewiduje możliwość negocjacji w celu ulepszenia oferty. Natomiast w wariancie trzecim zamawiający obowiązkowo negocjuje treść złożonych ofert. TRYBY PODSTAWOWE W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

TRYBY PODSTAWOWE W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - WARIANT I

W pierwszym wariancie zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę bez przeprowadzenia negocjacji. Wariant ten najbardziej przypomina przetarg nieograniczony. Jest przeznaczony do stosowania gdy specyfika przedmiotu zamówienia oraz potrzeby zamawiającego umożliwiają w sposób precyzyjny opis warunków zamówienia na etapie wszczęcia postępowania. W tym wariancie zamawiający nie przewiduje negocjacji ofert. Zamawiający publikuje na swojej stronie internetowej Specyfikacje Warunków Zamówienia (SWZ) w której zawierać będzie niemalże bliźniacze zapisy do tych, które zawieramy w obecnej SIWZ. Wykonawcy składają oferty, zaś po ich ocenie następuje wybór najkorzystniejszej oferty. Tak więc w wariancie pierwszym będziemy wybierać ofertę w tzw.: trybie jednoetapowym.

TRYBY PODSTAWOWE W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - WARIANT II

W wariancie drugim zamawiający może negocjować treść ofert w celu ich ulepszenia o ile przewidział taką możliwość. Wariant drugi będzie miał zastosowanie gdy zamawiający przewidzi możliwość negocjacji, które będą służyły do ulepszenia ofert, z zastrzeżeniem, że negocjacje treści ofert nie będą mogły prowadzić do zmiany SWZ oraz muszą dotyczyć wyłącznie elementów treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Wykonawcy w odpowiedzi na publiczne ogłoszenie o zamówieniu składają oferty. Zamawiający po otwarciu ofert weryfikuje złożone oferty na okoliczność podstaw do ich odrzucenia z postępowania, a następnie zaprasza wykonawców, których oferty nie podlegają odrzuceniu do drugiego etapu czyli negocjacji treści oferty w zakresie elementów, które podlegają ocenie w ramach kryteriów oceny ofert. Po zakończeniu negocjacji zamawiający informuje o tym fakcie wykonawców i zaprasza ich do trzeciego etapu, jakim jest złożenie ofert ostatecznych spośród których wybrana zostanie oferta najkorzystniejsza w postępowaniu. Warto podkreślić, że w drugim wariancie zamawiający nie ma obowiązku zapraszać wykonawców do negocjacji, nie jest to jego obligatoryjny obowiązek lecz uprawnienie.

TRYBY PODSTAWOWE W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - WARIANT III

W wariancie trzecim zamawiający negocjuje treść ofert w celu ich ulepszenia. Wariant trzeci będzie miał zastosowanie wówczas, gdy zamawiający nie do końca ma sprecyzowane potrzeby zakupowe. W wariancie trzecim negocjacje są obowiązkowe, nie mogą jednak prowadzić do zmiany minimalnych wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, określonych w Opisie Potrzeb i Wymagań (OPW) oraz mogą dotyczyć warunków zamówienia w celu podniesienia jego efektywności. Warunki zamówienia Ustawodawca zdefiniował w art 7 pkt. 29 Pzp. Wariant ten można powiedzieć stanowi mix dotychczasowej procedury dialogu konkurencyjnego i negocjacji z ogłoszeniem. W etapie pierwszym zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu, a w ślad za tym na stronie internetowej zapewnia wykonawcom pełny i nieograniczony dostęp do OPW. W odpowiedzi na ogłoszenie wykonawcy składają ofertę, która polega negocjacjom w zakresie warunków zamówienia w celu podniesienia efektywności danego zamówienia. Te obligatoryjne negocjacje stanowią etap drugi. Po zakończeniu negocjacji zamawiający sporządza SWZ. Stanowi to doprecyzowanie oraz uzupełnienie informacji zawartych w OPW, w zakresie, w jakim było to przedmiotem negocjacji. W trzecim etapie zamawiający zaprasza wykonawców do złożenia ofert ostatecznych, a do zaproszenia zobowiązany jest załączyć SWZ w brzmieniu ustalonym w trakcie negocjacji. W odpowiedzi na zaproszenie wykonawcy składają oferty ostateczne, na podstawie których zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

RÓŻNICE I PODOBIEŃSTWA WARIANTU II i III

W wariancie drugim i trzecim do których zastosowanie mają negocjacje, zamawiający zobowiązany został do zapewnienia podczas negocjacji równego traktowania wszystkich wykonawców oraz równego dostępu do informacji. Negocjacje prowadzone będą do czasu doprecyzowania wszystkich warunków zamówienia podlegających negocjacjom. W obu wariantach prowadzone negocjacje będą miały charakter poufny tj.: nie będziemy udostępniać rozmów negocjacyjnych. Podstawowa różnica polega na tym, że w wariancie drugim treść ofert podlegającym negocjacjom udostępniana będzie od dnia ich otwarcia. Natomiast w wariancie trzecim, treść ofert które podlegają negocjacją zamawiający udostępniać będzie od dnia otwarcia ofert ostatecznych. Tak więc wstępne deklaracje wykonawcy, które stanowią podstawę do negocjowania nie będą udostępniane. Wariant drugi i trzeci - Zamawiający będzie mógł prowadzić negocjacje ze wszystkimi wykonawcami, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu albo liczbę wykonawców ograniczyć. O ile liczba taka będzie wystarczająca do zapewnienia konkurencji z zastrzeżeniem, że nie może być mniejsza niż 3. W sytuacji gdy Zamawiający będą chcieli ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji będzie musiał ten zamiar przewidzieć w dokumentach zamówienia. Ponadto do jego obowiązków należeć będzie podanie kryteriów którymi będzie się kierował przy wyborze wykonawców do negocjacji. Kryteria te odnosić się będą mogły do punktowanych elementów oferty np.: ceny, terminu realizacji. W wariancie drugim jeśli liczba wykonawców będzie wynosić mniej niż trzy, to może on dalej prowadzić postępowanie. Wariant trzeci - zamawiający ma alternatywę i może dalej prowadzić postępowanie lub je unieważnić. TRYBY PODSTAWOWE W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

TRYBY PODSTAWOWE W NOWYM PRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH - SPECYFIKACJA WARUNKÓW

W trybie podstawowym Zamawiający będzie sporządzał Specyfikację Warunków Zamówienia (SWZ). Specyfikacja warunków Zamówienia będzie miała zastosowanie do wariantu pierwszego i drugiego. Ustawodawca zawarł informację o minimalnej zawartości SWZ w art 281 Pzp. Jej zawartość nie różni się znacząco od obowiązujących rozwiązań. Na uwagę zasługują natomiast następujące zapisy:
  • konieczność wskazania, czy w danym postępowaniu wybór oferty poprzedzony będzie możliwością negocjacji,
  • możliwość żądania wadium w wysokości nie większej niż 1,5% wartości zamówienia,
  • możliwość ograniczenia liczby wykonawców zaproszonych do negocjacji poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert.
W wariancie trzecim zamawiający będzie sporządzał Opis Potrzeb i Wymagań (OPW), które stanowić będą wstępne założenia co zamawiający chce osiągnąć. Minimalna zawartość OPW została określona w art. 282 Pzp. W wariancie trzecim SWZ zamawiający sporządza po zakończeniu negocjacji. Będzie ona doprecyzowywać lub uzupełniać Opis Potrzeb i Wymagań w zakresie w jakim prowadzone były negocjacje.

Autor tekstu:

Edyta Pietras - specjalistka z zakresu zamówień publicznych, obecnie pracuje zarówno po stronie zamawiającego jak również po stronie wykonawcy. Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych.
Edyta Pietras WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH