SZKOLENIA VOD

TEMAT

Zamówienia publiczne poniżej progów UE w NOWEJ USTAWIE.

Jak wdrożyć przełomowe zmiany przed styczniem 2021? ONLINE

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Bądź pierwszy i zdobądź wiedzę o najnowszej ustawie Prawo zamówień publicznych! Dowiesz się, jak według nowej ustawy przeprowadzać postępowania poniżej progów UE. Podczas szkolenia zostanie omówiony nowy tryb przetargowy - tryb podstawowy, który zastąpi niektóre dotychczasowe tryby. Więcej dowiesz się na szkoleniu! NOWA USTAWA to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo!Nowa ustawa nie jest kolejną nowelizacją, a zbiorem całkowicie nowych przepisów! To największe zmiany w historii zamówień publicznych.

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1636
Liczba opinii o trenerze: 1525

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP
 1. Zmiany w planie postępowań o udzielenie zamówienia
 • Zawartość planu postępowań
 • Nowe zasady publikacji planu  postępowań
 • Aktualizacja planu postępowań
 1. Nowe zasady szacowania wartości zamówienia
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości podobnych dostaw
 • Obowiązek łącznego szacowania wartości tożsamych usług
 • Szacowanie zamówień obejmujących opcje lub wznowienia
 • Moment ustalenia wartości zamówienia w przypadku udzielania zamówienia w częściach 
 1. Konflikt interesów i niekaralność w stosunku do osób po stronie zamawiającego - nowe zasady składania oświadczeń
 • Co to jest konflikt interesów?
 • Kto podlega wykluczeniu w sytuacji konfliktu interesów?
 • Moment złożenia oświadczenia o istnieniu albo braku istnienia konfliktu interesów
 • Oświadczenie o niekaralności składane przez osoby, które przygotowują i przeprowadzają postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (czy członkowie komisji przetargowej muszą składać dwa oświadczenia w postępowaniu?)
 1. Rewolucja w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania
 • Istotne zmiany w zakresie obligatoryjnych podstaw wykluczenia
 • Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 1. Nowe zasady stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze większej niż 60%
 2. Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) oraz Opis potrzeb i wymagań (OPiW)
 • Kiedy należy sporządzić SWZ, a kiedy OPiW?
 • Wymagana zawartość SWZ i OPiW
 • Nowe zasady udostępniania, wyjaśniania oraz wprowadzania zmian do SWZ i OPiW
 • Poszerzenie katalogu fakultatywnych podstaw wykluczenia
 • Nowa procedura składania oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 1. PRZEPROWADZENIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WRTOŚCI NIŻSZEJ OD PROGÓW UE NA PODSTAWIE NOWEJ USTAWY PZP
 1. Istotne zmiany dotyczące publikatorów ogłoszeń o zamówieniu
 2. Zmiany dotyczące zawartości treści ogłoszeń publikowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych
 3. Nowy obowiązek przesłania Prezesowi UZP informacji o złożonych ofertach w każdym postępowaniu
 4. Przedmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania
 5. Podmiotowe środki dowodowe: definicja, rodzaje, moment składania, zasady uzupełniania i poprawiania
 6. Czy w postępowaniu poniżej progów UE możliwe jest przeprowadzenie procedury odwróconej?
 7. Nowa procedura otwarcia ofert bez udziału wykonawców
 8. Nowe podstawy odrzucenia oferty
 9. Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi unijne
 • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej
 • Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów
 • partnerstwo innowacyjne
 • negocjacje bez ogłoszenia - specjalna przesłanka stosowania tego trybu w postępowaniu o wartości poniżej progów UE
 • zamówienie z wolnej ręki
 1. Nowa definicja zakończenia postępowania
 2. Zmiany w zakresie podstaw unieważnienia postępowania
 3. Nowe zasady udzielania zamówień na usługi społeczne o wartości niższej od progu 750 000 Euro
 1. ZMIANY W UMOWACH O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
 1. Wprowadzenie klauzul abuzywnych (niedozwolonych)
 2. Określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu  wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty
 3. Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów
 4. Raport z realizacji umowy - kiedy należy sporządzić raport, wymagana zawartość, termin sporządzenia.
 1. ZMIANY DOTYCZĄCE ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ
 1. Przywrócenie możliwości wnoszenia odwołań na każdą czynność i zaniechanie zamawiającego w postępowaniach o wartości poniżej progów unijnych
 2. Kto może być pełnomocnikiem w postępowaniu odwoławczym w świetle nowej ustawy PZP?
 3. Utworzenie sądu zamówień publicznych
 4. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego (mediacja, koncyliacja)
 1. NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE PROTOKOŁÓW POSTĘPOWANIA ORAZ DOKUMENTACJI POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 1. Nowa definicja protokołu postępowania.
 2. Definicja załączników do protokołu.
 3. Zasady udostępniania protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (czy Zamawiający musi udostępniać oferty w internecie?)
 4. Wymagana zawartość protokołu postępowania.
 5. Czy osoby przygotowujące postępowanie o udzielenie zamówienia muszą składać oświadczenia o niekaralności?
 6. Kto i jak musi podpisać protokół postępowania?
 7. Wymagania dotyczące dokumentowania czynności i zdarzeń związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.
 8. Sposób przechowywania dokumentacji postępowania.
 9. Co musi zawierać protokół postępowania w trybie podstawowym?


 

OPINIE

Szkolenie jak zawsze na najwyższym poziomie. Szczerze polecam szkolenie z firmy ApexNet. Pan Czaban jest doskonałym prowadzącym

Dagmara Chowaniec - Ośrodek Pomocy Społecznej w Andrychowie

Szkolenie powyżej oczekiwań, kompetencje eksperta oraz przydatność zdobytej wiedzy po raz kolejny potwierdziły Państwa renomę.

Magdalena Piechota - NFZ

CENA ZAWIERA

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
995.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907