SZKOLENIA VOD

TEMAT

Polemiki, spory i nieścisłości

w procedurach prowadzonych na podstawie nowego PZP

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń VOD

CZYM SĄ SZKOLENIA VOD?


VOD (Video On Demand - wideo na żądanie) - jest to nagrany materiał szkoleniowy, który możemy odtworzyć na komputerze lub telefonie, wielokrotnie objerzeć o dowolnej porze, zatrzymywać i uruchamiać w dowolnym momencie jak film wideo. Standardowy dostęp do Szkoleń Online VOD jest na 30 dni.

JAK WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU VOD W 3 KROKACH?


KROK 1

Wybierasz szkolenie w sklepie VOD

KROK 2

Wypełniasz formularz zgłoszeniowy i w ciągu jednego dnia otrzymujesz dane do swojego szkolenia

KROK 3

Przez 30 dni korzystasz ze szkolenia bez ograniczeń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Już blisko rok zamawiający i wykonawcy są zobowiązani do przestrzegania przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. Coraz większa praktyka z jednej strony buduje doświadczenie i pozwala łatwiej poruszać się po nowych zagadnieniach, a z drugiej strony rozpoczyna dyskusje i coraz bardziej obrazuje pewne nieścisłości w poprawnym stosowaniu przepisów. Kolejne pytania przychodzą na myśl po lekturze komentarza do ustawy Pzp autorstwa Urzędu Zamówień Publicznych. Podczas szkolenia ekspert opowie o ważnych zagadnieniach poruszonych w komentarzu UZP, które mogą budzić kontrowersje. W kolejnych etapach szkolenia omówiony zostanie m.in.: tryb podstawowy, podmiotowe środki dowodowe, wadium, SWZ, klauzule abuzywne w umowach.

TRENER

Grzegorz Czaban

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Wykładowca na SGH. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne.

Liczba przeprowadzonych szkolen: 1749
Liczba opinii o trenerze: 1739

Ekspert podczas prac Komisji Nadzwyczajnej ds deregulacji (NDR) rozpatrującej projekt nowej ustawy - Prawo zamówień Publicznych (2019 r.). W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych.

PROGRAM

 1. Kontrowersje w Komentarzu UZP:
 1. Czy rzeczywiście załączniki do protokołu należy udostępniać po uprawomocnieniu decyzji o wyborze oferty bądź unieważnienia postępowania?
 2. Zwracanie się do wykonawcy o wyrażenie zgody na wybór oferty po upływie terminu związania ofertą do skutku czy maksymalnie dwa razy?
 3. Czy odmowa dopełnienia formalności przed zawarciem umowy przez wybranego wykonawcę uprawnia zamawiającego do powtórzenia badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców i wybrać najkorzystniejszą ofertę?
 1. Tryb podstawowy:
 1. Zalety i wady wariantu I oraz II;
 2. Co w sytuacji kiedy oferta dodatkowa pogarsza niektóre elementy oferty podstawowej?
 3. Czy fakt uzyskania lepszego bilansu punktów w kryteriach oceny ofert oznacza zawsze ulepszenie oferty podstawowej?
 4. Badanie rażąco niskiej ceny – czy na etapie oferty podstawowej czy dodatkowej, a może na jednym i drugim?
 5. Pominięcie etapu negocjacji, a wysłanie zaproszenia do składania oferty dodatkowej;
 6. Zapowiedź możliwości negocjacji, a decyzja o zakończeniu postępowania od razu po złożonych ofertach – potrzeba uzasadnienia, czy autonomiczna decyzja zamawiającego nie wymagająca zdradzania powodów?
 1. Warunek dotyczący zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:
 1. Jak go określić?
 2. Czy w postępowaniach powyżej progów unijnych jest obowiązkowy?
 3. Źródło jego oceny.
 1. Podmiotowe środki dowodowe:
 1. Jak należy postąpić w przypadku złożenia podmiotowych środków dowodowych przez Wykonawcę już z ofertą?
 2. Czy prowadząc postępowanie w procedurze odwróconej i decydując się na żądanie oświadczenia JEDZ wyłącznie od Wykonawcy najwyżej ocenionego (art. 139 ust 2 nPZP) należy jednocześnie żądać oświadczenia wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego (podmiotowego środka dowodowego z § 2.1.7 rozporządzenia) i dlaczego?
 3. Co należy rozumieć pod pojęciem „podał dane umożliwiające dostęp do tych środków” aby móc pobrać samodzielnie podmiotowe środki dowodowe z bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych?

 1. Wadium w postępowaniu:
 1. Czym jest dokument elektroniczny w oryginale?
 2. Czy konieczne jest opatrzenie dokumentu wadialnego przez wystawcę podpisem elektronicznym?
 3. Żądanie przez Zamawiającego pełnomocnictwa uprawniającego do wystawienia dokumentu wadialnego – obowiązek czy rażące naruszenie przepisów?
 4. Zwrot wadium „z urzędu” i na wniosek wykonawcy;
 5. Zawarcie umowy po terminie związania ofertą, a zabezpieczenie oferty wadium?
 1. Badanie ofert pod kątem występujących tam omyłek:
 1. Czym są oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe oraz inne omyłki powodujące niezgodność oferty z dokumentami zamówienia?
 2. Jak poprawić omyłkę w ofercie?
 3. Jaki to jest „odpowiedni termin” na wyrażenie zgody na poprawienie w ofercie omyłki lub zakwestionowanie sposobu jej poprawienia?
 4. Czy zakwestionowanie sposobu poprawienia omyłki uprawnia Zamawiającego do zatrzymania
 5. wadium?
 1. Obligatoryjne elementy SWZ pominięte w treści przepisu art. 134 (powyżej progów unijnych) i art. 281 ustawy PZP (poniżej progów unijnych):
 1. Uzasadnienie braku podziału na części;
 2. Wymagania dotyczące podwykonawstwa;
 3. Wskazanie w dokumentach zamówienia powody zastosowania, aby wykonawcy posiadali minimalne roczne przychody przekraczające dwukrotność wartości zamówienia;
 4. Przewidzenie możliwości udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia;
 5. Przedmiotowe środki dowodowe – dlaczego nie można wezwać do uzupełnienia lub złożenia takiego środka jeśli zawiera błąd lub potwierdza, że oferowany produkt jest równoważny.
 1. Klauzule abuzywne w umowie:
 1. Czym jest „opóźnienie” i jak należy rozumieć frazę „chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub zakresem zamówienia”?
 2. Jakie zachowania są niezwiązane z przedmiotem umowy lub jej prawidłowym wykonaniem?
 3. Minimalna wartość lub wielkość świadczenia stron w orzecznictwie – czy określenie „Zamawiający gwarantuje realizację minimum 1% zakresu zawartego w opisie przedmiotu zamówienia” jest wystarczające?

OPINIE

Zdecydowanie rekomenduję szkolenie z zakresu Prawa zp, prowadzone przez ApexNet. Prowadzący posiada duże doświadczenie i obszerną wiedzę, która w sposób profesjonalny i przystępny przekazuje uczestnikom. Ponadto opiekunowie ApexNet wykazują si dużym zaangażowaniem oraz umiejętnościami organizacyjnymi.

Sławomir Potwardowski - Urząd Gminy w Płońsku

Szkolenie bardzo merytoryczne, poruszające ważne zagadnienia. Możliwość zadawania pytań na każdym etapie szkolenia i uzyskanie wyczerpujących odpowiedzi. Wysokie kompetencje i wiedza prowadzącego szkolenie. Organizacja szkolenia WZOROWA.

Jerzy Czapliński - Poznańskie Towrzystwo Budownictwa Społecznego sp.z o.o.

CENA ZAWIERA

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • Aplikację mobilną z aktualną ustawą Pzp na system Android i iOS

 • 100% wiedzy bez wychodzenia z domu

 • Dostęp do EduStrefy

 • Możliwość obejrzenia szkolenia wielokrotnie

 • Certyfikat w wersji on-line

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów z nowej ustawy Pzp:

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
*Grafika poglądowa

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

Trener
Cena
Grzegorz Czaban
999.00 ZŁ NETTO + 23% VAT

KONTAKT

MASZ PYTANIA?
Napisz anita.marszalek@apexnet.pl lub zadzwoń na (22)2058907