Przesłanki unieważnienia umowy

Jakie mogą być przesłanki unieważnienia umowy o zamówienie publiczne? Jesteś zamawiającym? Przeczytaj! Obowiązująca Ustawa Prawo zamówień publicznych wskazuje precyzyjnie jakie przesłanki decydują o unieważnieniu umowy. Oczywistym jest, że umowa podlegać będzie unieważnieniu jeśli zamawiający  z naruszeniem ustawy udzieli zamówienia. Ale czy wystarczy tylko przestrzegać procedur opisanych w ustawie Pzp? Główne zasady zamówień publicznych Oczywiście zamawiający […]

Czytaj więcej

Zmiany w wynagrodzeniach w 2023 r.

Jakie zmiany nas czekają w wynagrodzeniach? W szerokim ujęciu za wynagrodzenie uznaje się świadczenie obejmujące wszystkie składniki wynagrodzenia oraz inne świadczenia związane z wykonywana pracą w formie pieniężnej, bądź w innej formie niż pieniężna. Jest to obowiązkowe świadczenie pracodawcy względem pracownika – pracodawca w żaden sposób nie może być zwolniony z tego obowiązku Obligatoryjne i […]

Czytaj więcej

Należyte wykonanie umowy – zwrot zabezpieczenia

Należyte wykonanie umowy – zwrot zabezpieczenia to ważna kwestia. Jak wykonać go poprawnie? Dla większości zamawiających, klientów szkoleń ApexNet, te kwestie nie budzą wątpliwości. Jednak w ostatnim czasie w protokole z kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej jest zapis w którym wskazano jako uchybienie brak przez jedną z gmin założenia rachunku oprocentowanego dla wniesionego zabezpieczenia w formie […]

Czytaj więcej

Plan zamówień publicznych – ważny dla wykonawców i zamawiających

Plan zamówień publicznych jakie przewidują przeprowadzić w danym roku finansowym sporządzają zamawiający publiczni (zgodnie z art 23 ust. 1 Ustawy Pzp, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 oraz ich związki) nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia budżetu lub planu finansowego przez uprawniony organ. Plan zamówień zamieszcza się […]

Czytaj więcej

Prawo pracy w 2023 roku

Od dłuższego czasu spodziewaliśmy się, że kodeks prawa pracy w Polsce czekają poważne i długofalowe zmiany. O jakich zmianach możemy dzisiaj mówić? Kluczowe najnowsze zmiany w prawie pracy Jakie zmiany w prawie pracy w Polsce miały miejsce w ostatnim czasie? 5 dni urlopu opiekuńczego bez zachowania prawa do wynagrodzenia. Zwolnienie od pracy z powodu działania siły […]

Czytaj więcej

Kontrola zamówień publicznych – kto ją sprawuje?

Kto sprawuje kontrolę nad postępowaniami o udzielenie zamówień publicznych? Przede wszystkim Krajowa Izba Odwoławcza (KIO) oraz inne organy kontrolne, takie jak Najwyższa Izba Kontroli (NIK), Urząd Zamówień Publicznych (UZP) oraz sądy administracyjne. Kontrola zamówień publicznych jest bardzo ważna – przetargi powinny być przejrzyste! Czym jest KIO – Krajowa Izba Odwoławcza? Krajowa Izba Odwoławcza to niezależny […]

Czytaj więcej

Zamówienia publiczne – zasady, strony, definicja, SWZ

Zamówienia publiczne to procesy, w których instytucje publiczne, takie jak rządy, agencje rządowe i jednostki samorządu terytorialnego, udzielają kontraktów na dostawy towarów, usług lub robot publicznych. Te procesy regulują przepisy prawa, w tym przede wszystkim ustawę o zamówieniach publicznych. Celem zamówień publicznych jest zapewnienie uczciwej konkurencji i zapobieżenie dyskryminacji wobec wykonawców. Ważne jest także osiągnięcie […]

Czytaj więcej

KFS – jak uzyskać dofinansowanie w 2023 r.?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to fundusz celowy, który tworzony jest corocznie z wydzielonej części ze składek pracodawców, odprowadzanych na Fundusz Pracy. KFS działa już od 2014 roku. Pieniądze publiczne przeznaczone na szkolenia są więc ogólnodostępne dla przedsiębiorstw prywatnych, fundacji i organów sektora publicznego, a. Dzięki temu firmy mogą zakupić np. szkolenia z dofinansowaniem 80-100% i zoptymalizować […]

Czytaj więcej

Planowanie zamówień publicznych nie było jeszcze tak proste – poznaj system Plan ZP Plus!

Planowanie zamówień publicznych od dzisiaj może być o wiele prostsze i efektywniejsze! Odpowiedzią na ten skomplikowany proces jest Plan ZP Plus, czyli kompleksowy system służący do planowania zamówień publicznych. Plan ZP Plus jest dostosowany do potrzeb jednostki, który usprawni pracę wszystkich komórek w zakresie planowania zamówień i ich realizacji zakupów! Co instytucja zyskuje dzięki Plan […]

Czytaj więcej

WADIUM W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH – co to?

Wadium co to? Tak więc, jest to określona suma albo zabezpieczenie jej zapłaty wpłacane tytułem zabezpieczenia. Zgodnie z przepisami ustawy Pzp wadium może być wniesione w jednej lub w kilku formach. Czy zawsze należy żądać od wykonawców wadium?– Wadium co to? Na samym początku warto wskazać, że żądanie wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego […]

Czytaj więcej