KONTROLA UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH – co trzeba widzieć po 1.01.2021?

Celem kontroli jest sprawdzenie zgodności postępowania o udzielenie zamówienia z przepisami ustawy. Kontrola zostaje przeprowadzona przez Prezes Urzędu Zamówień Publicznych.

Dopuszczalność zmian umowy, których zamawiający nie mógł przewidzieć

  • W art. 455 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz.2019), zwanej dalej „ustawą Pzp”, wprowadzono przesłanki dopuszczalności zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego bez przeprowadzenia nowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Wprowadzenie do umowy zmian w przypadkach innych niż wymienione wart. 455 ustawy Pzp (oraz w przypadku nieistotnych zmian dopuszczalnych a contrario w świetle art.454 ust. 1 ustawy Pzp) wymaga udzielenia nowego zamówienia.

kontrola udzielania zamówień publicznych

Warto wiedzieć, że dopuszczenie dowolnych zmian w umowie o zamówienie publiczne niweczyłoby zupełnie cel ustawy i sens prowadzenia tych procedur. Oznaczałoby całkowity rozdźwięk pomiędzy postępowaniem i ustalonymi w nim warunkami a zobowiązaniem stron wynikającym z treści umowy. Można stwierdzić, iż zarówno wybór wykonawcy, jak i zakres jego zadań oraz zakres obowiązków zamawiającego nie byłby w żaden sposób wiążący, gdyby w umowie o zamówienie publiczne można było dokonywać dowolnych zmian.

  • Od zasady tej przewidziane są wyjątki, które jednakże nie sprzeciwiają się istocie umowy o zamówienie publiczne, którą jest konkretna treść, wynikająca z przeprowadzenia stosownej procedury w określonym trybie. Zgodnie z art. 458 ustawy Pzp, zmiana dokonana z naruszeniem przepisów ustawy Pzp podlega unieważnieniu, a w takim przypadku stosuje się postanowienie umowne w brzmieniu obowiązującym przed tą zmianą.
  • Skutkiem dokonania zmiany z naruszeniem przepisów ustawy Pzp może być również odstąpienie od umowy przez zamawiającego (art. 456 ust. 2 lit a) ustawy Pzp). Przepisy art. 454 oraz 455 ustawy Pzp utrwalają zatem zasadę niezmienności umów w sprawie zamówienia publicznego, wyrażoną uprzednio w art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej „ustawa Pzp2004”

Kontrola zamówień publicznych a nowe prawo Pzp!

Należy zaznaczyć, iż wejście w życie przepisów nowej ustawy Pzp nie zmieniło dotychczasowego spojrzenia na kwestię dopuszczalności zmian, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

  • Aby zamawiający mógł dokonać takiej zmiany, potrzebne jest łączne spełnienie następujących warunków:
  1. konieczność dokonania zmiany umowy musi być spowodowana okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
  2. zmiana ta nie może modyfikować ogólnego charakteru umowy;
  3. wzrost ceny spowodowany każdą kolejną zmianą nie może przekraczać 50% wartości pierwotnej umowy.

KONTROLA - PRAKTYCZNY WARSZTAT

Jeśli potrzebujesz więcej wiedzy o kontroli w zamówieniach publicznych po największych zmianach w świecie zamówień, to świetnie się składa. Mamy idealną propozycję!

Zapraszamy wszystkie osoby, które potrzebują kompleksowej praktyki z kontroli zamówień publicznych od ręki :)

WYBIERZ SZKOLENIE Z ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH