Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zmiany w przetargach okiem Wykonawcy. Jak przygotować ofertę, wygrać i z sukcesem zrealizować zamówienie publiczne. | Szkolenia zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, nowelizacja
Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zmiany w przetargach okiem Wykonawcy. Jak przygotować ofertę, wygrać i z sukcesem zrealizować zamówienie publiczne.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Czy wiesz, że...

...od 18 kwietnia 2016 roku w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego weryfikacja wiarygodności wykonawcy musi odbywać się w oparciu o jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ). Powyższy obowiązek wynika z Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7
z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, które to nie wymaga  implementacji do polskiego prawa.


Cel szkolenia

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie poznanie najnowszych rozwiązań obowiązujących w postępowaniach o zamówienie publiczne, co w konsekwencji da przewagę nad konkurencją


Odbiorcy szkolenia

Osoby przygotowujące oferty, weryfikujące propozycje konkurencji, doradzające wykonawcom.

Program

Dzień 1:

Skuteczne ubieganie się o zamówienie publiczne.

 1. Elementy związane z elektronizacją zamówień publicznych (e-Procurement) obowiązujące od wejścia w życie nowelizacji ustawy:
 • Dopuszczalna komunikacja elektroniczna między wykonawcą i zamawiającym
 • Składanie ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • Obowiązek publikacji siwz w internecie w innych trybach niż przetarg nieograniczony
 • Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ
 • Zebranie wykonawców czy wizja lokalna
 1. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • Jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania).
 • Oświadczenia wymagane w postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowej
 • Post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
 • Weryfikacja podmiotów udostępniających swój potencjał oraz podwykonawców
 • Procedura odwrócona w przetargu nieograniczonym.
 • Żądanie dokumentów aktualnych na dzień ich złożenia, a nie dzień składania ofert/wniosków
 • Procedura self-cleaning
 • Obowiązki i możliwości wynikające z rozporządzenia ministra rozwoju w sprawie dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, raz form, w jakich te dokumenty mogą być składane
 • Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych
 • Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert
 1. Badanie i ocena ofert:
 • Nowe przesłanki odrzucenia oferty.
 • Rażąco niska cena:
  • tania oferta, czy też oferta z rażąco niską ceną ? – definicja pojęcia „rażąco niskiej ceny”;
  • prawo Zamawiającego do wyjaśniania „istotnych części składowych” ceny lub kosztu;
  • udowodnienie, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny na wykonawcę - sposób wyjaśnień oraz przedstawianie dowodów;
  • zmiany w przypadkach obligatoryjnego zwrócenia się o wyjaśnienia dotyczące elementów oferty mających wpływ na wysokość cen.
 • Uzupełnianie brakujących oświadczeń, dokumentów i pełnomocnictw.
 • Czy rzeczywiście kryterium ceny nie może mieć przypisanej większej wagi niż 60%.

 Dzień 2:

Zamówienie jako umowa – jak poprawnie złożyć ofertę i zrealizować kontrakt publiczny

 1. Zamówienie publiczne jako umowa cywilnoprawna
 2. Na czym polega specyfika umów ws. zamówienia publicznego?
 3. Model współpracy przy ubieganiu się o zamówienie publiczne – samodzielnie, konsorcjum, zasoby podmiotów trzecich. Zmiany wynikające z nowelizacji.
 4. Poprawna reprezentacja wykonawcy – uwaga na pułapki!
 5. Pełnomocnictwa w zamówieniach publicznych
 6. Terminy – w postepowaniu i w umowach. „Co z tą sobotą?”
 7. Pułapki terminu związania ofertą – jak bronić swoich interesów gdy termin minie
 8. Podwykonawcy – zasady, ograniczenia, obowiązki na etapie postępowania, mechanizm ochronny w umowach na roboty budowlane
 9. Klauzula stosunku pracy po nowelizacji – kontrowersje i ocena warunków spełniania tego obowiązku.
 10. Kary umowne i odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy. Kiedy zaistnieje? Jak się bronić?
 11. Odstępowanie od umów i ich rozwiązywanie – czym się różnią i jakie niosą skutki dla wykonawcy?.
 12. Ochrona interesów wykonawcy – odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej po nowelizacji.

 

Opinie

Szkolenie prowadzone bardzo profesjonalnie. Wykładowca prowadzi zajęcia ciekawie, z przykładami potwierdzającymi swoje tezy.

Karolina Baćkowska - Remondis sp. Z o.o.

Skolenie zorganizowane profesjonalnie. Trener mec. Damian Michalak prowadzi zajęcia w sposób bardzo efektywny i ciekawe dla słuchaczy. Polecam.

Piotr Wiśniewski - Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie