Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Kontrola zamówień publicznych w służbie zdrowia | Szkolenia zamówienia publiczne, prawo zamówień publicznych, nowelizacja
Informujemy, że nasze stacjonarne linie telefoniczne są chwilowo niesprawne.

Prosimy o kontakt pod numerem:
882 059 245
Dziękujemy!
Zamknij

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Kontrola zamówień publicznych w służbie zdrowia

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie przygotowane specjalnie z myślą o zamawiających w służbie zdrowia oraz kontrolujących tego rodzaju postępowania.

Odbiorcy szkolenia:

 • Pracownicy komórek zamówień publicznych w placówkach służby zdrowia
 • Kontrolerzy, audytorzy zamówień publicznych

Program

POPRAWNE PRZYGOTOWANIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Istotne wady specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
 1. Błędy popełniane przy opisie przedmiotu zamówienia – nadużywanie znaków towarowych, wymagania naruszające zasadę uczciwej konkurencji,
 2. Warunki udziału w postępowaniu nieproporcjonalne lub niezwiązane z przedmiotem zamówienia,
 3. Błędnie określone kryteria oceny ofert.
 1. Ocena poprawności ustalenia wartości zamówienia, w tym:
  1. Różnica pomiędzy dopuszczalnym a niedopuszczalnym podziałem zamówienia na części.
  2. Zasady postępowania przy udzielaniu zamówień nieplanowanych.
  3. Zasady szacowania zamówienia w sytuacji braku rozstrzygnięcia postępowania w części, w sytuacji dopuszczenia składania ofert częściowych.
  4. Szacowanie zamówień dokonywanych w ramach jednego i kilku projektów finansowanych ze środków UE.
  5. Udzielanie zamówień na część, której wartość nie przekracza 80 000€ – w odniesieniu do dostaw i usług oraz  1 000 000 € – w odniesieniu do robót budowlanych.
 2. Najczęstsze naruszenia dotyczące wyboru trybu z wolnej ręki.

 

KONTROLA POPRAWNOŚCI PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego – zawartość ogłoszenia, wymagania publikacyjne, zmiana ogłoszenia.
 2. Dopuszczalne zmiany oraz wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Błędy popełniane przy ocenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. Procedura odwrócona:
 • Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 • Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
 • Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?
 1. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 • jednolity europejski dokument zamówienia jako uproszczona forma oceny właściwości wykonawcy (struktura, zawartość, zasady wypełnienia i składania);
 • wykazywanie spełniania warunków w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich,
 • kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia,
 • zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę,
 • oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.
 1. Badanie i ocena ofert:
  • złożenie, uzupełnianie, poprawienie lub wyjaśnienie brakujących oświadczeń i dokumentów,
  • korekta oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych,
  • korekta omyłek polegających na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, które nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.
  • rażąco niska cena – zasady postępowania w tym zakresie po nowelizacji.

 

POPRAWNOŚĆ REALIZACJI UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 1. Tożsamość zakresu świadczenia wykonawcy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie,
 2. Zasady wprowadzania zmian treści umowy – rodzaje klauzul waloryzacyjnych obligatoryjnych po nowelizacji.

Opinie

zkolenie prowadzone w sposób zrozumialy, praktyczne przykłądy. Szkolenie prowadzone w sposób ciekawy. Przydatność zdobytej wiedzy.

Katarzyna Królska - Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Szkolenie bardzo przydatne w moim przypadku. Dużo przykładów, rozjaśnienie różnych niejasności w pzp.

Ewa Grasiewicz - SP ZOZ Węgrów