Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Zamówienia publiczne w placówkach zdrowia dla Zamawiających | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Zamówienia publiczne w placówkach zdrowia dla Zamawiających

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie Zamawiających z zasadami udzielania i planowania zamówień publicznych. Na szkoleniu zostanie także poruszony gorący temat elektronizacji zamówień publicznych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Szkolenie adresowane jest do Zamawiających prowadzących postępowania na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

1. Oświadczenia z art. 25a ustawy PZP po 18 kwietnia br.
a) Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia:
• Dołączenie elektronicznego oświadczenia do oferty składanej w formie pisemnej.
• Obowiązek opatrzenia oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
• Złożenie, poprawienie, uzupełnienie bądź wyjaśnienie elektronicznego oświadczenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
• Rekomendacje UZP.
b) Określanie zakresu wymaganych informacji w JEDZ, przy wykorzystaniu narzędzia opracowanego przez KE.
c) Oświadczenie do progów unijnych – czy musi być złożone elektronicznie czy też pisemnie?


2. Drugi etap elektronizacji zamówień
a) Projekt Platforma e-Zamówienia:
• Centralne Repozytorium Danych.
• Biuletyn Zamówień Publicznych.
• Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence).
• Aukcje i licytacje elektroniczne.
• eSender.
• Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia.
• etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia.
b) Prywatna czy Centralna Platforma Zakupowa - co wybrać?
c) Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
d) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji.
e) Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów:
informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.


3. Opis przedmiotu zamówienia w podmiotach leczniczych.
a) Nazwa własna produktu przy zakupie leków.
b) Znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces w opisie przedmiotu zamówienia.
c) Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji.
d) Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”.
e) Obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowie o pracę.
f) Dwojaki charakter próbek. Obowiązek zwrotu próbek wykonawcom, których oferty niezostały wybrane. Czy wszystkie próbki można zwrócić?


4. Warunki udziału w postępowaniu.
a) Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
• Kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
• Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę.
• Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.
b) Procedura self-cleaning:
• Przypadki umożliwiające skorzystanie z samooczyszczenia.
• Rodzaj dowodów i moment ich przedstawienia.
• Self-cleaning w prawie wspólnotowym i orzecznictwie KIO.
c) Procedura odwrócona:
• Na czym polega i kiedy może być stosowana?
• Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
• Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?


5. PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników.

Opinie

Szkolenie przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Prowadzący posiada ogromną wiedzę oraz doświadczenie w swojej dziedzinie. Bardzo trafny sposó sposób przekazywania informacji.

Anna Myszkiewicz - Medicom Sp z o.o.

Bardzo dobre szkolenie, profesjonalizm prowadzącego. Poruszone aspekty dobrze przedstawione i oówione szczegółowo - wszystko przyda się w dalszej pracy.

Elżbieta Szucińska - - Erba Polska Sp z o o