Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Największa rewolucja w zamówieniach publicznych - kurs doskonalący przed elektronizacją | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Największa rewolucja w zamówieniach publicznych - kurs doskonalący przed elektronizacją

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem będzie zapoznanie się ze zmianami w funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych związanego z obowiązkiem pełnej elektronizacji zamówień publicznych, która nastąpi 18.10.2018. Jak będą wyglądały postępowania po wprowadzeniu elektronizacji? Jakie obowiązki spoczywać będą na zamawiających, a jakie na wykonawcach? Jakie zmiany są konieczne, aby przygotować instytucję do elektronizacji? Tego wszystkiego dowiesz się na szkoleniu!

Odbiorcy szkolenia:

 • pracownicy komórek zamówień publicznych, specjaliści ds. Zamówień Publicznych
 • pracownicy przygotowujący SIWZ
 • osoby wykonujące czynności w postępowaniu
 • członkowie Komisji Przetargowych i zespołów do nadzoru realizowanego zamówienia

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

 • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
 • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
 • Protokół z negocjacji
 • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
 • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

 1. OŚWIADCZENIA Z ART. 25A PO 18 KWIETNIA
  1. Oświadczenie do progów unijnych – czy przy jego składaniu obowiązuje również elektronizacja?
  2. Zasady składania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia od 18 kwietnia 2018 roku.
 • Dołączenie elektronicznego oświadczenia do oferty składanej w formie pisemnej.
 • Obowiązek opatrzenia oświadczenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
 • Złożenie, poprawienie, uzupełnienie bądź wyjaśnienie elektronicznego oświadczenia w trybie art. 26 ust. 3 ustawy PZP.
  1. Struktura JEDZ.
  2. Określanie zakresu wymaganych informacji w JEDZ, przy wykorzystaniu narzędzia opracowanego przez KE.
 1. ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
 1. Projekt Platforma e-Zamówienia:
 • Centralne Repozytorium Danych
 • Biuletyn Zamówień Publicznych
 • Moduł Analiz i Kontroli, w tym BI (Business Intelligence)
 • Aukcje i licytacje elektroniczne
 • eSender
 • Moduł przyjmowania i zabezpieczania ofert/wniosków o dopuszczenie do terminu ich otwarcia
 • etapy i termin budowy Platformy e-Zamówienia
 1. Prywatna czy Centralna Platforma Zakupowa - co wybrać?
 1. Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 2. Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników do protokołu (w tym ofert) po elektronizacji
 3. Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.
 1. NIEUCZCIWA KONKURENCJA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH.
 1. Powiązania kapitałowe pomiędzy wykonawcami składającymi oferty w odrębnych częściach tego samego postępowania.
 2. Powiązania osobowe pomiędzy wykonawcami składającymi ofertę.
 3. Czyny nieuczciwej konkurencji skutkujące odrzuceniem oferty.
 4. Wykonawca zawierający porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami jako obligatoryjna przesłanka wykluczenia z postępowania.
 5. Zatrzymania wadium, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 czy oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1
 1. WYKAZYWANIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU.
 1. Kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
 2. Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę.
 3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.
 1. PROCEDURA SELF-CLEANING.
  1. Przypadki umożliwiające skorzystanie z samooczyszczenia.
  2. Rodzaj dowodów i moment ich przedstawienia.
  3. Self-cleaning w prawie wspólnotowym i orzecznictwie KIO.
 1. PROCEDURA ODWRÓCONA:
 1. Na czym polega i kiedy może być stosowana?
 2. Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
 3. Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającychz
 1. WSPÓLNE UBIEGANIE SIĘ PRZEZ WYKONAWCÓW O ZAMÓWIENIE
 1. Zasady udostępniania doświadczenia zdobytego w ramach konsorcjum według orzecznictwa KIO i TSUE.
 • Przypadki uzasadniające wymaganie, aby tylko jeden z konsorcjantów wykazał dany warunek udziału w postępowaniu.
 • Przypadki uzasadniające wymaganie, aby każdy z konsorcjantów spełniał dany warunek udziału w postępowaniu.
 • Przypadki nakazujące rozpatrywanie łącznego potencjału konsorcjum.
 1. Wykazywanie spełniania warunków przez podmioty wspólnie ubiegające się o zamówienie:
 2. Zabezpieczenie oferty wadium w przypadku Konsorcjum.
 1. PODWYKONAWCY
 1. Obowiązek żądania wskazania części zamówienia, której wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz nazw proponowanych podwykonawców.  
 2. Zobowiązanie do osobistego wykonania:
 • kluczowych części zamówienia na usługi i roboty budowlane;
 • prac polegających na rozmieszczeniu i instalacji w odniesieniu do dostaw.
 1. Zakaz polegania na zasobie podmiotu trzeciego przy wykazywaniu warunków udziału w postępowaniu o ile udostępniany potencjał wymaga zrealizowania robót budowlanych lub usług, a Zamawiający ograniczył możliwość posługiwania się podwykonawstwem.
 2. Możliwość zmiany podwykonawcy.
 1. PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

 

Opinie

Szkolenie przeprowadzone na bardzo wysokim poziomie. Prowadzący posiada ogromną wiedzę oraz doświadczenie w swojej dziedzinie. Bardzo trafny sposó sposób przekazywania informacji.

Anna Myszkiewicz - Medicom Sp z o.o.

Szkolenie przeprowadzone w jasny i ciekawy sposób, przedstawiło naschodzące zmiany w Pzp. Trener posiada dużą wiedzę i w ciekawy sposób potrafi ją przekazać.

Marlena Chmielarz - ERBUD