Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych w świetle zmian z 2018r. dla zaawansowanych | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Certyfikowany kurs na Specjalistę ds. Zamówień Publicznych w świetle zmian z 2018r. dla zaawansowanych

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Celem kursu jest praktyczne omówienie newralgicznych obszarów zamówień publicznych oraz zweryfikowanie zdobytej wiedzy poprzez ćwiczenia. Program kursu został przygotowany przez Radę Programową ApexNet w zakresie kształcenia z zamówień publicznych (rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. - kod zawodu 242225).

ODBIORCY SZKOLENIA
• Specjaliści ds. zamówień publicznych
• Osoby pracujące w komisjach przetargowych
• Pracownicy merytoryczni
• Kontrolerzy i audytorzy procedur zamówień publicznych

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

1. Procedura odwrócona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
a) Definicja procedury odwróconej
b) Zalety procedury odwróconej
c) Co oznacza zwrot „ocena ofert”?
d) Które, spośród złożonych ofert, powinny być badane pod kątem przesłanek ich odrzucenia (m.in. rażąco niskiej ceny)?
e) Składanie oświadczeń o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w procedurze odwróconej.
f) Czy można odstąpić od stosowania procedury odwróconej po upływie terminu składania ofert?


2. Składanie oświadczeń i dokumentów w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
a) Składanie oświadczenia wstępnego, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp:
• jednolity europejski dokument zamówienia (wymagana forma, zasady przekazywania oświadczenia JEDZ po 18.04.2018 r.; błędy przy sporządzaniu i przekazywaniu oświadczenia JEDZ)
• oświadczenie wstępne w zamówieniach pon. progów UE (wymagana treść; oświadczenia wstępne podmiotów trzecich udostępniających zasoby oraz podwykonawców; czy oświadczenie wstępne w „małych” zamówieniach należy składać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej?)
b) Podpisywanie oświadczeń i dokumentów kwalifikowanym podpisem elektronicznym (czy Zamawiający musi posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny?; definicja podpisu elektronicznego, kto może wystawiać podpis elektroniczny?; czy wybrać podpis osobisty, czy firmowy?)
c) Sporządzanie i przekazywanie dokumentów elektronicznych (zasady postępowania w sytuacji nieposiadania oryginału dokumentu, o którym mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp w formie dokumentu elektronicznego; przekazywanie dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji);
d) Oświadczenie aktualne na dzień składania ofert (art. 25a ust. 1 ustawy Pzp) oraz oświadczenia i dokumenty aktualne na dzień złożenia (art. 26 ust. 1 i 2 ustawy Pzp)
e) Forma oświadczeń i dokumentów składana w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
f) Pełnomocnictwo w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w jakiej formie należy sporządzić pełnomocnictwo do złożenia elektronicznego oświadczenia JEDZ?)
g) Aktualność oświadczeń i dokumentów składanych, gdy zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne
h) Zasady postępowania w sytuacji złożenia oświadczeń lub dokumentów wraz z ofertą, gdy te miały być składane na wezwanie Zamawiającego
i) wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nowe zasady wnoszenia wadium przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; składanie wadium po 18.10.2018 r. - postać elektroniczna czy forma pisemna?)


3. Kryterium kosztu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
a) Definicja kosztu
b) Rachunek kosztu cyklu życia
c) Obowiązki zamawiających, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ich związków, w przypadku rezygnacji z kryterium kosztu i zastąpienia go kryterium najniższej ceny (jak sporządzić załącznik do protokołu wyjaśniający, w jaki sposób zostały uwzględnione w opisie przedmiotu zamówienia koszty cyklu życia?)
d) Koszt cyklu życia budynku ustalany od 14 lipca 2018 r. w świetle przepisów nowego rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie metody kalkulacji kosztów cyklu życia budynków oraz sposobu przedstawiania informacji o tych kosztach:
• kalkulacja kosztów cyklu życia
• sposób obliczenia kosztów nabycia, kosztów użytkowania i kosztów utrzymania
• Formularz danych do określenia kosztu cyklu życia budynku.


4. RODO w zamówieniach publicznych od 25 maja 2018 r.
a) Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert
b) Które umowy w spawie zamówienia publicznego należy zmienić dostosowując do przepisów RODO?
c) Dane osobowe w procedurze udzielenia zamówienia w kontekście: obowiązku określania wymagań w opisie przedmiotu zamówień publicznych na usługi i roboty budowlane dotyczących zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących zastrzeżone czynności, żądania informacji z Krajowego rejestru Karnego oraz
wykazu osób skierowanych do realizacji zamówienia.


5. Zmiana umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp (zmiana niskowartościowa)
a) Omówienie przesłanki
b) Na czym polega zmiana charakteru umowy?
c) Art. 144 ust. 1 pkt 6 czy zamówienie „uzupełniające” o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp?


6. Zmiany wynikające z przepisów o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych (dyrektywa 2014/55/UE)
a) Co to są ustrukturyzowane e-faktury?
b) platforma elektronicznego fakturowania
c) Kto ma obowiązek przyjmowania e-faktur związanych z realizacją zamówień publicznych?

Opinie

Osoba prowadząca, materiały szkoleniowe i treści szkolenia oceniam jako fachowe i bardzo przydatne w codziennej pracy.

Magdalena Symela - UM w Pełczycach

Najlepsze szkolenie w jakim uczestniczyłam. Duża wiedza prowadzącego a przy tym bardzo dobra umiejętność jej przekazania. Sama organizacja szkolenia na bardzo wysokim poziomie.

Magdalena Optacy - Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie