Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Elektroniczny przetarg w placówkach medycznych po 18.10.2018r. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektroniczny przetarg w placówkach medycznych po 18.10.2018r.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie Zamawiających medycznych z zasadami udzielania i planowania zamówień publicznych. Na szkoleniu zostanie także poruszony gorący temat elektronizacji zamówień publicznych.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Szkolenie adresowane jest do Zamawiających prowadzących postępowania na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma możliwość pobrania z EduStrefy takich wzorów dokumentów, jak:

  • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
  • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej
  • Protokół z negocjacji
  • Wezwanie do wyjaśnienia treści oferty w trybie art. 87 Pzp
  • Przykładowy wypełniony Jednolity Europejski Dokument Zmówienia (ESPD)

Szkolenie objęte programem 18+

Program

1. Elektronizacja zamówień publicznych w podmiotach leczniczych
a) Mini portal e-zamówień
• Wykorzystanie narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach w postępowaniach o udzielenie zamówienia, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.
• Pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert i udostępnianie go na stronie internetowej wraz z SIWZ.
• Składanie, wycofywanie i zamiana ofert elektronicznych.
• Odszyfrowanie ofert i procedura jawnego ich otwarcia.
• Zalety i wady portalu.
b) Komunikacja z Wykonawcami medycznymi
• Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
• Kwalifikowany podpis elektroniczny - definicja, koszty, kto musi posiadać?
• Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.
• Prywatna Platforma Zakupowa.
c) Próbki w ofercie Wykonawcy
• Przypadki umożliwiające żądanie próbki na etapie składania ofert.
• Próbki, których nie da się przekazać środkiem komunikacji elektronicznej.
• Obowiązek zwrotu próbek wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane - czy wszystkie próbki można zwrócić?
d) Składanie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia
• JEDZ dołączony do oferty, czy też przesłany na pocztę elektroniczną?
• Konsekwencje złożenia niezaszyfrowanego oświadczenia.
• Plik uszkodzony, z niedziałającymi hasłem, w nieotwierającym się na komputerze Zamawiającego formacie zapisu.


2. Postępowanie do progu unijnego
a) Składanie ofert.
b) Komunikowanie się z Zamawiającym.
c) Wymagania odnośnie składanych dokumentów.


3. Jawność postępowania
a) Elektroniczna dostępność dokumentów.
b) Udostępnianie protokołu postępowania oraz załączników po elektronizacji.
c) Ograniczenia w dostępie do dokumentacji postępowania wynikające z PZP.


4. Opis przedmiotu zamówienia w podmiotach leczniczych
a) Nazwa własna produktu przy zakupie leków.
b) Znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces w opisie przedmiotu zamówienia.
c) Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji.
d) Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”.
e) Obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowie o pracę.


5. Warunki udziału w postępowaniu
a) Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
• Kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
• Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę.
• Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.
• Dokument ważny, a dokument aktualny – z jaką datą muszą być przedstawiane przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty.
b) Procedura self-cleaning:
• Przypadki umożliwiające skorzystanie z samooczyszczenia.
• Rodzaj dowodów i moment ich przedstawienia.
• Self-cleaning w prawie wspólnotowym i orzecznictwie KIO.


6. Procedura odwrócona
a) Na czym polega i kiedy może być stosowana?
b) Rezygnacja z procedury po terminie składania ofert.
c) Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
d) Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?
e) Składanie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – czy obowiązuje wszystkich
wykonawców?


7. RODO w zamówieniach publicznych
a) Planowane zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia 2016/679.
b) Certyfikat RODO, jako warunek udziału w postępowaniu lub kryterium oceny ofert.
c) Anonimizowanie danych osobowych, a zasada jawności.
d) Obowiązki zamawiającego wynikające z Rozporządzenia.

8. PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników z zakresu postępowań medycznych

Opinie

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Wzięłam w nim udział z uwagi na renomę firmy ApexNet i kompetencje trenera. Szczególnie cenię mozliwość zadawania pytań i dyskusję w tym zakresie.

Katarzyna Bil - Urząd Miasta Opola

Na szkoleniu ApexNet była po raz pierwszy, Nie był to czas stracony ani pieniądze. Prowadzący Łukasz Czaban wykazał się pełnym profesjonalizmem i wysoką kompetencją. Poziom jego wiedzy oraz sposób jej przekazywania jest godny podziwu. Na pewno skorzystam ze szkolenia ponownie.

Małgorzata Telichowska - Full-Med Sp z o o