Notice: Undefined index: kontakt_nazwa in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 42

Notice: Undefined index: kontakt_email in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 43

Notice: Undefined index: kontakt_tel in /home/klient.dhosting.pl/apexnet/apexnet.com.pl/public_html/website/home/template/szkolenie.php on line 44
APEXNET - Elektroniczny przetarg w placówkach medycznych po 18.10.2018r. | APEXNET szkolenia

SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Elektroniczny przetarg w placówkach medycznych po 18.10.2018r.

Kontakt

Chcesz kupić szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 00

Kupiłeś szkolenie i masz pytania?

Zadzwoń 22 205 89 02

Dlaczego Warto?

Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest zapoznanie Zamawiających medycznych z zasadami udzielania i planowania zamówień publicznych. Na szkoleniu zostanie także poruszony gorący temat zmian
w zamówieniach publicznych zaplanowanych na 2019 rok.

ODBIORCY SZKOLENIA
• Szkolenie adresowane jest do Zamawiających prowadzących postępowania na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.

W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej:
• Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji
• Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej
• Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ w formieelektronicznej
• Umowa o świadczenie usług prawnych

 

Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!

 

Program

1. Elektronizacja zamówień publicznych w podmiotach leczniczych
a) Mini portal e-zamówień
• Wykorzystanie narzędzi elektronicznych i publicznych usług funkcjonujących w państwowych zasobach w postępowaniach o udzielenie zamówienia, tj. Biuletynu Zamówień Publicznych i usług e-PUAP.
• Pobieranie klucza publicznego do szyfrowania ofert i udostępnianie go na stronie internetowej wraz z SIWZ.
• Składanie, wycofywanie i zamiana ofert elektronicznych.
• Odszyfrowanie ofert i procedura jawnego ich otwarcia.
• Zalety i wady portalu.
b) Komunikacja z Wykonawcami medycznymi
• Wymagania techniczne i organizacyjne użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
• Kwalifikowany podpis elektroniczny - definicja, koszty, kto musi posiadać?
• Składanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia elektronicznych dokumentów: informacji o podmiotach wpisanych do KRS, zaświadczeń z CEIDG, zaświadczeń o niezaleganiu w opłacaniu składek, informacji o niekaralności z e-KRK.
• Prywatna Platforma Zakupowa.
c) Próbki w ofercie Wykonawcy
• Przypadki umożliwiające żądanie próbki na etapie składania ofert.
• Próbki, których nie da się przekazać środkiem komunikacji elektronicznej.
• Obowiązek zwrotu próbek wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane - czy wszystkie próbki można zwrócić?
d) Wymagania dotyczące stosowania podpisów elektronicznych
• Prawidłowy proces walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem eIDAS.
• Czy Zamawiający powinien określić w SIWZ wymagania odnoszące się do zakazu używania przy składaniu podpisu elektronicznego funkcji skrótu SHA-1?.
• Walidacja podpisu złożonego na dokumencie elektronicznym, w którym wprowadzono zmiany.
• Problemy przy składaniu podpisu typu zewnętrznego.
e) Dokumenty elektroniczne wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
• Wniosek o dopuszczenie do postępowania.
• Oferta. Oświadczenie wstępne.
• Pełnomocnictwo. Zobowiązanie podmiotu trzeciego.
• Oświadczenia i dokumenty wymienione w rozporządzeniu.
f) Dokumenty elektroniczne nie wymagające użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego
• Sporządzane przez Zamawiającego.
• Sporządzane przez Wykonawcę.
g) Dokumenty sporządzane w formie pisemnej:
• Protokół postępowania.
• Oświadczenie o bezstronności i obiektywizmie.
• Umowa w sprawie zamówienia.
• Kwestia równoważność formy pisemnej i elektronicznej.


2. Postępowanie do progu unijnego po 18 października 2018 r.
a) Składanie ofert.
b) Komunikowanie się z Zamawiającym.
c) Wymagania odnośnie składanych dokumentów.


3. Opis przedmiotu zamówienia w podmiotach leczniczych
a) Nazwa własna produktu przy zakupie leków.
b) Znak towarowy, patent, pochodzenie, źródło lub szczególny proces w opisie przedmiotu zamówienia.
c) Ustalanie punktu równowagi pomiędzy oczekiwaniami zamawiającego, a zapewnieniem uczciwej konkurencji.
d) Możliwości wymagania przez zamawiającego przedstawienia określonego oznakowania tzw. „etykiety”.
e) Obowiązek realizacji zamówienia wyłącznie przez osoby zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na umowie o pracę.


4. Wykazywanie spełniania warunków udziału w postępowaniu
a) Kryteria selekcji jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia.
b) Zakaz żądania dokumentów, którymi zamawiający dysponuje lub które może pobrać z ogólnie dostępnych i bezpłatnych baz danych – w przypadku wskazania ich przez Wykonawcę.
c) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej składane po otwarciu ofert.
d) Dokument ważny, a dokument aktualny – z jaką datą muszą być przedstawiane przez Wykonawców oświadczenia i dokumenty.


5. Procedura odwrócona
a) Na czym polega i kiedy może być stosowana?
b) Rezygnacja z procedury po terminie składania ofert.
c) Czy podczas „oceny ofert” należy również zweryfikować oferty pod kątem przesłanek ich odrzucenia oraz poprawienia omyłek?
d) Czy wolno oczekiwać od wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza do złożenia dokumentu potwierdzającego spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiających?
e) Składanie oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej – czy obowiązuje wszystkich wykonawców?


6. Zmiany wynikające z ustawy o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych
a) Co to są ustrukturyzowane faktury elektroniczne?
b) Obowiązki zamawiającego wynikające z ustawy o fakturowaniu elektronicznym w zamówieniach publicznych,
c) Co z fakturami elektronicznymi w zamówieniach o wartości do 30 000 euro? Platforma elektronicznego fakturowania (PEF),
d) Czy Zamawiający musi zamieszczać jakiekolwiek zapisy w SIWZ w związku z wejściem w życie ustawy o elektronicznym fakturowaniu?


7. PANEL DYSKUSYJNY – omówienie bieżących problemów i pytań uczestników z zakresu postępowań medycznych

Opinie

Szkolenie w pełni spełniło moje oczekiwania. Wzięłam w nim udział z uwagi na renomę firmy ApexNet i kompetencje trenera. Szczególnie cenię mozliwość zadawania pytań i dyskusję w tym zakresie.

Katarzyna Bil - Urząd Miasta Opola

Na szkoleniu ApexNet była po raz pierwszy, Nie był to czas stracony ani pieniądze. Prowadzący Łukasz Czaban wykazał się pełnym profesjonalizmem i wysoką kompetencją. Poziom jego wiedzy oraz sposób jej przekazywania jest godny podziwu. Na pewno skorzystam ze szkolenia ponownie.

Małgorzata Telichowska - Full-Med Sp z o o