SZKOLENIA OTWARTE

Temat

Dekalog wykonawcy w praktyce, czyli obowiązkowe zasady zwycięskich przetargów. Warsztaty z analizą orzecznictw KIO

Kontakt

Dorota Kowalska

telefon: 222058908
dorota.kowalska@apexnet.pl

Dlaczego Warto?

 

Czy wiesz, że podczas udziału w postępowaniu możesz popełnić poważne błędy? Na szkoleniu trener opowie o najważniejszych omyłkach w ofertach, jakie mogą popełnić Wykonawcy, a także podzieli się z uczestnikami wiedzą odnośnie odwołań do KIO, elektronizacji czy gorącego tematu, jakim jest nowa ustawa Pzp.

Trener

Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku, na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Prowadził autorskie wykłady w na Podyplomowych Studiach Zamówień Publicznych w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Studium Zamówień Publicznych oraz Studium Budowlanego Procesu Inwestycyjnego organizowanego przez ApexNet.

Absolwent magisterskich studiów na wydziale prawa i administracji Uniwersytetu Warszawskiego

WIĘCEJ

Program

1. Środki ochrony prawnej
a) Rodzaje środków ochrony prawnej, przypadki zastosowania i terminy ustawowe:
− Informacja o nieprawidłowości;
− Odwołanie do Prezesa KIO;
− Skarga do Sądu.
b) Uczymy się składać odwołanie (część realizowana na podstawie ćwiczeń):
− Prawidłowe umocowanie Pełnomocnika;
− Wskazanie czynności zamawiającego niezgodnej z przepisami ustawy Pzp;
− Przedstawienie zarzutów;
− Określenie żądania;
− Okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania;
− Odwołanie w postaci papierowej czy elektronicznej.
c) Przebieg procedury odwoławczej, koszty i dopuszczalne warianty orzeczenia.


2. Błędy w wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu i omyłki w ofertach na przykładach z orzecznictwa - (punkt realizowany na podstawie ćwiczeń)
a) Wezwanie wykonawcy w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp:
− Katalog oświadczeń i dokumentów co do których przepis ma zastosowanie – co nie podlega ponownemu wezwaniu, uzupełnieniu, poprawieniu lub uzupełnieniu?
− Przypadki nakazujące i zakazujące ponowne wezwanie wykonawcy;
− Dopuszczalna reakcja wykonawcy i konsekwencje złego wyboru;
− Sytuacje akceptujące „trzecie wezwanie”;
b) Błąd skutkujący odrzuceniem oferty czy obowiązek poprawienia omyłki:
− Co poprawia zamawiający, a co wykonawca?
− Rodzaje omyłek, sposób ich korekty, poinformowanie wykonawcy oraz możliwość zgłoszenia sprzeciwu;
− Błędy niedające się poprawić.
c) Zatrzymanie wadium wykonawcy nieskładającego oświadczeń i dokumentów bądź niezgadzającego się na poprawienie omyłki.


3. Wykluczenie wykonawcy, który z przyczyn leżących po jego stronie nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę co doprowadziło do jej rozwiązania lub zasądzenia odszkodowania
a) Rozwiązanie umowy, a odstąpienie od umowy;
b) Przyczyny leżące po stronie wykonawcy;
c) Czym jest nienależyte wykonanie umowy – czy nieterminowe zrealizowanie świadczenia jest nienależytym wykonaniem umowy?
d) Procedura samooczyszczenia wykonawcy – co musi zawierać i na jakim etapie postępowania winna być zgłoszona?


4. Konflikt interesów w zamówieniach publicznych - praktyka i orzecznictwo
a) Bezstronność osób wykonujących czynności po stronie zamawiającego - zasady wyłączania osób z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
b) Wykluczenie wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w sytuacji, gdy jest to jedyny sposób na zapewnienie bezstronności po stronie zamawiającego;
c) Wykluczenie z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:
− Jakie czynności wchodzą w zakres przygotowania postępowania?
− Sytuacje, w których należy uznać, że wykonawca brał udział w przygotowaniu postępowaniu?
− Działania, które może podjąć Zamawiający w celu wyeliminowania zakłócenia konkurencji spowodowanej udziałem w postępowaniu Wykonawcy, który brał udział w jego przygotowaniu.


5. Prawidłowe przeprowadzenie procedury wyjaśniania rażąco niskiej ceny - (punkt realizowany na podstawie ćwiczeń)
a) Pojęcie rażąco niskiej ceny w świetle dorobku doktryny;
b) Zasady ustalania, czy oferta zawiera rażąco niską cenę
c) Przypadki, w których wyjaśnianie rażąco niskiej ceny nie jest konieczne, pomimo, że cena jest 30% niższa od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert;
d) Błędy popełniane przez wykonawców przy składaniu wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny.


6. Wybrane zagadnienia dotyczące elektronizacji zamówień publicznych procedury walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego
a) Błędy popełniane w toku procedury walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
− Certyfikat kwalifikowany;
− Prawidłowy proces walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego zgodnie z rozporządzeniem eIDAS;
− Najczęściej popełniane błędy w procedurze walidacji kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
− Problemy przy składaniu podpisu typu zewnętrznego;
b) Dokumenty i oświadczenia elektroniczne w oryginale oraz elektroniczne kopie dokumentów - definicja, różnice;
c) Dlaczego można złożyć skan oferty?
d) Czy pełnomocnictwo musi mieć postać elektroniczną i czy musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym?
e) Elektroniczne poświadczanie kopii oświadczeń lub dokumentów za zgodność z oryginałem;
f) Wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia - czy jest możliwe wniesienie wadium w postaci papierowej, a nie elektronicznej?
g) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w elektronicznym przetargu - czy można dopuścić papierową gwarancję lub poręczenie?
h) Na co zwrócić uwagę, w okresie przejściowym, w postępowaniu o udzielenie zamówienia poniżej progów UE?


7. Nowa ustawa Pzp – wejście w życie i najważniejsze zmiany
a) Informowanie o planach dotyczących postępowań o udzielenie zamówienia;
b) Rezygnacja z sesji jawnego i publicznego otwarcia ofert;
c) Brak trybu przetargu nieograniczonego i ograniczonego w procedurach do progów unijnych;
d) Zmiany w zakresie umów;
e) Środki ochrony prawnej - mediacja lub inne polubowne rozwiązanie sporu prowadzone przez Sąd Polubowny


KONSULTACJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI W SPRAWACH WNIESIONYCH PRZEZ UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Opinie

Pan Łukasz Czaban przeprowadził szkolenie, jak zawsze, na najwyższym poziomie. Trener konkretny, niepozostawiający pytań bez odpowiedzi

Małgorzata Kulbacka - Pro-Medica w Ełku Sp. z o.o.

Szkolenie prowadzone w sposób profesjonalny - konkretnie, rzeczowo. Wiele ciekawych, pomocnych przykładów, omówionych w bardzo zrozumiały sposób. Komunikatywność i kompetencje eksperta na najwyższym poziomie.

Barbara Dobrzańska - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Termin Trener Cena
KRAKÓW, CHOPIN VIENNA HOUSE 29-30 października 2019 Łukasz Czaban 990.00 zł netto

+ 23% VAT

Cena zawiera

  • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

  • Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych”

  • Dostęp do EduStrefy

  • Lunch i poczęstunki w przerwach

  • Punkty w Programie Premiowym

  • Certyfikat ukończenia szkolenia