Start > Szkolenia otwarte > Zamówienia publiczne > Umowa w zamówieniach...

SZKOLENIA OTWARTE

Umowa w zamówieniach publicznych - co musisz, a czego nie możesz wpisać w jej postanowienia Kurs praktyczny na podstawie specustawy o waloryzacji i bieżącego orzecznictwa

TEMAT

Umowa w zamówieniach publicznych - co musisz, a czego nie możesz wpisać w jej postanowienia?

Kurs praktyczny na podstawie specustawy o waloryzacji i bieżącego orzecznictwa

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Zapraszamy na praktyczne szkolenie dotyczące tworzenia prawidłowych i skutecznych umów o zamówienie publiczne. Ekspert na praktycznych przykładach, ćwiczeniach i w oparciu o orzecznictwo opowie, jakie klauzule powinna zawierać każda umowa, jakie zapisy są dopuszczalne, a jakich nie wolno wpisywać. Na szkoleniu zostanie omówiona specustawa o waloryzacji wynagrodzeń w umowach.

Poruszane tematy to m.in.:

 • zmiany w umowach,
 • prawo opcji,
 • odstąpienia i wypowiedzenia umów,
 • archiwizacja umów,
 • ... i wiele więcej!

Rekomendacje uczestników

PROGRAM

 1. Przedmiot umowy – dostawa, usługa, robota budowlana?
 2. Jakie przepisy stosuje do umowy i jej zmian
 • umowa zawierana na podstawie obecnej ustawy Pzp, na podstawie ustawy Pzp z 2004 r., umowy na czas nieokreślony zawarte przed wejściem w życie ustawy o zamówieniach z 1994 r. – czy wypowiadać?
 • Znaczenie KC w umowach w sprawie zamówienie?
 1. Specyfika umów w sprawie zamówienia publicznego
 2. Oznaczenie stron umowy? Jak to zrobić dobrze? Ćwiczenia
 3. Czas trwania umowy
 • na ile i jaką umowę można zawrzeć w trybie Pzp?
 • jak policzyć termin?
 • data zawarcia? Data obowiązywania?
 • jak policzyć, kiedy umowa się kończy – czy wydłuża się jak ostatni dzień przypada w sobotę, niedzielę lub dzień wolny od pracy? Kiedy tak, kiedy nie? Ćwiczenia
 1. Forma umowy
 • pisemna, elektroniczna, hybrydowa? Co jest dopuszczalne, a co nie; jak to zrobić?
 1. Obligatoryjne elementy umowy w sprawie zamówienia publicznego/elementy zakazane
 • elementy, które musi zawierać każda umowa
  • Essentialnia negotii/accidentala negotii – co to jest?
  • art. 436 pkt 1-3 Pzp
 • niedozwolone postanowienia umowne i klauzule abuzywne określone w PZP – czyli jakich postanowień umownych nie może być w żadnej umowie!
 • elementy, które musi zawierać umowa dłuższa niż 6 miesięcy
  • Waloryzacja umów w przypadku zmian ceny materiałów lub kosztów - omówienie z uwzględnieniem ustawy zmieniającej Pzp, która weszła w życie 10 listopada 2022 r. obowiązków zamawiającego co do formułowania klauzul waloryzacyjnych, przepisy przejściowe;
  • zmiany na podstawie art. 48 tzw. spec ustawy – jak i kiedy jest to możliwe? W jakim zakresie? Czy konieczne jest ogłoszenie o zmianie umowy? Co przeanalizować? Jak zmienić?
  • zmiany na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp z 2004 r. i art. 455 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp z 2019 r. – omówienie;
 • elementy, które musi zawierać umowa dłuższa niż 12 miesięcy
  • art. 436 pkt 4 lit. b ustawy Pzp – zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmian podatków, wysokości minimalnego wynagrodzenia, itp.
  • art. 443 ust. 1 ustawy Pzp – płatności częściowe lub zaliczkowanie
 • elementy, które musi zawierać umowa o roboty budowlane
  • każda umowa o roboty budowlane – art. 437 Pzp
   • omówienie zagadnień związanych z podwykonawstwem, w tym podwykonawstwa w zakresie robót budowlanych
  • zamówienie na roboty budowlane, których termin wykonania jest dłuższy niż 12 miesięcy – art. 447 ust. 1 ustawy Pzp
 • elementy, które w określonych przypadkach musi zawierać umowa na roboty budowlane lub usługi
  • art. 438 klauzula zatrudnieniowa – kiedy konieczna? Czego można żądać?
 1. Możliwości kwestionowania postanowień umownych przed KIO? Co może orzec KIO, przegląd orzecznictwa;
 2. Pełnomocnictwa do zawarcia umowy i innych czynności związanych z umową – np. do wypowiedzenia, odstąpienia od umowy, zwolnienia zabezpieczenia, cesji wierzytelności, itp.
 3. Zmiany umowy
 • zmiany istotne/nieistotne – znaczenie, rozróżnienie, przykłady
 • szczegółowe omówienie przesłanek zmiany, możliwych klauzul przeglądowych,
 • ogłoszenie o zmianie w BZP i Dz.U. UE
 • aneks przedłużający termin po dacie wykonania – czy jest możliwy?
 • zmiany umowy w trybie z wolnej ręki? Czy możliwe? Kiedy?

 1. Prawo opcji
 • jaki zakres może mieć, czego dotyczyć, jak opisać i realizować
 1. Wykonawstwo zastępcze w zamówieniach?
 • Czy jest możliwe?
 • Czy zamawiający może je przewidzieć?
 • Czy może zmieniać regulacje KC w zakresie wykonawstwa zastępczego?  
 • Wykonawstwo zastępcze a zmiana podmiotowa?
 1. Postanowienia umów w zakresie odstąpienia i wypowiedzenia umowy
 • Czym się różni odstąpienie od wypowiedzenia
 • Czym jest rozwiązanie umowy
 • Umowy mieszane?
 • Konstruowanie postanowień dotyczących odstąpienia od umowy
 • Ustawowe prawo odstąpienia – czy można je wyłączyć? Czy można modyfikować?
 • Kiedy nie ma obowiązku wyznaczenia dodatkowego terminu – lex commissoria, inne przypadki
 • Ustawowe prawo odstąpienia od umowy przewidziane w Pzp
  • Co to jest istotna zmiana okoliczności?
  • Wielokrotne dokonywanie bezpośredniej płatności podwykonawcom
 • Umowne prawo odstąpienia – kiedy to ma sens?
 • Przykłady postanowień umownych co do odstąpienia od umowy
 • Wypowiedzenie umów zawartych na czas nieoznaczony
 • Wypowiedzenie umów zawartych na czas oznaczony
 • Przykłady postanowień umownych w zakresie wypowiedzenia umowy
 1. Kary umowne w umowach w sprawie zamówienia publicznego
 • jak konstruować postanowienia w zakresie kar umownych
 • jak prawidłowo dokonać potrącenia kar umownych
 • czy można odstąpić od naliczania kar umownych?
 1. Odpowiedzialność wykonawcy/ograniczenia odpowiedzialności wykonawcy
 2. Archiwizacja umów elektronicznych/papierowych
 3. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 • kto musi je zamieszczać w BZP, jak to zrobić, jak uzupełnić ogłoszenie, czemu może ono służyć w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego?
 1. Raport z realizacji zamówienia
 • kto i kiedy musi go sporządzić, cel, praktyczne wskazówki;
 1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
 • wysokość, moment wniesienia, sposób, formy, itp.
 1. Cesja umowy w sprawie zamówienia/cesja wierzytelności z umowy? Czy można, czy nie?
 2. Pytania i odpowiedzi

OPINIE

Szkolenie na bardzo wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym, zresztą tak jak zawsze od wielu lat. Bardzo duża wiedza i znajomość przepisów. Na szkolenia z ApexNet nie szkoda ani czasu ani pieniędzy. Zawsze wychodzę z nich z głową pełną wiedzy i pomysłów. Gorąco polecam.

Justyna Grzonka - Starostwo Powiatowe Kartuzy

Szkolenie jak zawsze profesjonalne. Wiedza i przygotowanie osoby prowadzącej na najwyższym poziomie. Biorąc udział w szkoleniach ApexNet ma się gwarancję, że wiedza którą otrzymamy będzie kompleksowa i przekazana w przystępny dla słuchacza sposób. Najlepsze szkolenia z Zamówień Publicznych w jakich brałam udział.

Katarzyna Tatar - ZPUE S.A.

CENA ZAWIERA

 • Szkolenie on-line na żywo

 • EduBox, czyli paczkę materiałów wysłaną pocztą

 • 60 dni dostępu do nagrania szkolenia

 • Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS

 • Materiały z ustawą Pzp w formie książki

 • Roczny dostęp do EduStrefy

 • Certyfikat ukończenia szkolenia

 • Szkolenie w godzinach 9:30-15:30

 • Spotkania z ekspertami po godzinach

 • Nagrania z webinarów ApexNet

 • Paczkę wzorów dokumentów

  • Wzór SWZ w wariancie bez negocjacji i z negocjacjami
  • Aneks do SWZ wg trybu podstawowego
  • Kwalifikowanie wykonawców
  • Analiza potrzeb i wymagań
  • Regulamin do 130 000 zł
  • Postępowanie wg trybu podstawowego
  • Przykładowe klauzule do umów
  • Lista obowiązkowych terminów dla zamawiających
  • i więcej!

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE

W tej chwili nie realizujemy tego szkolenia, sprawdź naszą aktualną ofertę szkoleń